eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1014

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 673-675
Nummer: 1014


<-Forrige . Indhold . Næste->

1014.

14 Marts 1702.

Forordning om en Renovationsskat.

Forordning i trøk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi dag for dag u-gierne maa fornemme, stor u-skikkelighed at gaa i svang her i voris etc.

VII s.673

Kiøbenhafn saavelsom paa Christianshafn med dend megen u-reenlighed, som over alt paa torve, gader og stræder daglig tilsamles og icke efter derom allernaadigst giorde anordning jefnlig bortføres, som det sig bør, men at den derimod paa mange stæder ickun bliver sammenfeyet og i store haabe og mødinger henlagt, staden icke til ringe vanhæld, foruden dend vederstyggelighed, som saadan u-humskhed ellers med sig fører. Hvilken u-orden fornemmelig skal foraarsages deraf, at de vedkommende, naar de bliver advarede, deris u-reenlighed at bortføre, endeel da skal forevende og skylde paa, at de icke selv haver eller kand faa heste og vogne til leye, icke heller have rom og leilighed i deris gaarde til saadan u-reenlighed at henlegge, og naar dem endskiønt heste og vogne forskaffes og de ej haver fuld læsz til vognmændene, skal de ej med dem om betalingen kunde foreenes. Endeel andre, som self holder heste og vogne, skal støde og beraabe sig paa, naar deris naboer feyer og fører skarnet bort fra deris husze, fortog og gader, vil de og giøre det samme, med fleere u-tidige forevendinger, der bruges. Da til saadan u-orden og u-skickelighed at faa afskaffet, have vj allernaadigst for got befunden at antage og beskicke Morten Villemsen, jndvaaner her i staden, til at være inspecteur over renoverings verket her i Kiøbenhafn og Christianshafn, saasom vj og med hannem haver ladet accordere, at hand ald dend u-reenlighed, som samles paa gaderne, for en vis aarlig betaling efter dend ordinance, vi derom til jndvaanernes efterretning allernaadigst videre vil lade udgaa, skal lade bortføre og gaderne, torvene med voris og de publique pladzer altid reenholde, til hvilken ende hand sig saa mange karer og vogne, som dertil fornøden giøres, med tilhørige heste skal forskaffe og vel ved lige holde. Hvorfore og saasom dette nyttige verk har alleene henseende til det almindelig gavn og beste, hand til sin betaling efter dend med hannem der om giorde accord maa nyde et paaleg paa alle husze, gaarde og pladzer her i voris etc. Kiøbenhafn og Christianshafn, som vj hermed allernaadigst ville have paabudet og skal legges og lignes efter dend maade og til det qvantum, som udi løgte- og spøyte-skats pengene aarlig gives, hvilke penge en hver, som noget huus enten til leye eller eye beboer, saavelsom og de, der sidder til leye i kieldere, udi tvende terminer om aaret skal betale. Og skal ellers dermed videre paa denne maade forholdes, at de, som saaledis boer til leye, skal altid, førend de udflytter af de husze eller kieldere, de haver beboet, forevise huus-værten, at de samme huszes tilkommende andeel til gadernes reenholdelse paa behørige stæder

VII s.674

haver clareret, eller det til hannem erlegge, hvor om huus-værten sig haver at forsikre, førend hand lader andre indfløtte, saa fremt hand ej selv dertil vil svare. Og hvad sig anbelanger de husze og pladzer, som staar ledige og øde, deszen andeel skal proprietarierne self svare og betale. Og saasom vj allernaadigst haver bevilget bemelte Morten Villemszen en qvartals penge forud til verkets fortsettelse imod caution aarlig at maa nyde, saa er voris etc., at dend første termin skal erlegges til førstkommendes paaske. Skulle nogen herudi være modvillig eller gienstridig til at udgive og betale, hvad hand bliver ansat for, skal hos dennem, i hvad iurisdiction de kunde henskyde sig til, ved stadens underfogder efter os elskelige præsident, borgemestere og raad i bemelte voris etc. Kiøbenhafn deris anordning lovlig udpantning giøris, for saaviit hertil betales bør. Hvorefter etc. og for skade tage vare. Og byde vj hermed og befale bemelte præsident, borgemestere og raad samt alle andre vedkommende, som denne voris anordning etc. Givet etc. Hafniæ dend 14 martii anno 1702.

Sæl. Reg. XLII. 446-49.

VII s.675

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 17 18:34:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top