eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.998

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 663
Nummer: 998


<-Forrige . Indhold . Næste->

998.

30 Jan. 1676.

Stadfæstelse paa et Gavebrev paa det halve af Johan Steenkuls Gaard.

Bartholomeus Jenssen, Claus Jacobsen oc Morten Nielsen.

C. 5. Kgl. confirmation paa bref: J dend hellig trefoldigheds nafn hafver jeg underskrefne Hans Johansen, wohnhafftig udi Kiøbenhafn, af egen fri willie oc welberaad hue ofverdraget oc foræret til mine kiere svogere oc søster søn, erlige agte oc welfornemme mend Bartholomeus Jenssen, Claus Jacobssen oc Morten Nielsen for dend idelig omhue, u-mage oc opwartning, de for mig hafver oc hafft hafver, oc nu hermed fuldkommeligen forærer oc ofverdrager fra mig oc mine andre arfvinger til dennem, deris hustrue, børn oc arfvinger dend halfve deel udi Johan Steenkuls gaard sampt des tilhørende beleylighed, frihed oc rettighed, wed hvad nafn det oc kand nefnes, ligesom mig dend effter min salige søster søn Claus Condewiin arfveligen er tilfalden effter raadstue dom oc skifftebrefs widere indhold. Hvilchen halfve part udi samme gaard bemelte mine svogre oc søster søn skal alle tre wære lige deelagtig udi at hafve, niude, bruge oc beholde effter denne dag for evindelig eyendom, selge, afhende oc giøre sig det saa nøttig, som de best wed oc kand. Oc wil ieg Hans Johanssen, at denne ofverdragelse oc foræring iche skal komme disse mine svogre oc søster søn effter min død udi arfve paa deris hustruers eller egne wegne til nogen præjuditz eller afkortning, mens udi det øfrige effter mig skal de tillige med mine andre arfvinger hafve sig deris arfve laad oc ret forbeholden. Dette er saaledes af mig wed goed fornufft oc min egen fri willie giort, slutted oc hengifvet, oc maa de dette, imeden ieg lefver, eller effter min død, naar de wil, til tinge lade forkynde, paaskrifve, tings winde derpaa tage, oc om fornøden giores, confirmation derpaa søge oc forlange, oc skal af mig u-paa-anchet holdes, effterkommes oc u-ryggelig forblifve. Hvilchet ieg med egen haand bekreffter oc wenligen ombeder erlige, agtbahr oc fornemme mend Jacob Nielsen, Claus Reimer, borger oc indwaaner her j staden, med mig til witterlighed at underskrifve oc forseigle. Datum Kiøbenhafn anno 1675 den 10 junij. Hans Johanssen egen haand. Til witterlighed Jacob Nielsen. Til witterlighed Claus Reymers. Etc. Hafniæ 30 januarij 1676.

Sæl. Reg. XXX. 30-32.

VI s.663

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 19:11:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top