eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.985

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 657-658
Nummer: 985


<-Forrige . Indhold . Næste->

985.

11 Maj 1675.

Udlejning af en Stenhuggerplads ved Holmens Kirke.

Johannes Franche bilthugger.

C. 5. kgl. confirmation paa contract. Efftersom m. Johan Franch bilthugger saa oc steenhugger, jnduohner her udj Kiøbenhafn, hafver bekommit hans Kongl. Mayt. woris allernaadigste herre oc kongis naadigste bref oc tilladelse, at hand for sin persohn alleene maa niude den plads ved Holmens kirche jnden stachitterne, saauit hannem hidindtil effter oprettede contractis jndhold forundt er, dog med den condition, at hand saadan leye udgifver, som andre gifve wille, effter høystbemelt Kongl. Mayt. naadigste brefs widere jndhold, saa hafver ieg underschrefven Gabriel Jacobsen, kierchewerger til bemelte Bremmerholms kierke, med forskrefne Johannes Franch paa kierkens veigne oprettet effterschrefne contract, nemlig at Johan Franch schal gifve aarligen till kierchen tredufue rixdaler, huer daler til 96 Sk. dansche beregnit, huor imod hand nyder dend pladz, som hans egen nu opbygde werksted staar paa. Huilchen werchsteds pladz er j lengden 14 allen oc j breeden 9 allen, oc boedens høyde bag til muuren 4 allen, saa oc den plads wden for wercksteden, saauiit som hans liigsteene oc Gullandz blocksteene nu er liggende, dog alt paa den maade steenene at ligge oc henligge lade, saa at de trej portes opluchelse wed stranden, med pladz der hoes til sand og gods, kand hafve rumb til oplæg oc der at ligge, naar behof giøris, saa som det hiid indtil werit hafver, dessligeste jndkiørsel med wogner ind oc vd igiennem de andre tuende porte paa stachitterne igiennem pladzen fra oc til forskrefne trej porte ud til stranden, som sand oc andet gods opleggis oc ligger, huilchet m. Johan Franch iche j nogen maader maa

VI s.657

komme eller lade komme til forhindring. Skal oc were en frj gang med liig ind paa chors urtegaarden, jtem præsterne oc andre got folch at hafve gang fra den store kierke dør langs muuren hen til forskrefne chors urtegaards port, huilchen gang schall were langs muuren fiire allen breed frj gang hen til forskrefne port. Dend forschrefne aarlig leye, nemlig 30 rixdlr., schal uden ald omstende udj rette tiide huer S. Michels daug aarlig her effter til kierckewergerne paa kierckens weigne erleggis oc betalis og saaledis continuere, imedens m. Johan Franch forschrefne plads oc leylighed af kiercken nyder. Dog, det Gud forbyde, at saa motte tildrage, at hannem hans handtverck och næring formedelst kriig eller denne stads beleiring kunde vorde needlagt oc forhindret, saa hand dend ey imidlertiid kunde bruge, da schal hand i saadan tiid for leye vere forschaanit at udgifve. Huad steen, som opschifvis eller henlagt blifver, skal vere bul- oc pælewerckit sambt stachiterne uden skade, oc der som nogen skade for detz schyld j saa maader skeer, da schal forskrefne Johan Franch stande derforre til rette oc strax betale eller lade forferdige. Detz til ydermere bekrefftning, at det v-ryggeligen i alle puncter holdis oc effterkommis schal, hafver wij tvende eenslydende skriffter her om med egen haand underschrefuit oc forseiglet. Datum Kiøbenhafn St. Mickels dag anno 1672. Gabriel Jacobsen. Johannes Franche. Hafniæ d. 11 maij 1675.

Sæl. Reg. XXIX. 595-97.

VI s.658

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 18:04:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top