eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.965

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 648-649
Nummer: 965


<-Forrige . Indhold . Næste->

965.

26 Nov. 1674.

Stadfæstelse paa Skøde paa to Grunde paa Købmagergade.

Fr. Elsse Pasberg.

C. 5. kgl. confirmation paa kiøbebreff: Jeg Christopher Pasberg til Jungshoffuet, kongl. maytt. geheime og estats raad, vice cantzeler, vice præsident udj cancelie collegio og assessor udj collegio status, kiendis og hermed for alle vitterlig giør, at ieg med min fri villie og velberaad hue haffuer solt og afhent, saa og her med med dette mit kiøbebreff aldelis selger og afhender fra mig og mine arffuinger til min kiere søster ærlig og velbyrdige frue fr. Elsse Pasberg salig Lauritz Vlfeltz og hendis arffuinger tvende mine fri grunde og eyendomb her udj Kiøbenhaffn, liggendis ved Kiøbmagger gaden og Klareboederne. Den ene strecher sig paa den ene side fra Kiøbmagergaden og gansche op til Peder Videsens schreders huus og tet til min brantmuur, som gaar fra min staldgaar, og paa den anden side fra Kiøbmagergaden langs op ved Klareboedernes grund og tet op til min stald og staldgaards muur. Og schall den nye brantmuur, som staar langs op ved Klarebodernis grund, høre til forbemelte platz. Den anden platz ligger der nest op til ved enden af Klareboederne, som det underste aff et gammel huus paastaar, som begynder ved Kiøbmagergaden og gaar op til Klareboederne thet til Johan Steenbuch snekers vaaning. For huilche forsckrefne tvende pladtzer, frj grund og eyendomb ieg Caristopher Pasbærg haffuer annnammet og opbaaret aff min kiere søster Elsse Pasberg fyllist og fuldkommen nøyachtig betalning, og kiendis fordj mig eller mine arffuinger ingen ydermere ret eller rettighed til eller udj forbemelte pladtzer at haffue medens min kiere søster fr. Elsse Pasberg og hendis arffuinger til evindelig eyedomb at nyde, bruge og beholde og sig saa nøttig giøre, som hun best ved, vil og kand, saavit forbemelte pladtzer sig i alle maade med rette strecher, saa og den brantmuur og det støche gammel huus, som paa same tvende platzer findis, u-kiert og u-klaget maa og schall tilhøre med ald den ret og rettighed, dermed følger og vere kand, hvorpaa ieg eller mine arffuinger til min kiere søster fr. Elsse Pasberg eller hendis arffuinger schall giffue, naar det aff mig begierendis vorder, fuldkommen og nøyachtig schiøde og richtig alnemaal paa lengde og brede aff forbemelte tuende platzer. Dersom ogsaa

VI s.648

scheede, som ieg ey vil formode, at forbemelte tvende platzer ved nogen proces eller rettergang eller i nogen anden maade bliffuer velbemelte min kiere søster Elsse Pasberg eller hendis arffuinger, formedelst min eller mine arffuinger vanhiemmels brøst schyld, fra vunden, da loffuer ieg Christopher Pasberg for mig og mine arffuinger, inden 6 vgers forløb her effter at igien giffue og forschaffe bemelte min kiere søster Elsse Pasberg eller hendis arffuinger lige saa goede platzer eller og hende eller hendis arffuinger udj andre maader effter hendis goede nøye nøyachtig at tilfredz stille og betale. Loffuer ieg ogsaa for mig og mine arfuinger at holde min søster Elsse Pasberg og hendis arffuinger fri og kraffueløs for ald den grundschat og anden schat, som kand vere paabuden og restere med aff forbemelte tvende platzer, vere sig enten til Hans Maytt. eller til byen, i hvad naffn det haffue kand, intet undertagendis i nogen maade, til denne dag. Og loffuer ieg strax at lade den rendesteen, som gaar aff min staldgaard og ud igiennem den ene platz, forandre, saa at den iche mere schall gaa der igiennem. Og ellers udj alt dette forschrefne loffuer ieg for mig og mine arffuinger, en for alle og alle for een, at holde min søster fr. Elsse Pasberg og hendis arffuinger herudj uden schade og schadisløs udj alle maader. At dette saaledis holdis og effterkommis schall, haffuer ieg dette med egen hand underskreffuet og mit zignete her neden under trøcht saa og venligen ombedet min kiere broder erlig og velb. mand Envold Pasberg til Schabersøe, kongl. maytt. geheime raad, assessor udj collegio status og høyeste ret, saavelsom erlig og velb. mand Steen Hundorph til Rønneholm, kongl. maytt. kammer raad, ober rentmester, assessor udj cammercollegio og befalingsmand offuer Numkloster, med mig til vitterlighed at underschriffue og forsegle. Datum Kiøbenhaffn d. 5 novembris 1670. Christopher Pasberg. Envold Pasberg. Steen Hondorff.

Da haffue vj bemelte kiøbebreff, effter som det her ofuen indført findis, allernaadigst confirmeret og stadfest, saaledis at efftersom udj voris høyeste rettis herudinden ergangne domb meldis, at voris geheime raad og justitiarius os elschelige h. Otto Paavisch tilbørlig skiøde til offuenbemelte platzer til os elschelige Elsse Pasberg schulle udgiffue, da hvad heller same schiøde aff hannem giffuis eller iche, maa og schall forschreffne kiøbebreff holdis, vere og bliffue hende og hendis arffuinger som et fuldkommen og nøyachtig schiøde paa begge platser i alle maader. Forbydendis etc. Hafniæ d. 26 novembris 1674.

Sæl. Reg. XXIX. 451-52.

VI s.649

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 17:55:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top