eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.960

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 645-646
Nummer: 960


<-Forrige . Indhold . Næste->

960.

5 Nov. 1674.

Om Opdæmningen af S. Jørgens Sø.

Niels Rosenkrandtz.

C. 5. Wor gunst tilforn. Woris etc. er, at du nu strax oc inden winter ved soldaterne, som her i guarnisonen tilstede ere, lader opdemme St. Jørgenssøe her for staden, saa at wandet, som der udj fra andre steder hafuer sit fald, kand sammesteds saauel til stadens som til fortificationens nøtte oc sicherhed samles oc forblifue. Oc som wj allernaadigst hafuer bewilget afgangne Christoph von Gabels arfuinger udj henseende til det dennem af voris elschelige kiere h. fader salig oc højloflig jhukommelse allernaadigst gifuen skøde alleene at maa niude oc beholde frj disposition ofuer fiskeriet i forbemelte søe, saa ville wj iche, at samme søe, naar dend engang er opdemmet oc med fisk besatt, maa uden deris tilladelse, som disposition ofuer fiskeriet hafuer, worder vdskaaren. Dermed etc. Hafniæ d. 5 novembris anno 1674.

Cammer collegio oc magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom St. Jørgens søe her for staden paa nogle aars tid hafuer veret indhegnet til en engbond oc i saa maade henwendt til en anden brug, end den altid tilforn verit hafuer, imod dend anordning, som af voris elschelige kiere h. farfader salig oc høyloflig jhukommelse derom giort er, at bemelte søe tilligemed andre her for staden beliggende søer altid schulle vere oc forblifue byens graffuer, saa oc imod den almindelige stadens oc fortificationens nøtte, som v-omgengelig udfordrer, at bemelte søe igien med wand worder opdemmet, huor for wj oc allernaadigst hafuer ladet anbefale oss elschelige Niels Rosenkrandtz til Holbygaard, ridder, samme søe nu strax oc inden winter at lade opdemme. Saa hafuer wj dog allernaadigst beuilget oc forundt afgangne Christopher Gabels arfuinger, udj henseende til det dennem af voris elschelige kiere h. fader salig oc høyloflig ihukommelse paa samme søe allernaadigst meddeelte skiøde, at maa alleene beholde frj disposition ofuer fiskeriet i samme søe, saa oc att naar dend eengang er opdemmet och af bemelte Christoffer Gabels arfuinger med fisk

VI s.645

besatt, den da icke uden deris minde, som dispositionen ofuer fiskeriet hafuer, worder udskaaren, saa frembt sligt befindes at vere fiskeriet der sammestedtz til schade. Huilchet wj eder til effterretning herved hafver villet forstendige. Dermed etc. Hafniæ d. 5 novembris anno 1674.

Lige liudendis skal til magistraten her udj byen.

Sæl. Tegn. XL. 831-33.

VI s.646

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 11:37:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top