eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.954

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 642-643
Nummer: 954


<-Forrige . Indhold . Næste->

954.

15 Okt. 1674.

Christianshavn forenes med Kjøbenhavn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at effterssom hidindtil stor og daglig forvirring og confusion iche alleniste udj handelen og negotien, men endog udj handverchs laugene derofuer er foraarsaget, at voris residents stad Kiøbenhaffn og Christianshaffn effter situation saa nær combinerede steder ved sær privilegier, sær jurisdiction og sær magistrat haffuer veret adschilt og separeret, vj og derforuden erachte gansche ufornøden, tvende under en wolds og fortifications begreff liggende og foreenede steder at vere med sin sær øffrighed forseet. Thi haffue vj allernaadigst for got og gafnlig erachtet, herom saadan andordning at lade giøre, saa som vj og hermed den andordning vil haffue giort, at Christianshaffn schall hereffter vere udj vor kongeljge residents stad Kiøbenhaffn incorporeret og indliffuet, og at den paa Christianshaffn nu verende magistrat, som nu bestaar udj tuende borgemestere og een raadmand, gansche schall vere affschaffet og opheffuet, saa at bemelte Christianshaffn Kiøbenhaffns jurisdiction i alle tilfelde schall vere underlagt og bemelte borgemestere og raadmand saavelsom den der nu verende byefoget iligemaade fra deris bestillinger her med i naade entlediget. Dog udj henseende til begrebets vitløfftighed ville

VI s.642

vj allernaadigst en schichelig og vederhefftig persohn igien til byefoget samestedz haffue forordnet, huilchen udj de sager, som imellem jndvohnerne paa Christianshaffn og andre dertil hørende forefalder og til byetinget hører, hereffter som tilforn kand kiende og ellers, hvad hans bestilling vedkommer, forrette. Hvis domme og forretninger for os elschelige præsident, borgemestere og raad her i Kiøbenhaffn schal til paakiendelsse directe indsteffnis og der fra, om videre paakaldis, for voris høyeste ret indkomme. Same byefoget schall og for at vere ved haanden, naar hans hielp ved dag eller nattetide fornøden giøris og begieris, paa Christianshaffn boe og residere. Wj ville iligemaade samestedz allernaadigst haffue beskichet og forordnet en sær byeschriffuer, som tillige med byefogden retten og andet, saavit en byeschriffuers bestilling vedkommer, kand betiene. Og paa det bemelte betiente kand desto bedre sammesteds haffue deris ophold, ville vj stedtze her effter til same byefogets og byeschriffuers bestillinger birchefogderiet og bircheschriffueriet paa Amag haffue annexeret og tillagt. Hvoreffter alle etc. Ladendis det ingenlunde. Hafniæ d. 15 octobris 1674.

Sæl. Reg. XXIX. 433-34.

VI s.643

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 24 11:14:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top