eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.921

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 629
Nummer: 921


<-Forrige . Indhold . Næste->

921.

17 Jan. 1674.

Forbud mod Skydning og Kasten med Raketter.

Forbud paa trych om skyden oc racheter j Kiøbenhafn oc Christianshafn.

C. 5 giøre alle witterligt, at efftersom for oss allerunderdanigst er blefven andragit, huorledis her j woris etc. om nattetiide, oc effter tappestrig er slagit, tit oc offte med skyden i huusene oc med raceter at lade flye adskillig misbrug schall begaais, huor vdofuer w-formodentlig v-lyche, fare oc anden v-lempe motte foraarsagis, da paa det saadant tilbørligen kand forekommis, ville wj alvorligen hafue befalet oc forbudet, saa oc hermed etc., at ingen, huo det oc kand were, maa om natte tiide eller om afftenen effter tappestrig skiude eller racheter lade udkaste. Och paa det her ofver desto bedre kand worde holdet, wille vj hafue anbefalet verterne udj husene, huor saaledis skiudis eller racheter vdkastis, at de saadant wden nogens anseelse till wagtene angifue, som dend schyldige strax skal afhente oc j corps de garden forvare, indtil de effter leylighed vorder straffet som woris kongelige mandatz ofvertrædere. Skulle vegterne eller nogen anden sligt høre eller see, skall de oc det til wagten angifue, som huuset, j huilchet saadant skeet er, strax hafuer at søge, huor da och angifueren skal gifuis fire rdl. af verten, om hand iche lefverer dend, som sig i forbemelte maader forseet hafver, huilchen, naar hand tilstede stillis, de fire rdl. foruden den anden paafølgende straff skall betale. Huor effter alle etc. Gifvet etc. Hafniæ d. 17 januarij 1674.

Sæl. Reg. XXIX. 248-49.

VI s.629

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 19:50:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top