eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.919

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 627-628
Nummer: 919


<-Forrige . Indhold . Næste->

919.

18 Dec. 1673.

Privilegium paa Sæbesyderiet paa Christianshavn.

Andreas Pompe.

Chr. 5. giøre alle witterligt, at efftersom Andreas Pumpe sig afgangne Herman Jegers huuss paa Christianshafn med sæbesyderiets behørige redskab oc materialier hafver tilforhandlet j dend allerunderdanigste tillid woris allernaadigste octroye at erholde, da hafver wj effter hans herom allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering hannem til samme wercks desto bedre fortsettelse allernaadigst forundt oc gifuit, saa oc etc. effterschrefne friheder oc privilegier, som følger.

1. Maa bemelte Andreas Pumpe med samme indrettede sæbesyderj sin næring her i staden allene bruge, som hand best weed oc kand, saa lenge hand sæben forsuarligen lader syde oc hand 1 fjerding ollie sæbe ey høyere end for 5 sldlr., oc 1 fjerding tran sæbe ey høyere end 13 Mk. danske selger. Huilche begge slags schall af en døchtig kørmester, som der til schall forordnis, fra hin anden adschillies, flitteligen effter sees oc tilbørligen vrages, saa oc sæben i loulige brente oc af tilbørlig werende størelse tønder oc fierdinger vdselgis, dog de w-forment, som vj wed woris ordre de dato 17 augustj 71 her j staden allernaadigst hafver tilladt, jt sæbesyderj at indrette, naar de der om tilbørlig ansøger oc om de fornøden conditionner och wilkor behørige octroye sig forskaffer.

VI s.627

2. Maa hannem oc tillat were, udj femb første aar ey widere end 1 pro-cento til told at gifve af huiss materialier, som der til nødvendig kand behøfvis, nemblig potaske, hampefrøe, ollien deraff allene vndtagen, huilchet hand dog det første aar paa samme condition maa nyde oc siden derpaa ey nogen toldfrihed hafve, mens self tilforpligt were, dend her udj riiget at lade perse. Oc schal hand tilltengt were, ald hampefrøe oc hørfrøe, som her udj voris egen riiger oc lande woxsser oc hannem falbydes, dennem, som det fall byder, effter den priss, som af commercie collegio der paa ved juule tiider settendis worder, at afkiøbe oc til dennem, som paa foraarit til deris sæd kunde behøfue, fiire skilling høyre schieppen, end det paa jndkiøbet sat war, igien att wdselge.

3. All dend sæbe, som j saa maader sydes, maa hand och hans arfvinger udføre, til huad sted enten jnden eller vden riiget dennem lyster, och ey mere told der aff at giffve end tou schilling fierdingen, oc jmidlertid ingen toldfrihed paa huiss sæbe, som af fremmede lande oc andre steder kunde jndføris, tilstæde, men den, som der med antreffes, were straffet paa huer fierding med halftredsinstiuge rdl. oc sæben confisqueret.

Her imod schall forskrefne Andreas Pumpe effter woris allernaadigste forordning til commercie collegium straxen imod quitering erlegge oc betale trej hundrede rixdlr. Forbiudendis etc. Hafniæ dend 18 decembris 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 241-42.

VI s.628

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 19:14:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top