eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.891

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 610-611
Nummer: 891


<-Forrige . Indhold . Næste->

891.

27 Maj 1673.

Skøde paa et Hus paa Slotsholmen.

Jacob Jensen Normand.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom Jacob Jensen Nordmand, woris rustmester, jndwohner her etc., d. 27 martij anno 1660 hafuer

VI s.610

bekommit voris elschelige kiere h. faders salig oc høyloflig jhukommelse panteschiøde jndeholdendis, at han til fuldkommen forsichring for fiire hundrede oc halffierdesindstiuge rixdlr. resterende løn oc besolding for giorde tieniste allernaadigst er forundt det huus oc wohning, hand self i boer, liggendis her sammestedz paa Slodzholmen nest hos dend tilforne verende Løngang imellum det huus, som Agatio spormager da i boede, paa dend eene, och Niels Andersen tyghuusschrifuers wohning, hand nu i boer, paa den anden side, saaledis som samme pladz och waaning udj sin lengde oc brede udj høystbemelte voris salige her faders vdgifne panteschiøde udførlig findis jndført oc specificerit, da hafuer wj nu effter allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering af særdeelis kongelig gunst och naade (saa oc udj betractning forskrefne Jacob Jensens derpaa giorde bekostning, siden hand det til forsichring bevilget blef) allernaadigst etc. skiødt etc. til hannem oc hans arfuinger forschrefne huuss oc waaning med des tilhørige jord oc grund, saaledes som det udj bemelte panteschiøde tilforne forfattede alne-maal begreben oc forefunden er, oc for den samme summa penge, nemblig 470 rixdlr., som hand det allerede, efftersom før er rørt, til forsichring hafuer forundt værit. Thj schal forskrefne Jacob Jensen osv. Hafniæ d. 27 maij 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 130.

VI s.611

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 15:56:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top