eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.882

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 607
Nummer: 882


<-Forrige . Indhold . Næste->

882.

26 Feb. 1673.

En Borger forskaanes i 3 Aar for Tiltale af sine Kreditorer.

Jochum Geistorph.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom Jochum Geistorf, jndvohner her etc., for os allerunderdanigst hafuer ladet andrage, huorledis hand formedelst dend stoer skade, som hand schal hafue liid til søes udj seeneste feide tiid, saa oc ellers siden ved u-lyckelig jldebrand, sampt een deel hans debitorers misslighed saaledis schal were kommen tilbage, at hand nu iche saa rigtig kand holde sin credit, som hand gierne ville, oc sine creditorer fornøye oc tilfredz stille, j synderlighed dersom de alle paa een gang hannem om betaling ville anstrenge oc j saa maade selff hindre sig fra at faa fyldest oc fuldkommen betaling, som de ellers med tiid oc stund, naar de hannem respit oc dilation ville gifue, effter haanden kunde bekomme, da hafve wj allernaadigst beuilget oc tillat, saa oc etc., at forbemelte Jochum Geistorff maa paa trej aars tiid fra dette voris brefs dato at beregne vere frj oc forskaanet for alle hans udlendische creditorers, end oc saa de, som i vor stad Hamborg boe, deris krauf oc tiltale. Dog at hand for oss elschelige præsident, borgemestere oc raad her udj staden først hanss bøger paa raadstuen fremuiiser oc sin bortschyldige saauelsom tilstaaende gield rigtig angifuer oc j saa maader beuiisslig giør, at det iche skeer for at bedrage hans creditorer, mens meere for at kunde des bedre oc føyeligere med tiid oc stund betalingen afsted komme oc svare en huer lige oc ret, saa at end oc saa hans udlendiske creditorer effter forskrefne trej aars forløb kunde blifue fornøyet for huis, de hoess hannem med rette hafuer at fordre. Thj forbiude wj alle oc en huer, særdelis rettens betiente og ellers samptlige vedkommende, hannem herimod indtill forschrefne trende aars forløb at hindre eller i nogen maade forfang at giøre, vnder wor hyldest oc naade. Gifvet etc. Hafniæ dend 26 februarij 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 33-34.

VI s.607

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 13:28:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top