eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.872

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 602-603
Nummer: 872


<-Forrige . Indhold . Næste->

872.

21 Nov. 1672.

Nedsættelse af en Kommission til at fastsætte Priser for Brød, Øl og Kjød.

H. Johan Christoph von Cørbitz, h. Otto Paavisch, h. Jens Juel, rentemester Müller, Friderich Turesen, Peder P. Lerche, d. Rasmus Bartholin, Peder Musfeld og Mouritz von der Thie.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom vi allernaadigst eragte, at een goed politie i stederne er fundament til alle jndbyggernis floer og velstand, og med commerciernis tiltagelse sampt manufacturers indrettelse forgiefuis at arbeides, naar de species, som til dend gemeene mands underholding høist fornøden ere, iche kand bekommis for een lidelig priis, da hafuer vi været foraarsaget dend anstalt at lade giøre, at ald ubillig handling, som indvaahnerne mest gravere kand og iche ringe hindring i ald handtering giør, betiimelig kunde blifue afschaffet. Til huichen ende vi allernaadigst eder hermed andbefaler, at j strax og uden ophold møder her paa brøggers laugs huus og der tillige med præsidenten og tuende andre af borgemestere og raads middel paa beste maader ofuerlegger, huorledis een liidelig taxt af kiød, øll og alle slags brød her kand settis effter landkiøbet paa vahrene og den consumption, som deraf gifuis, tagendes derhos vel i agt, at naar j med visse deputerede af slagterne, brøggerne og

VI s.602

bagerne hafuer confererit og dennem klarligen demonstrerit, huad deris gewinst imoed deris udgiffter sig kand beløbe og billig bør at være, j da opsetter en udførlig og netto reigning, huad bemelte species af ædendis og drichendes, være sig nu og hereffter, naar indkiøbet paa vahrene kunde stige heller falde, effter loulig vegt og maal sambt vahrernis godhed bør at gielde, med huis j vnderdanigst eragte i saa maader at kunde tiene til een goed og stadig politie her i etc. Kiøbenhafn og Christianshaun. Huoreffter vi siden een forordning til alles effterretning ville lade publicere. Serdelis schulle j tiltenchte være at udfinde saadan een maade, huorved ald undersleb og misshandling kand forekommes, og huorledis j eragter, at de, som her imoed skulle ville handle, kunde uden viitløfftig process stax exemplariter straffis, paa det, huis nu een gang vel kunde vorde indrettet, iche hereffter formedelst mangel af tilsiun og execution eller og formedelst nogens lemfeldighed og misbrug skulle til intet giøres. Huoreffter j eder allerunderdanigst hafuer at rette og denne commission uden nogen forsømmelse til ende at giøre sambt eders allerunderdanigste erklering til voris videre allernaadigste resolution under eders hender at indlefuere. Dermed etc. Hafniæ d. 21 novembris 1672.

Præsident, borgemestere og raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Vi tilschiche eder herhos een copie af een voris til oss elschelige h. Johan Christoph von Cørbitz etc., h. Otto Paavisch etc., h. Jens Juel etc., Hendrich Møller etc., Friderich Turesen, Peder Lercke, d. Rassmus Bartholin, Peter Mussfeld, Mouritz von der Tie allernaadigst udstedde befaling anlangende paa beste maade at ofuerlegge, huorledis een liidelig taxt af kiød, øll og alle slags brød her kand settis effter landkiøbet paa varene og dend consumption, som deraf gifuis, huis viidere indhold j deraf kand see og erfahre. Thi er voris etc., at j tuende af eders middel deputerer, tilligemed forschrefne af oss her til allernaadigst committerede forbemelte commission effter bemelte hosføyede copies viidere indhold at forrette. Dermed etc. Hafniæ d. 21 novembris 1672.

Sæl. Tegn. XL. 293-94. 297.

VI s.603

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 11:58:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top