eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.826

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 584
Nummer: 826


<-Forrige . Indhold . Næste->

826.

23 Jan. 1672.

Om Gadernes Brolægning.

Præsident, borgemestere och raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Effterssom vi selfv dagligen fornemmer, huorledis gaderne her i staden gandske ere ruinerede, at mand iche well kand af sted komme, thi er woris etc., at j borgerskabet och jndvaanerne her i staden tillholder, een huer for sit fortog deris gader at jefne och broelegge, saa snart det for vinterens forhindring skee kand, under wilkorlig straf, som j dennem hafuer at paalegge, som i saa maader ofuerhørige findis, paa det denne woris allernaadigste befaling uden all ophold og forssømmelse strax allerunderdanigst blifuer effterkommet. Och saa frembt nogen af borgerskabet eller jndvohnerne befindes, som dette ey strax effterkommer, da hafuer j det kemneren strax at gifue tillkiende, at hand paa deris bekostning lader det giøre och siden udpante fra dennem, som broerne bør at holde ved lige, baade for broernis bekostning saavelsom for v-lydighed och for pandtebetienternis umage, huilchet pandt skall inden tvende dage indløssis eller være forfalden. Ellers hafuer j tillbørligen at holde ofuer een voris elskelige kiere h. faders salig och høyloflig ihuekommelses udgangne forordning af dato d. 13 decembris 1664, saaledis ssom j det agter at forsuare. Dermed etc. Hafniæ 23 januarij 1672.

Sæl. Tegn. XL. 30.

VI s.584

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 21 19:56:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top