eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.824

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 582-583
Nummer: 824


<-Forrige . Indhold . Næste->

824.

12 Jan. 1672.

Om Stadens Forsyning i Krigstid.

Borgemestere och raad i Kiøbenhafn och Christianshafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Effterssom vij allernaadigst hafuer for got befunden ihensseende till voris kiere troe Vndersaatters och i synderlighed till denne voris residentzstads saavelsom Christianshafns indvaaneris sicherhed, gafn och beste at lade anordne och indrette et perpetuerligt magazin och forraad, huoraf mand sig udi freds saavelsom i feide tider, naar nøden det udkrefuer, kunde betiene, thi er voris allernaadigste willie og befaling, at j tilligemed voris general kriegs commissarius os elskelige h. Otto Povisch etc. effterfølgende poster flitteligen observerer og allerunderdanigst effterlefver, saa ogssaa derom paa behørige steder fornøden anstalt giører.

1. Wi hafuer allernaadigst resolveret, at et huert huus her udi staden uden forskiel effter dets størrelsse och beqvemlighed et vis qvantum af rug eller malt skall tildeeles och lefueres, huortill hussets eyermand eller bevaanere altid skall suare och hafue tillbørlig indsseende, at det iche forderfuis eller forringis. Och paa det denne forraad af een deel gieldbundne och vwederhefftige iche skall forkommis eller og udi gield af deris creditorer borttagis, da skall saadan betroede magazin for alt pandsetning, gields udleg og wurdering wære forskaanet og priviligeret, saa ogssaa for ald anden pandt og gield udi samme huusse være prioritered, huorofuer j altid tilbørlig og flittig inspection skall hafue, saasom j det for os agter at forsuare.

2. Och paa det dette magazin altid maae forfriskes och ey forderfuis, ere wj allernaadigst tilfreds, at eenhuer af huis, hannem er betroed, maae enten selfv forbruge eller till andre et vist qvantum aarligen deraf forhandle. Dog saaledis at hand inden een wis og forelagde tid det igien med frisk korn erstatter, saa at mand om een

VI s.582

huers fulde qvantitet altid kand være forsichret. Vi wille och, at den anstalt giører, at j et huert huus, som dertill er beqvemt, endeligen een god bageroffuen altid er i beredskab, naar det kunde behøfuis.

3. J hafuer ochssaa een rigtig forteignelsse os allerunderdanigst at tilstille paa alle bryggere och de jndvaanere, som selfv lader brygge udi deris huusse, paa det vi allernaadigst kunde vide, huad facit der kand giøres om, huormeget der paa een tid kand brygges eller bages, naar fornøden giøres. Jligemaader skall j giøre een vis taxt, huormange pund brød der kand bagis af een tønde rug, och huor mange tønder øll der kand lefueris af een tønde malt, ssom j saaledis skall moderere, at een huer kand være uden skade, saa ochsaa hafue noget vist for ildebrand, humble och umagen. Och hafuer j herpaa till desto bedre efterretning rigtig bog at holde och huert qvarter for sig at optegne, huad anstalt tid effter anden om dette magazins verck blifuer giort, och tuende herom eenslydende bøger at forfatte, huoraf j den eene halfve skall beholde och den anden voris general krigs commissario ofuerlefuere till voris kriegscollegii fuldkommene effterretning. Hermed skeer etc. Hafniæ 12 januarij 1672.

Ligessaadan bref fich borgemestere och raad udj Christianshafn.

Sæl. Tegn. XL. 15-17.

VI s.583

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 21 19:15:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top