eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.804

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 573-574
Nummer: 804


<-Forrige . Indhold . Næste->

804.

22 Sept. 1671.

Privilegium paa et Vandtmageri.

Commercie collegio og med- participanter.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vij til voris rigers og landis fremtarf og ellers det gemene gaufn og beste at befordre eragter, at commerciernis og manufacturernis indrettelse og opkomst iche lidet forhielper, da haffve vij j denne henseende allernaadigst bevilget og tillat, saa og etc., at de af commercij collegio med deris participanter maa it vandtmagerj her etc. indrette og i verch stille, til dessen lycheligere fremgang og fortsettelse vij samme vandtmagerjes participanter med effterskrefne sær friheder benaadet hafver, nembligen:

1. Maa det dennem tillat være, af de vahre, som de saaledis lader forarbeide, være sig af klæde, droguet, bay eller andet deslige, at forselge j den qvantitet, dem best siunis, til alle og enhver, j hvem det og være kand, saavit det iche imod de sær tilforne til Børnehuset gifne og af oss den 21 martij aar 1670 allernaadigst confirmerede frjheder strider. Dog dersom bemelte Børnehuuss iche effter samme brefves formelding militien til lands og vands behørligen med de der udj specificerede vahre, saa vel hvad godheden som hvad prijsen angaar, forsiuner, skal det da iche være vandtmageriets participanter formeent, sligt at giøre.

VI s.573

2. Adt hvis gods, som her saaledis forarbeidet vorder og participanterne udaf landet eller imellem voris lande og provincier lader føre, maa 10 aar tid, fra denne voris octrojes dato at beregne, for ald paaleg og besværing, ved hvad naufn det og kand neufnis, aldelis vere frj og forskaanit.

3. Huset jligemaade, som her til samme manufactur og vandtmagerje bygt eller indrettet vorder, maa j de første 20 aar for ald paaleg, som paa gaarder og grunder lagt er eller her effter kand leggis, være befriet.

4. Mesteren saa vel som de svenne, som iche tilføhren ere borgere her j staden, og som boer j de af participanterne til samme vandtmageri destinerede vaaninger, maa, saa lenge de i participanternis tienneste forblifver øg intet andet end deris arbeide forretter, for ald borgerlig tynge være forskaanit.

5. Bevilger vij og allernaadigst, at participanterne maa giøre leverants til voris hoffstads fornødenhed, naar de deris vahre lige saa gode forarbeide og for lige saadan prijs lefvere, som de for contant selgis og her kiøbis kunde. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 22 septembris anno 1671.

Sæl. Reg. XXVIII. 527-28.

VI s.574

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 19 20:04:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top