eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.793

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 568-569
Nummer: 793


<-Forrige . Indhold . Næste->

793.

25 Juli 1671.

Forordning om Renlighed i Havnen.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vij til denne voris kongelige residentz stad Kiøbenhaufns og menige jndbyggeris gaufn og fremtarf sampt alle trafiqverendis beqvemmelighed udj søefarten, som jblant andet ey ringe ved haufnens gode vedligeholdelse befordris, allernaadigst hafve for got anseet, effterschrefne forordning herom at lade udgaa.

1. Maa ingen her udj haufnene eller canalerne indtage eller skyde ballast, eyheller anden ureenlighed af deris skiberumme udkaste uden paa den dertil forordnede sted, nemblig imellum Christianshafn og floden imellum de tvende opsatte høye pælle med hænder ofven paa, og det udj pramme og baade effter den instrux, som haufnemesteren derom er gifuen. Hvo sig her jmod forseer, skal gifue af hvert skiberum under 25 lester 20 rixdal. og anden gang dobbelt, og skal samme penge til haufnemesteren lefveris. Forseer skipperen sig tire end tou gange, skal hand straffis paa kroppen udj ieren paa Holmen et aar. Og paa det at intet af ballasten, naar den udj skiberomme indkastis eller deraf igen udskydis, udj haufnen skulle falde, da skal til den ende enhver ballastførere haffve sit portseyll 6 allen lang og 6 allen bred. Forseer sig nogen herjmod, da skal hand første gang gifue 4 rixd. og anden gang 8 rixd. og tredie gang straffis paa kroppen udj ieren paa Holmen et aar. Ligesaadan portseyl som forberørt skal og de hafve, som indføre hvid eller anden sand, huilchen sand de ved Slotsbroen og ey andensteds skal opkaste. Forseer sig nogen herjmod, gifver hand første og anden gang lige bøder som ballastførerne og tredie gang straffis som vedbør.

2. Ingen maa nogen ureenlighed af deris skiberom udkaste uden paa den forberørte forordnede sted, og skal sligt udj hafnemesterens ofverværelse hver tredie dag skee, og huo der betrædis, sig herjmod at forsee, skal forseelsen med penge betale, som udj foregaaende 1. punct er meldt, og ellers efter samme punct straffis.

3. Eyheller skal nogen vere tillat, noget skaren enten af husene, gaderne eller broerne at udkaste udj canalerne eller haufnerne. Hvo hermed betrædis, skal første gang gifue 4 rixdal, og anden gang

VI s.568

8 rixdal., som til haufnemesteren skal lefueris, og hvis tiennestefolch, som de forskrefne bøder ey betale kand, straffis paa kroppen, en qvindisperson udj børnehusit og en mandsperson paa Holmen udj ieren et aar. Befindis nogen oftere herjmod at giøre, straffis som vedbør.

4. Maa eyheller nogen skiberom, store og smaa, hvem de og kunde tilhøre, ved den Langebroe jmellum Kiøbenhaufn og Christianshaufn eller dens fundament ligge eller fortøye. Befindis nogen sig herimod at forsee, da skal den eller dee, som dermed betrædis, tilbørlig vorde straffet effter voris allernaadigste derom udgangene forordning, dat. den 2 junij 1670.

5. Ingen skiberom skal, hinanden til skade eller fortreed, udj haufnene eller canalerne indlegge eller fortøye eller hinanden, ved last at indtage eller udlosse, nogen hinder giøre, under den tilføjede skadis betalning og straf som vedbør.

6. Og til at forrekomme ald uløchelig hendelse ved ildebrand, som voris flode og andre skiberomme ellers kunde tilføjis, da maa ey nogen paa deris her inden bommen fra toldboden, eftersom den anden som utienlig blifver afskaffet, liggende skiberomme enten kaage eller anden ild hafve, under højeste straf. Hvor effter etc. Hafniæ d. 25 julij anno 1671.

Sæl. Reg. XXXVIII. 486-88.

VI s.569

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 19 19:09:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top