eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.792

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 567-568
Nummer: 792


<-Forrige . Indhold . Næste->

792.

3 Juni 1671.

Om Forbedring af Vandforsyningen.

Eric Krag, d. Scavenius, Thomas Finche oc d. Erasmus Bartholinus.

C. 5. Wor naade tilforn. Effterssom for oss vnderdanigst andrages oc beklages den stoere u-rigtighed, som her udi voris residentzstad Kiøbenhafn med det springendis saavelssom pompevandet foreløber, i det at fornemlig det springende vand iche alleeniste mesten tvende gange om aaret, naar det er den største heede och om vinteren udi dend største frost, tager ende och mistis, staden iche till ringe fare och jndvaanerne till skade, mens endochssaa derforuden befindes undertiden, naar det springer, saa ilde luchtendis och stinchendis, ja saa udøgtig, at deraf siugdomb skulle befrøgtes at foraarssagis, med mindre end at derpaa udi tiide blef raadet boed, thi hafuer j alle dennem, som med vandets indledning her i staden hafue at bestille, for eder at fordre och dets aarssag af dennem fornemme, saa och at conferere med een huer vandcompagnies directeurer her udi staden, huorledis saadan disordre med vandet best kand eragtes hereffter at forrekomme, till huilchen ende j och tillige med dennem alle søerne och vandrenderne hertill byen med fliid hafuer at besigtige oc fornøden forslag giører till saadan anordning, huorved got och sundt springe saavelsom pompe vandet continuerlig och uden ophold her udi staden kand blifue ved magt holdet, med underdanigst forslag, huorledis

VI s.567

dammerne till vandet kunde repareris och aarligen ved lige holdes. Huorom j till voris widere naadigste ratification udførlig project hafuer at opsette och forferdige. Dereffter etc. Hafniæ d. 3 junij 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 534-35.

VI s.568

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 21:00:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top