eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.782

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 563-564
Nummer: 782


<-Forrige . Indhold . Næste->

782.

29 Marts 1671.

Privilegium for Sæbesyderiet.

Commercie collegio.

C. 5. Wor naade tilforn. Wiide maa j, at vi effter eders eegit allerunderdanigste forsslag allernaadigst er tillfreds, at j med een person, som j dertill dygtigst erachter, paa effterskrefne conditioner om sæbessyderiet her udi voris kongelige resideritz stad Kiøbenhafn alleene accorderer, saaledis at det bemelte person tillige med tuende borgere her af staden (om nogen findis och dertill vederhefftig erachtes) som begge med hannem for een halff deel skulle participere, skall tilladt være (naar hand sig tillforn affgangne Herman Jægers huus, som med behørige reedskab och materialier till saadant it verch er indretted och derfor till dend mest bydende skall ved auction selgis, haffuer tillforhandlit) her udi bemelte voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn udi de 5 første nestfølgende aar it sæbessyderie med grønt sæbe (som kaldes allmindelig hollandsk sæbe) at indrette och, saa lenge hand den forsuarligen lader syde, sin næring dermed bruge, som hand best veed och kand, dog med saa skæll och vilchor, at hand een fierding oliesæbe ey høyere end for 5 sdlr. och een fierding transæbe ey høyere end 3 sdlr. 1 Mk. selger, huilche begge slags skall af een døchtig køhrmester, som [i] dertill hafuer at forordne, fra hinanden adskilles, flitteligen effterseeis och tillbørligen wragis, saa och sæben udi loulig brendte och aff tillbørlig værende størrelsse tønder och fierdinger udsselgis. Och hafuer vi allernaadigst bevilget, at hand udi bemelte 5 første aar ey videre end een pro cento till

VI s.563

told skall gifue af huis materialier, som dertill nødwendig kand behøfuis, nemlig pottaske, hampefrøe, hørfrøe, rôfrø och kaalfrø, olien deraff alleene undtagen, huilchen hand dog det første aar paa ssamme condition maae nyde och siden derpaa ey nogen toldfrihed hafue, men sielf tillforplicht vere, dend her udi riget at lade persse; och skall hand tilltencht være, ald hampfrøe och hørfrøe, som her udi voris eegen lande voxer och hannem fall bydis, dennem, som det falbyder, effter dend priis, som i derpaa ved iuletider settendis vorder, att afkiøbe och till dennem igien, som paa foraaret det till deris sæd kunde behøfue, 4 Sk. højere skeppen, end det paa indkiøbet satt var, igien at udsselge. Ald den sæbe, som i saa maader sydis, maae hand och hans arfuinger udføre till huad sted enten inden elle uden riget, dennem lyster, och ey meere told deraf gifue end 2 Sk. fierdingen. Och ville vi imidlertid ingen toldfrihed paa huis sæbe, som aff fremmede lande kunde indføris, tillstede, mens dend, ssom dermed antreffis, hafue straff paa huer fierding med 50 rdl. och sæben confisqverit. Huorimod den, som paa forskrefne maader voris allernaadigste octroye paa bemelte sæbesyderie bekommendis vorder, skall derfore till eder selff erlegge och betale 300 rdl., huilchet j igien till it eller andet manufacturs oprettelsse effter eget allerunderdanigste tycke tillbørligen och forsuarligen hafuer at anvende. Naar j och med nogen herom paa forskrefne maader contraheret hafuer, skall j een project af den octroye, i saa maade gifues skall, opsette och til voris videre allernaadigste resolution indstille. Dereffter etc. Hafniæ 29 martij 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 472-73.

VI s.564

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 19:41:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top