eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.779

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 561-562
Nummer: 779


<-Forrige . Indhold . Næste->

779.

20 Marts 1671.

Om Opførelse af et nyt Gæthus.

Poul von Klingenberg.

C. 5. Woris etc. er, at du strax den anordning giør, at et nytt Giethuus her i voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn till

VI s.561

voris tieniste vorder opbygget ongefehr effter dend maade ssom det, huilchet vi udi vor festning Glyckstad hafuer, huorfore du och flittig indsseende dermed skall hafue, at det med god, sterck och forsuarlig och till dend brug beqvem biugning vorder opført och, med allerforderligste skee kand, forferdiget. Och paa det verchet uden forhaling kand fortsettis och biugningen i werck stilles, hafuer du at forskyde huis rede penge, som till bemelte biugning tillbørligen at forferdige kand behøfuis, og derimod igien din betalning tage udi huis middeler, som os af dend ostindiske reysse med skibet Ferrøe kand tillkomme och tillofuers blifue, naar de ti tusinde rixdlr, som vi udi det ostindiske compagnie allernaadigst hafuer lofuet at indsette, tilforn paa behørige steder rigtig er erlagt, saavelssom ochsaa udi huis vi endnu med skibet Mageløs kand hafue at forvendte, och huis endelig endnu for det gamle Giethus her i staden (som med de dertill hørende pladtzer skall auctionneris och dend mestbydende forundis) kand indbekommis. Och om ssaa skeede, at obenbemelte dig allernaadigst till din betaling for bemelte giorde forstrechning och forlag anviiste middeler ey dertill skulle kunde tillstreche, eller och om skibet Mageløes udi en eller anden maade nogen ulychelig hendelsse skulle tillslagis, ville vi dig och dine arfuinger udi alle maader derfore hermed allernaadigst hafue skadesløs holden och dig eller dine arfuinger for bemelte din allerunderdanigste forstrechning allernaadigst i andre maader tillbørligen fornøye lade. Dereffter etc. Hafniæ 20 martij 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 457.

VI s.562

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 19:22:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top