eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.764

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 556-557
Nummer: 764


<-Forrige . Indhold . Næste->

764.

10 Dec. 1670.

Om Tilsyn med Fremmede og Rejsende.

Friderich von Alefeld, commendant.

C. 5. Woris etc. er, att du den anordning giører, at alle fremmede och reisende personer, i huem de och ere, som hid till voris kongelige resisentz stad ankommer, vorder først tillholdt, førend de giennem portene indladis, at giffue fra sig till dend aff officererne, som vachten hafuer, rigtig specification paa deris nafne, huem de ere, huorfra de komme, och huor de agter logement at tage. Och dersom der da fremmede ere, som iche her i byen hiemme hafuer, at de da ved een eller tuende musqueterer vorder geleidet, for at fornemme, om de udi det af dennem angiffuede logement eller andensteds inddrager. Och hafuer du den anstalt at giøre, at denne voris allernaadigste befalning vorder saa vel ved portene her for staden som ved toldboden, som det sig bør, allerunderdanigst effterkommet, och du sielff helles paa alle indkommendis saadan rigtig forteignelsse till voris eegen allernaadigste effterretning at holde lade, som du det for os agter at forsuare og bekiendt vere. Wi ville og, at du af soldatesqven forordner et fornøden corps de garde paa den store pladtz

VI s.556

Kongstorfet kaldet og den beordrer borgervachten at secondere paa alle forfaldene accasioner, och naar fornødenheden det udkreffuer. Dereffter etc. Hafniæ 10 decembris 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 340-41.

VI s.557

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 17:45:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top