eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.762

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 554-556
Nummer: 762


<-Forrige . Indhold . Næste->

762.

10 Dec. 1670.

Forordning om Gadernes Sikkerhed om Natten.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom for oss allerunderdanigst andragis, huorledis her etc. skal om nattetide saadanne store uskiche-

VI s.554

ligheder med tiufverj, slagsmal og andre dislige utallige usømmeligheder begaais, saa fast ingen mehre kand gaa sicher paa gaden om aftenen, da paa det at saadan disordre jtijde kand vorde forrekommet og engang for alle endeligen afskaffet, hafver vij allernaadigst for got eragtet at biude og befale, saasom vij og med dette etc., at alle løssgiengere og alle andre disslige personer, som ey udj nogens tienneste ere eller nogen tilbørlig rede og regenskab for deris forretning her kand vide at giøre, skulle tiltengt vere, strax efter at denne voris allernaadigste befalning vorder publicerit og forkyndt, sig her fra staden at forføye, og saa frembt de sig om nattetijder paa gaden lader finde og af patroullen vorder angreben, skal de strax paa Bremmerholm henføris. Og skal derforuden ey nogen, af hvad stand og vilchor de og vere kunde, efter Michelsdag understaa sig, om aftenen efter nij slet at lade sig finde paa gaden uden tent fachel eller liuss, og hvis nogen j saa maader andtræffis, skal hand strax uden nogen persons anseelse af patroullen udj it af de anordnede corps de guardes henføris, hvor hand skal forblifve, indtil hand faar gjort fuldkommen rede og regenskab for sig, hvem hand er, eller hvem hand tilhører. Og eftersom adskillige ubekiendte og fremmede personer dagligen ind og ud reiser af fornefnte voris kongelige etc., da paa det at aldting og der med kand hafve sin tilbørlige rigtighed, og vij ogsaa vijde kunde, hvem og hvad for personer sig her j staden opholder, hafver vij iligemaade allernaadigst for got befunden den andordning at lade giøre, at alle og enhver, adel og uadel, geisslige og versslige, j hvem de ere eller vere kunde, som bygger og boer her udj staden, ingen undertagendis i nogen maade, skulle tiltencht vere, under hundert rixdal. straf, til præsidenten, eller j hans fraværelse til den øfverste borgemester, at indlefvere rigtig fortegnelse paa de personer, som hoes dennem enten allerede logerer eller herefter logerendis vorder, naar de ankommer og igien bortreiser, og derhoes specificerer deris naufne, vilchor og condition sampt ærinde, de her efter hafver at forrette, saavelsom og fra hvad sted og land de hidkommer. Og skal præsidenten eller j hans fraværelse den øfverste borgemester hver morgen rigtig communicere med commendanten hvis fortegnelse hannem j saa maader tilskichis, saa hand dennem siden med de zeddeler, som hannem fra porten tilstillis, kand conferere og paa aldting hafve god agt. Og saa som vij nu borgervachten paa nye for mehre sicherheds skyld paabuddet hafve, saa ville vij alle og enhver, af hvad stand og vilchor de og vere kunde, hermed alvorligen advahret og befalet haffve, at de endtholder sig

VI s.555

fra at affrontere eller sig at imodsette eller j nogen maade at beleydige samme vagt. Fanger nogen derofver skade og vorder dræbt, da tage sig skade for hiemgield og ligge paa sine egne gierninger. Hvorefter etc. Ladendis etc. Gifvet etc. d. 10 decemb. anno 1670.

Sæl. Reg. XXVIII. 345-47.

VI s.556

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 17:02:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top