eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.724

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 539-540
Nummer: 724


<-Forrige . Indhold . Næste->

724.

4 Juni 1670.

Om Brolægning af Kongens Nytorv.

Friderich von Alefeld.

C. 5. Efftersom wj allernaadigst wille woris nye Kongetorf her vdj staden vden wjdere forhal straxen haffue broelagt, saa er woris etc., at du vfortøffuet giør dend anordning oc lader alle de broesteen, som fra arbeidet kand mistis, sammenføre paa de bequeme steder, saa de siden enten med prammer eller vogne kand afhentis, saa oc sand af graffuerne lader opføre, huor det iligemaade siden kand bortføris. Oc haffuer vij præsident, borgemestere oc raad allernaadigst anbefalet, dertill fornøden foeringschab i wisse maader at forschaffe, saawellsom oc at anordne oc befahle broeleggerne, samme broearbeid for en billighed at giøre oc legge, huis bekostning af fortificationens midler siden schall betalis. Dog wille wj allernaadigst, at nogle wisse soldater schall hielpe broeleggerne platzen at jefne oc være till deris handlangere, dissligeste paa wognene at oplade sand eller steene. Herforvden haffuer du at tillforordne jngenieuren, som schall haffue indseende, at samme broe bliffuer saaledis lagt, at wandet kand haffue sin tillbørlig affald. Ellers huis steene, som wed prammer kand hendtis, schall Holmens folck anwijses, huor de dennem kand tage oc aflegge. Huoromb wj iligemaade woris rigens admiral haffuer giffuet befalning, paa det samme broeleggelse diss snarere oc vden forhal kunde schee oc fortsettis, saasom wj allernaadigst wille, at du dig des befordring iligemaade diss meere schall lade were angelegen. Huoreffter etc. Hafniæ 4 iunij 1670.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Efftersom wj allernaadigst wille woris nye Kongetorf hervdj staden vden wjdere forhal straxen haffue broelagt, saa er voris allernaadigste willie og befalning, at saasom woris commendant hervdj staden haffuer ordre till at forschaffe steene oc sand af arbeidet till torffuets broeleggen, da naar commendanten det paa wore vegne begierer, j da lader ansige en huer, som haffuer heste oc vogne, at de indfører nogle wisse læss sand eller steene, oc j synderlighed befaler bryggerne, vognmændene, renover wognene at forschaffe till torffuet, huis de ellers behøffuer af sand eller steene, saa oc at befale alle broeleggere her i staden, at de schall were forpligtet at broelegge samme torf vden forsømmelse, naar commendanten det paa wore weigne tillsiger, huorfore hand dennem schall giffue af fortificationens middel en billighed for deris arbeide. Herforvden haffuer j alle dennem, som ved bemelte woris nye Kongetorf boer eller nogen platz

VI s.539

haffuer, paa wore vegne at tillsige, at en huer schall were tilltenckt, strax for sin platz, saawijt af woris jngenieurer forewijsis, at lade broelegge, dissligeste at lade bebygge vden wjdere ophold samme deris platzer med tillbørlig kiøbstedbiugning, effter dend jndhold oc vnder saadan straf, som deris haffuende schiøder om formelder oc tillsiger; ey paatuiflendis at en huer giør dervdj sin tillbørlig flid oc allervnderdanigst schyldighed, saasom det ey alleeniste er till byens egen nytte oc gafn, medens oc saa wj endelig allernaadigst wille, at dette vden nogen forhal strax vdj werck stilles. Huoreffter j sampt andre wedkommende sig allervnderdanigst haffuer at rette. Skreffuit etc. Hafniæ 4 junij 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 90 92.

VI s.540

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 16 19:32:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top