eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.630

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 503-504
Nummer: 630


<-Forrige . Indhold . Næste->

630.

15 Maj 1669.

Privilegium for Apotheker Johan Gotfrid Becker.

F. 3. giøre alle vitterligt, at vi effter allerunderdanigste anmoedning oc begiering allernaadigst haffuer beuilget oc tillat saa oc etc., at Johan Gotfred Becher maa herudi voris residentz stad Kiøbenhafn anrette it fuldkommen apoteche, saa som it priviligeret apoteche bør at vere, oc derudi till forrefaldende nødtørfft oc leilighed at præparere oc falholde medicamenta, composita, opiata, purgantia oc andre saadanne, dissligeste de siruper, conserva, condita, olea, ungventa oc emplastra, som enneste præpareris oc henhører in usum medicum, oc alle forskrefne species saa ferske oc goede, at de kunde passere, naar de ex facultate medica, som paa visse tider om aaret schee schal, blifuer visiterede, hafuendes derhoes udi agt, at hand udaf alle slags til rede hafuer, som paa it velbestilt apoteche bør at findis, naar hannem noget af medicis at componere oc præparere blifuer befallet oc paalagt. Doeg skal det icke hermed vere formeent materialisterne, krudkremmerne, distillatoribus oc andre at distillere och giøre de slags distillata, siruper, conserva oc condita udaf ribs

VI s.503

oc andet saadant, som til daglig spiisning oc andre gemeene brug henhører, ey heller bartskerne vere forbudet, io at maa giøre huis plaster, ungventa, som de til deris haandverck kunde behøfue, medens det at vere dennem en huer frit fore, doeg derhoes bemelte apotecher u-formeent, sligt at præparere oc giøre oc siden holde fal for dennem, der effter kunde spørge. Skal det oc vere hannem frit forre och v-behindret tillat, derhoes at maa holde alt huis de andre krudkremmere hersammesteds ex simplicibus, adschillige slags banqvet, confect, candiceret oc andet saadant. Doeg schal hand derimod tilforpligt vere at selge en huer, huis hand af hannem kunde behøffue at kiøbe, for en lidelig oc billig værd effter dend taxt, som af facultate medica her effter vorder slutted oc giort, saafrembt hand disse hannem gifne privilegia agter at nyde, och ellers sig udi alle maader forholde effter de forordninger, som vj om apotecherne och dessen taxt allerede giort hafuer eller hereffter giørendis vorder. Thi forbyde vj etc. Hafniæ den 15 maij anno 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 449-50.

VI s.504

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 13 20:44:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top