eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.628

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 502-503
Nummer: 628


<-Forrige . Indhold . Næste->

628.

20 April 1669.

Strid om et Hus mellem Peder Pedersen Lerche og Arent Berntsen.

Stygge Høg med flere.

F. 3. Wijde maa j Stygge Høg etc. oc Erich Rotsteen etc., at efftersom Peder Pedersen Lercke for oss vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis nogen jrring oc tuistighed sig schall haffue begiffuet jmellem hannem paa dend eene oc Arnt Berntsen, raadstueschriffuer her i wor kongelige residentz stad Kiøbenhafn, paa dend anden side anlangende it huus, som forskrefne Arnt Berntsen for nogle aar siden schall haffue ladet bygge nest op till dend gaard, hand nu vdj boer, huilcket hand formeener, noget at were satt paa hans grundmured gaufl, saa oc paa hans sidehuses fundament saa nær, at det for nogen tid siden derpaa schall haffue trengt huset offuer en stolpe oc nogle bielcker istycker oc støre fare oc vlempe deraf med tiden schal were at befrycte. Thi er woris etc., at j med aller forderligste paa aastederne begiffuer, tagendis till eder, om behof giøris, af woris

VI s.502

muurmestere oc tømmermend en af huer handwerck oc med dennem lader maale, aabne oc ellers alt, huis til aastedernis grundlig besigtelse oc sagens fuldkomne oplyssning fornøden kand eragtes, forrette og siden parterne derom enten vdj mindelighed foreene eller oc dervdj endeligen kiende oc dømme, som billigt oc forsuarligt eragtis kand. Huis j oc vdj saa maader forrettendis vorder, haffuer j fra eder till parterne vnder eders hender oc zigneter at giffue beschreffuit. Dersom oc en af eder for loulig forfald schyld ey kand tillstede komme, da schall dend, som tillstede kommer, hermed fuldmagt haffue, en anden i dend vdebliffuendis sted till sig at tage oc denne woris naadigste befalning alligewell at fyllestgiøre oc effterkomme. Ladendis etc. Hafniæ 20 aprilis 1669.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 669-70.

VI s.503

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 13 20:37:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top