eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.620

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 498-499
Nummer: 620


<-Forrige . Indhold . Næste->

620.

22 Marts 1669.

Skøde paa Charlottenborgs Grund.

Her Ulrich Friderich Gyldenløwe.

F. 3. giøre alle vitterligt, at vj af synderlig kongelig gunst oc naade hafuer bevilget oc gifuet saa oc nu med dette vort obne bref naadigst forunder, bevilger oc gifuer oss elschelige, erlig och welb. her Ulrich Friderich Guldenlew til Calløe, ridder, voris geheime oc statzraad, statholder i vort riige Norge oc ambtmand paa Aggersshuus sampt dessen vnderliggende ampter, oc hans rette lifs arfuinger dend støcke plads, jordfrj grund oc eyendomb, hvoraf afgangne woris general lieutenant Vlrich Christian Güldenlew en deel tilhørt hafuer, liggendis her udj voris residentz stad oc festning Kiøbenhafn langs ved voris skibsholm, fra det store nye torf oc neder til stranden oc effter siellandsche alne oc maal er begreben som følger, nemblig for imoed det stoere torf uden for Questhuusset fra dend sted ved muuren

VI s.498

omkring Holmen, som nu slagterboederne staar, indtil hiørnet af dend gade langs den udj voris general charte projecterede canal 126 allen, siden inden udj pladssen fra det yderste hiørn af bemelte questhuus lige ud til siden af pladssen langs canalen 34 1/2 alne, dernest fra bemelte hiørn af gaden oc torfuit langs forschrefne canal igiennem en befindende plads udj lengden 353 1/4 allen, endtlig oc eftersom saaledis paa deri eene side imoed canalen til detz behof paa dend gamble pladz jt stoer stycke fratagis, da til samme afgangs erstatning, foruden huis samme pladz imoed torfuet tillegis, endnu dertil at følge oc forblifue huis uden for meere omrørte gamble pladz, saawiit den sig strecker imoed stranden langs ned indtil dybet, sig befinder oc kand indtages, saa som den af os paa forskrefne pladz vnderskrefne siærcharte saauelsom vdj hofuet- oc gen.-charten derom noteret vidre vduisser oc formelder. Thi hafuer wj forschrefne pladz, jord-frj grund oc eyendom udj lengden oc breden op oc neder, som den effter forbemelte maalning oc beskrifuelsse i alle maader begreben oc herudj indført er, med derpaa forrefindende huus, bygning oc tilbehør saa oc derudj befindende fersk vand sambt ald anden tilbehørige rettighed, inttet undtagen i ringeste maader, naadigst schiødt etc. til bemelte h. Vlrich Fridrich Güldenlew oc hans arfuinger til evindelig oc jord-frj grund oc eyendomb. Huorfor hand oc hans arfuinger dend, efftersom forskrefuit staar, maa oc schal hafue, niude, bruge oc beholde sampt selge oc afhende oc sig ellers med des bygning oc indrettelsse saa oc vdpæling oc indtagelsse indtil dybet udj stranden oc i alle andre maader saa nøttig giøre, som de sielf best ville, veed oc kand til frj oc evindelig eyendom. Oc kjendes vj osv. Doeg schal forskrefne h. Vlrich Fredrick Güldenlew eller hans arfuinger were forplichtet, paa samme pladz og grund at lade byge goed kiøbsted bygning, jligemaade for sin anpart gaderne at lade forferdige, brolegge og siden wed lige oc magt holde, som det sig bør, paa hans egen bekostning. Dissligeste naar bemelte h. Vlrick Fridrick Güldenlew eller hans arfuinger samme pladz med des tilbehør igien vilde selge oc afhende, da det os it fierdingaar tilforn først at tilbiude og presentere for en billig priis, oc som andre derfore ville gifue. Forbydendis alle oc en huer, ihvorsomhelste de ere eller vere kunde, forskrefne h. Vldrick Friderick Güldenlew eller hans arfuinger herimod, efftersom forskrefuet staar, at hindre eller udj nogen maader forfang at giøre, vnder wor hyldest oc naade. Gifuet paa voris kongelige residentz Kiøbenhafn den 22 martij anno 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 421-23.

VI s.499

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 13 18:47:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top