eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.609

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 493-494
Nummer: 609


<-Forrige . Indhold . Næste->

609.

17 Feb. 1669.

Paalæg af en Skat til Befæstningen.

Kiøbenhafn.

F. 3. giøre alle vitterligt, at efftersom den nu begynte oc til denne voris kongelig residentz stads befestning oc deraf hengende almindelige landssens tryghed allerede saauel anlagde fortification, som vj af sær naadigst omhue for denne byis sickerhed oc beskiermelsse hafuer os alvorligen foretaget med jfver at lade fortsette, foruden huis anordning allerede dertil giort er endnu ydermeere store pengemiddeler udkrefuer, hafuer vj for nødvendig eragted, at alle oc en huer, af huad stand eller condition de verre maa eller kand, vere sig adel eller u-adel, geistlige oc verdsslige, vore ministrj, hof, krigs eller civil betiente sambt meenige borgerskab oc andre, som boer herudj bemelte vor residentz stad eller husse oc vohninger der hafuer, med en billig assistentz tilhielper, samme voris residentz stad tilbørligen at lade fortificere, anseende det en huers particulier interesse icke ringe ocsaa er angelegen, saa at icke alleeniste en hver proprietarius her i staden, ingen aldeelis undertagen, som forschrefuit staar, som sielf husse eller voning her i staden hafuer eller eyer, skal til fortificationens fortsettelsse udgifue af huer gaard eller vaaning, som hand i saa maade her eyer, femb pro cento effter dend taxt, som samme hans huus eller vohning ved de af os effter voris nu sidst forleden aar den 8 februarij udgangne befalling forordnede commissarier er taxeret for; men de som i leyede gaarde eller voh-

VI s.493

ninger boer, skal end oc foruden de femb pro cento, som husets eyermend gifuer effter grundschaten, af deris eget oc foruden noget i huussleyen derfore at korte udgifue saameget, som dend fierde part sig kand bedrage af huis, som samme huus eller vohnings eyermand effter grundskattens taxt, som forskrefuit staar, udgifuer. Och de, som i boeder eller kieldere til leye boer, skal iligemaade, af huis samme boer oc kieldere taxeris fore, erlege dend fierde part. De, som oc frj residentzer for deris bestillinger eller i andre maader nyder, bør iligemaade dend fierde part ligesaauel som de, der i leyede gaarde boer, af den sum at gifue, saa viit femb pro cento sig kand bedrage af dend grundschat, som en huers residentz er taxerit for, saa at aldeelis ingen herfor, huo det oc vere maa, her inden for voldene boendes, for denne vdgifft vorder forskaanet, efftersom de alle herudinden merckelig ere interesserede. Huilcket udj effterskrefne maade af alle oc en huer skal affordris til femb terminer; dend første midt i martio, dend anden i april, tredie i maio, fierde i iunio oc endelig dend fembte oc sidste i iulio. Huilcket saa alt til huer termin rigtigen oc ufeilbarligen schal erlegis oc imoed tilbørlig quitering lefueris til oss elschelige Otto Povisch etc. Dersom oc noegen imoed forhaabning, huo det være maa eller kand, med noget af sit contingent, som for er meldet, befindes at tilbage staa oc icke til huer af forschrefne terminer det vil udlegge, da schal det strax ved execution søgis effter den af os derom til præsident, borgemestere oc raad her i staden udgifne forordning oc da til bemelte voris gen. krigs commissarium lefueris, saa det altsammen uden ringeste restantz oc inden dend sidste termins udgang kand indbekommis. Huoreffter alle oc en huer, som vedkommer, sig u-feilbarligen hafuer at rette oc for schade at tage vare. Gifuet etc. Hafniæ d. 17 februarij 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 376-77. Et lignende Brev udgik til Christianshavn.

VI s.494

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 20:14:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top