eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.600

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 488-489
Nummer: 600


<-Forrige . Indhold . Næste->

600.

4 Jan. 1669.

Privilegier for Mag. Jørgen Ejlersen.

M. Jørgen Eylerssen.

F. 3tius giøre alle witterligt, at wj naadigst hafuer bevilget oc tillat, som wj oc hermed etc., at os elschelige, hederlig oc høylerd m. Jørgen Eylerssen, professor herudj vor residentz stad Kiøbenhafn, som schollen her sammesteds paa 28 aars tid nu hafuer betient, maa her effter fra ald skole oc liig tieniste, som hannem kand falde besværlig, naadigst forløfuis at werre forschaanet. Dog ville vj, at hand som rector honorarius scholens direction oc inspection hereffter som hidindtil opvarter oc forrestaar. Oc efftersom bemelte Jørgen Eylersen udj forige besuærlige beleyring oc kriigs tider til scholens fattige disciplers vnderholding adschillige forstrekninger af egen midel giort hafuer oc endnu dagligen dertil giører, hand oc derforuden til skollens des flittigere opvartning een vicarium eller subrectorem effter voris eigen naadigste bevilling vnderholder, da hafuer vj hannem af synderlig gunst oc naade undt oc bevilget, at hand derimod maa nyde oc beholde huis liigpenge hos skollen til denne dag kand vere i

VI s.488

beholding, saa oc at hand for sin person, medens hand skollen forrestaar oc betienner, maa nyde oc beholde halfdeelen af huis penge for liigtienniste her effter kand falde, dog at hand derimod for sin persohn afstaar til scholen dend voris tiende af Fanefiord sogn paa voris land Møen, som hand ellers pro officio nydt hafuer, oc for den scholen aarlig rigtighed giøre effter ded kiøb, som kircketienden af forskrefne sogn kircken blifuer til regenschab ført. Mens huis forskrefne Jørgen Eylerssen skollen sielf villig schulle begiere at quitere, maa hand for sin lange oc skolen beviiste flittige tienniste sin lifs tid nyde dend fierde part af huis penge, der enten for dag eller natte begrafuelse ved skolen, effter hand dend quiterer, kand falde. Dog at hand derimod de fattige skollebørn, som sielf ingen middeler hafuer, med fornøden scholebøger oc papiir nødtørffteligen forsiufner. Thj biude vj hermed oc alvorligen befaller alle vedkommende, bemelte m. Jørgen Eylerssen herudj at hielpe, fordre oc beschierme oc aldeelis ingen hinder eller forfang udj nogen maade herudj at giøre eller foraarsage. Vnder vor hyldest oc naade. Gifuet etc. Hafniæ 4 janvarij 1669.

Sæl. Reg. XXXVII. 323-25.

VI s.489

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 18:32:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top