eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.593

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 485-486
Nummer: 593


<-Forrige . Indhold . Næste->

593.

24 Nov. 1668.

Privilegium for Tobakspinder Marcus Selche.

Marcus Selche.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom os elschelige Marcus Selcke, borger oc indvaaner udj voris residentz stad Kiøbenhafn, for os vnderdanigst hafuer ladet andrage, huorledes hannem, imod det af os paa tobackspinderiet naadigst meddeelte privilegium, tid effter anden merckelig præjuditz oc indpas schal tilføyes, i det her fast meere hemmelig end aabenbare, saauel igiennem stadsporterne som for bommen toback worder practicerit oc indført i største mengde, huoraf os icke alleene voris toldrettighed eluderis oc afgaar, mens end oc forskrefne Selche udj sin handel, næring oc brug lider stor afbreck oc forgiefues omkostning. Huorfore vj hermed effter saadan hans vnderdanigste ansøgning naadigst ville hafue budet oc befallet, saasom vj oc hermed alvorligen etc., at ingen, det vere sig indlendische eller fremmede, maa effter denne dag her til Kiøbenhafn eller Christianshafn hemmelig eller aabenbare indføre eller indføre lade, forhandle eller forhandle lade nogen u-spunden tobackblader eller andet, som forskrefne voris Marckus Selche naadigst meddeelte privilegier kand hindre i nogen maader. Mens dersom effter denne dag af nogen, som enten her inden riiget paa andre steder med voris privilegio naadigst kand vere benificerit, eller oc fremmede, som slig toback forsvegen agter her at indføre, voris toldrettighed och priuilegium dermed at eludere, da hafuer wj bevilget oc tillat, saasom vj oc hermed naadigst etc., at det schal stande forskrefne Markus Selche frit fore, same

VI s.485

toback oc ware, huor oc naar de her inden stadens frihed betrædes kand, at lade paagribe oc ved forregaaende process eller domb confiscabel nyde oc beholde. Doeg schal hand derimod forpligt vere, samme toback af u-villige mend udj rettens middels neruerelse at lade taxere oc wordere oc os den tilbørlige told deraf at gifue, som hand vnderdanigst agter at forsuare. Och dersom de, som med slige vare hafuer at handle oc fare, erre priuiligerede, da miste sit privilegium; huis icke, da straffes som for andet u-lofligt oc ellers i andre maader stande til rette som vedbør. Forbydendes etc. Hafniæ dend 24 novembris 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 290-91.

VI s.486

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 17:54:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top