eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.579

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 479-480
Nummer: 579


<-Forrige . Indhold . Næste->

579.

8 Okt. 1668.

Trinitatis Kirke faar Hovedgaarden Søndergaarde i Fyn.

Kiøbenhafns høylerde.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom oss elschelige, hæderlig oc høylærde rector oc professores her adj voris universitet i woris kongelige residentz stad Kiøbenhafn for os underdanigst hafuer ladet andrage, huorledes wj ved voris naadigste obne bref dat. 18 novembris 1661 hafuer gifuet oc forundt til H. Trefoldigheds kircke her i voris residents stad Kiebenhafn alle de penge, som afgangne h. Hans Lindenou af kirckerne i Callundborig ambt hafde opbaarit, effter derpaa til kirckerne udgifne handschriffters formelding eller anden rigtighed, som derpaa fandtes, oc wj siden naadigst for got hafuer anseet, at befalle ved woris naadigste missive dat. 4 aprilis 1665, at bemelte professores her i woris universitet icke schulle paa bemelte kirckes veigne noget af bemelte Callundborg kirckers haffuende eller tilstaaende middeler eller indkomster lade opberge eller annamme, førend forschrefne kirckers egen brøstfeldigheds reparations bekostning tilforn blef afkortted oc got giort. Huilcken woris naadigste willie oc befalling underdanigst at effterkomme bemelte professores i voris universitet hafuer til voris kirckecommissarium ofuerlefuered Syndergaards hofuedgaard med noget tilliggende bøndergoeds, liggendes i vort land Fyen, som bemelte professores wed oss elschelige voris cantzelers oc tvende andre vorris raads oc goede mends mediation paa voris naadigste ratification af oss elschelige fr. Elisabeta Augusta afgangne h. Hans Lindenous, effterdj bemelte fr. Elisabet Augusta icke hafde penge til at aflegge gielden med, bekommed hafde til fuld betalling, for huis bemelte h. Hans Lindenou til forschrefne kircker schyldig befanttes effter derpaa gifne skiødes formelding dat. 22 julij 1662, med hosføyede underdanigste bøn oc begiering, at saasom bemelte Trinitates kircke nu sielf storligen behøfuer hielp til atschillige brøstfeldigheder saauelsom kirckens betienters løn oc underholding, huortil dend føye indkombst hafuer oc er geraaden i een anseelig gield, vj da naadigst ville forunde bemelte Trinitates kircke forskrefne gaard oc goeds til Philippi Jacobi dag 1669 til dens egen store fornødenhed at nyde, da effterdj vj end oc af bemelte voris kirckekommissarij Johan Plum hans underdanigste erklæring erfarer, at om vj effter voris til bemelte Trinitates kircke een gang giorde gafue naadigst vilde bevilge bemelte kircke, igien sit goeds til førstkommende Philippi Jacobj anno 1669 sielf at niude, da kunde dog vel bemelte Kallundborg ambtes kircker med tiden naa deris fulde

VI s.479

reparation oc frembdeelis vedlige holdes, hafue vj af sær kongelig gunst oc naade bevilget oc tillat, saa oc hermed etc., at rector oc professores udj worris universitet maa forskrefne Syndergaards hofuedgaard med tilligende bøndergoeds paa Trinitates kirckes veigne igien til Phillippi Jacobj 1669 annamme oc det nyde, bruge oc beholde til forskrefne kirckes gafn oc nytte effter derpaa den 22 julij 1662 gifuen schiødes formelding, huilcket skiøde wj oc hermed udj alle sine ord, puncter oc clausuler naadig wille hatue ratificerit oc stadfest, som wj det wed dette woris obne bref ratificerer, fuldbiurder oc stadfester. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 8 octobris anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 257-59.

VI s.480

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 16:28:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top