eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.564

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 471-472
Nummer: 564


<-Forrige . Indhold . Næste->

564.

17 Juli 1668.

Privilegium for 2 Lesmede.

Peter Essback oc Hans Winberg, leesmidde i Kiøbenhafn.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom Peter Essback oc Hans Winberg leesmedde, indvaanere her i voris residentz stad Kiøbenhafn, for os underdanigst hafuer ladet andrage, huorledes imod voris

VI s.471

12 aprilis 1650 til Christian Alchenbrecht oc bemelte Hans Winberg udgangne bref mange tydsche høeleer eller skiereknifue schal hid indføris, huorofuer befrygtes, os iche alleeniste i vorris deraf paabudne told oc rettighed besuigelsse tilføyes, mens endoc bunden, som dennem behøfuer at kiøbe, ofte med saadanne ware bedrages oc til schade kommer, da hafuer vj nu naadigst for got anseet at bevilge oc befalle, saasom wj oc hermed bevilger oc alvorligen befaller, at aldeelis ingen høeleer eller skiereknifue, som nogen fra andre steder til vort land Sielland wil indbringe, maa eller schal til andre pladsser udj same provincie føris end hid til vorris residentz stad Kiøbenhafn oc voris kiøbsted Corsøer allene effter begge steders stapelrettighed. Oc paa det des sicherligere wides kand, om saadant goeds er saa dygtig oc oprigtig, som det sig bør, schal det af den, som af een huer bemelte steders øfrighed dertil beschickes, paa vorris toldboeder dersammesteds stemples, saauel det allereede indført er, som det her effter indført blifuer, med det stempel, som dertil forordnet worder, førend det enten udj dusintal eller støckviis paa marckeder eller nogen andre steder her i vort land Sielland igien maa bortselges, forhandles eller hoes nogen findes; dog maa icke noget stemplis, førend ved toldseddel beviisses, at det tilforn rigtig fortoldit er. Huis leer eller schiereknifue, som aar oc dag ofuer blifuer beliggendes u-solt, schal atter om foraaret igien paa nye stemplis. Betreffes nogen imod dette worris forbud at giøre eller fortrædelig findes, da schal samme vare, som i saa maade betrædes, aldeelis vere forbrut oc confisqverit til fiire lige schiffter, nemblig dend eene til os, dend anden til ded steds øfrighed, huor slig forseelsse begaaes, dend tredie til de fattige oc den fierde til den, som saadant angifuendes vorder. Thj biude oc befalle wj præsident samt borgemestere oc raad oc alle andre vedkommende her i vort land Sielland, som dette voris bref forkyndiget vorder, at de herofuer holder som wedbør, oc forbiude alle oc een huer etc. Hafniæ den 17 julij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 228-29.

VI s.472

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 10 19:36:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top