eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.557

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 467-469
Nummer: 557


<-Forrige . Indhold . Næste->

557.

15 Juni 1668.

Stadfæstelse paa Beskikkelse af en Stadslæge.

D. Casper Collichen.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom hoes os underdanigst ansøgis oc begieris voris naadigste confirmation paa effterfølgende os elschelige præsident, borgemestere oc raad her j staden deris til os

VI s.467

elschelige, hæderlig oc høylærd d. Caspar Kollichen gifne bestalling, liudendes ord effter andet som følger: Præsident, borgemestere oc raadmend udj dend kongelige frj rigs- oc residentz stad Kiøbenhafn giøre witterligt at hafue forordnet oc antaget, saasom wj hermed etc. hæderlig oc høylærd mand Casparem Kollichen medicinæ doctorem oc practicum til een physicum oc ordentlig medicum i denne stad, udj huilcken hans officio hand schal forpligt vere, denne stads beste i alle maader effter sin profession oc bestillings gemes at søge oc med samptlige apotecherne her j staden hafue flittig indseende oc foruden dend general visitation, som hand med hofmedicorum, proffessorum oc hersammesteds practicerende medicinæ doctorum deris hielp oc udj deris nerverelse, huer half aar giøre en particulier visitation, om alting sig ret, oc som det sig bør, forholder. Hafuer hand oc derhoes flittig tilsiufn at hafue, at recepterne stedtze lidelig taxeris oc af apotecherne selgis, saa ingen derudj imod billighed besuergis, alle empijrici, quacksalber oc deslige, som understaae sig nogen at curere eller recepter udgifue, som deris profession ey vedkommer, imodstaa oc hindre, huorudj hannem af magistraten ald tilbørlig assistentz erviises schal. Ved bartsker ambted udj denne stad schal hand, naar nogen ung mester examineris, hoes være oc ellers hafue indseende med, at een huer af bartskerne, huis dennem vedkommer, iagttager oc ey giør medicis practicis nogen indgreb i deris curer, mens alleene, med huis deris profession vedkommer, dem befatter; samt om nogen sig derimod schulle forgribe, skal hand tiltengt vere, slig disordre magistraten at tilkiendegifue. Fremdeelis schal hand udj grasserende siugdomme saauelsom udj pæst tid (huilcken Gud dog naadeligen afvende ville) vere oc blifue tilstede her j staden oc sig imidlertid ey nogensteds herfra begifue oc meddeele dem hielp oc raad, som det begierer, dog at een huer patient hannem for sin møye tilbørlig belønner. Hafuer d. Casper sig end oc hoes magistraten at anmelde oc forlof erlange, naar udj sunde tider hannem kand tilfalde aarsag, paa nogen tid af staden at udreyse. For saadan welbemelte d. Casper Kølchs bestilling, besuerring oc opvartning vel billigen hannem strax en aarlig pension af staden tilleges schulle, men effter at byens itzige middels tilstand det ey kand taale, skal dog dertil med tiden forblifues tiltengt, oc det saasnart stadens vilkor det kand medføre. Meden naar effter Guds villie suage eller smidsomme siuges tider kunde indfalle, da schal strax fra dend thi hannem aarlig visse pension af stadens kiemner gifues oc betalles, saa lenge slig suage tider varer, bereigned 200 rixdr. aarlig, foruden huis

VI s.468

hannem især som forberørt gifues for huis cur oc opvartning, hand een huer isærdellished beuiisende vorder. Udj alt forskrefne samt alt andet forskrefne hans bestilling kand medføre oc gemes vere, hafuer welbemelte d. Cassper Kølck sig troligen oc fligtigten(!) at forholde, oc derudj sit embeds pligt saaledes at observere, som hand agter at forsuare oc det hannem sielf til ære oc respect kand geraade. Huilcken bestilling fra dato skal angaa oc saaledes continuere, saa lenge welbemelte d. Casper Kølich samme bestilling tilbørligen forvalter oc betienner. Des til vitterlighed under voris herunder trøgte stadz secret. Kiøbenhafn den 19 februarij anno 1668. Da wille wij forskrefne bestalling udj alle des ord, clausuler oc puncter, efftersom dend herofuen indført findes, naadigst hafue confirmerit oc stadfest, saa oc hermed etc. Forbydendes etc. Hafniæ d. 15 junij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 205-07.

VI s.469

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 9 21:36:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top