eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.527

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 454-455
Nummer: 527


<-Forrige . Indhold . Næste->

527.

10 Marts 1668.

Om Indhegning og Renligholdelse af Grundene i den ny Stad.

F. 3tius giøre alle witterligt, at efftersom wij erfarer, huorledis adschillige, som voris schiøder paa biugepladzer her inden festningen naadigst meddeelt er, samme pladzer endnu iche hafuer indhegnet eller gaderne broelagt effter schiødernis oc andre voris til byens beste derom velmeente udgangene forordningers indhold, i huor høylig bemelte schiøder oc anordninger dennem end dertil under platzernis fortabelsse oc anden straff forpligter, da wille wij endnu ydermeere hafue budet oc befalet, saa oc hermed strengelig oc alworligen byder oc befaler alle oc een huer, som ej deris pladzer allerede hafuer ladet indhegne eller deris gader oc fortog brolagt, at de tiltengt werer, saadant med allerforderligste udj nu tilstundende sommer uden widere ophold oc forsømmelse at lade schee; isærdelished at de, som pladzer hafuer j Gottesgade, som gaar fra wolden wed Nørreport langss voris lyst- oc kiøckenhaufue hen wed det store nye torffue ned til stranden, saadant u-feilbahr inden førstkommende sancte Hansdag midsommer effterkommer. Oc dersom nogen imod denne voris befaling fremdeelis findis effterladen oc offuerhørig, da schal de uden widere adwarsel samme deris pladzer sambt derpaa standende biugning hafue forbrut. Dog om noget derpaa biugt er, det schal alleene effter billighed wurderis, pladzerne oc des jndhegning u-agted j alle maader. Gadefogderne schal ochsaa af stadens øffrighed strengeligen paaleggis oc befalis, flittig tilsiun at hafue, at dend store vederstygelig u-humskheed kunde afschaffis, som adschillige pladzer oc gader, jsynderlighed wed voris lysthaufue dagelig med for

VI s.454

u-reeniges. Til huilchen ende de, som af bemelte gadefogder j saa maade antastis, schulle straffis i halssjernet, Efftersom oc angifuis, at nogle planckewerckerne for deris pladzer wed femb eller fleere alne paa gaden udsetter, deris naboer, som hafuer biuget oc ret alne oc maal hafuer, til schade oc fortræd, da befalis hermed dennem, som pladzernis eyer, at de saadanne planckewercker (medmindre de formedelst biugning ere udsatte oc enten allerede paa grundwold til biugning begyndt eller strax begyndis schal) ind paa deris dem tilhørende oc forundte grund lader flytte oc sette inden fiorten dage, effter at de derom aff deris naboer eller stadens betiendte adwaret worder, saafrembt de iche wille, at planckerne schal vorde nedrefuen oc til priis gifuen. Hvoreffter alle oc een huer vedkommende sig vnderdanigst hafuer at rette oc for schade at tage vare. Giffuit etc. Hafniæ dend 10 martij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 145-46.

VI s.455

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 6 18:38:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top