eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.524

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 452-453
Nummer: 524


<-Forrige . Indhold . Næste->

524.

22 Feb. 1668.

Udskrivning af Fortifikationsskat af Christianshavn.

Christianshafn.

F. 3tius giøre alle witterligt, at efftersom dend nu begyndte oc til denne woris kongelige residentz stadz befestning oc deraf hengende almindelige landsens trygheed allerede saauel anlangende fortificationen, som wij af sær naadigste omhue for denne byes sicherheed oc beschiermelse hafuer os alworligen forretaget med jfuer at lade fortsette, foruden huis anordning allerede dertil giort er, endnu ydermeere store penges middeler udkrefuer, hafuer wij for nødwendig eragted, at alle oc en hver, af hvad stand oc condition de vere maa eller kand, were sig adel eller u-adel, geistlig eller wersslige, wore ministri, hof, kriigss eller civil betiente sambt meenige borgerschab oc andre, som boer udj vor stabelstad Christianshafn eller huuse oc woninger der hafuer, med een billig assistentz tilhielper, samme voris residentz stad tillbørligen at lade fortificere, anseende det een hver particuliers interesse iche ringe ochsaa er angelegen, saa at iche alleeneste een hver proprietarius i bemelte Christianshafn, ingen aldeelis vndertagendis, som forschrefuit staar, som self huuse eller wohning der hafuer eller eyer, schal til bemelte fortifications fortsettelse udgifue af huer gaard eller wohning, som hand j saa maader der eyer, femb pro cento effter dend taxt, som samme hans huus eller wohning udj sidste grundschat er taxeret for. Mens de, som j leyede gaarde eller wohninger boer, schal endochsaa foruden de 5 pro cento, som huusets eyermænd gifuer effter grundschatten af deris eget, oc foruden noget j huusleyen derfor at korte udgifue saa meget, som dend fierde part sig kand bedrage af huis, som samme huus eller wohnings eyermand effter grundschattens taxt, som forschrefuit staar, udgifuer. Oc de, som i boder eller kieldere til leye boer, schal iligemaade af huis, samme boder eller kieldere taxeres fore, erlegge dend fierde part. De, som oc frj residentzer for deris bestillinger eller j andre maader niuder, bør iligemaade dend fierde part ligesaauelsom de, der j leyede gaarde boer, af dend sum at gifue, saauit femb pro cento sig kand bedrage af dend grundschat, som een hvers residentz er taxerit for, saa at aldeelis jngen herfor, hvo det oc vere maa, inden for voldene boendis, for denne vdgifft worder forschaanet, efftersom de alle herudinden merchelig ere interesserede; huilchet udj effterschrefne maade af alle oc een hver schal affordres, til femb terminer, den første mit in aprili, dend anden in majo, tredie in junio, fierde in iulio oc endelig dend fembte

VI s.452

oc sidste j augusto; huilchet saa alt til huer termin rigtigen oc u-feilbarligen schal erlegges oc imod tilbørlig quitering lefueris til woris general kriigs commissarium oc assessorem udj kriigs collegio os elschelige Otto Powisch etc. Dersom oc nogen imod forhaabning, hvo det oc vere maa eller kand, med noget af sit contingent, som før er meldet, befindis at tilbage staae oc iche til huer af forschrefne terminer det will udlegge, da schal woris borgemestere oc raad udi bemelte wor stabelstad Christianshafn det hoes de seendregtige lade affordre oc til bemelte kriigss commissarium lefuere, saa det altsammen uden ringeste restantz inden dend sidste termins vdgang rigtig kand indbekommis. Dissligeste schal oc fornefnte borgemestere oc raad magt hafue, hoes alle oc een hver, høye eller lauge, geistlige eller wersslige, woris egene kongelige betiendte endochsaa, uden vnderscheed eller nogen persohns anseelsse, som iche dend endnu resterende grundschat betalt hafuer eller oc hereffter j bemelte nye paalagde grundschat, prinsessindestyer oc anden slig huusene paalagde vdgiffter at betale oc erlegge sig seendregtig oc vrangwillig beuiiser, saadant wed execution, namb oc vurdering søege. Til huilchen ende och een pandtewogn schal j beredschab hafuis, at huis j saa maade wed bemelte execution taget worder, der kand paaleggis oc omføris, de halstarrige til spot oc forhaanelsse. Hvoreffter indtil wij anderledis tilsigendis worder, alle oc een hver, som wedkommer, sig u-feilbarligen hafuer at rette oc for schade at tage vare. Gifuit etc. Hafniæ den 22 februarij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 134-36.

VI s.453

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 6 17:50:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top