eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.516

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 444-445
Nummer: 516


<-Forrige . Indhold . Næste->

516.

10 Feb. 1668.

Om Skat til Oprettelse af en ny Nattevagt.

Kiøbenhafn.

F. 3tius giøre alle witterligt. Efftersom sambtlige præsident, borgemestere oc raad udj woris kongelige residentz stad Kiøbenhafn paa meenige byes wegne for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, at borgerschabet blandt andre tynger endoc med den store oc lille wagt at holde wed liige høyligen ware besuærede, da haffuer wij af sær kongelig naade oc bewaagenhed til dette woris troe borgerschab naadigst beuilget oc tillat, saa oc hermed indtil paa naadigste widere anordning etc., at de hereffter for dend store wagt at holde oc deraf følgende besuæring oc bekaastning maa vere frj oc forschaanet, oc wille wij deris poster igien j deris sted med dend her udj byen beliggende guarnison sielff tilbørlig lade besette oe forsiufne. Oc effterdj den sær naadigste genegenhed, med huilchen wij denne stadz. borgere ere bewaagen oc tilgedaan, os til gemyt fører, at saasom alle de herudj byen byggende oc boende sambtlige liige meget derudj ere interesserede, at dend almindelige gadefreed oc sicherhed om natten fra tiufuerj, rob, wold, mord oc slig u-dedische gierninger kraffteligen blifuer erholdet oc handhefuet, saa haffue wij iche billigt eragtet, at borgerschabet alleene schulde besuæris med dend lille wagt at holde. Oc er derfor woris naadigste willie oc befaling, at hereffter alle oc een hver, af huad stand oc wilkaar de vere kunde, adel eller u-adel, geistlig eller wersslig, ja endoc alle woris egen kongelige betiendte, aldeelis ingen undertagendis, som her j byen bygger oc boer, schal tiltengt vere, aarligen at gifue 12 Sk. dansche af huer hundre rixdlr., huusene effter woris nu seeneste udgangene befaling worder taxerit for, huilche penge woris præsident, borgemestere oc raad aff alle oc een hver sielfeyere, proprietariis, saauelsom oc de, huilche for leye udj huuse, boder eller kieldere boendis ere, hafuer at indkræfue oc indfordre udj tuende terminer, dend halfue part fiorten dage for paasche och dend anden halfue part fiorten dage for Michaelis, oc der ud af holde toe oc tredifue døgtige oc werafftige karle, som under wagtmesterens direction oc opsiufn sig udj sær korteer haffuer at fordeele oc allewegne gaderne herudj byen om natten at igiennemgaae, ald u-lempe oc schade paa gaderne saauelsom udj huusene at styre oc afwerge, Oc wille wij samme persohner udj woris beschyttelse hermed hafue taget, saaledis at om nogen sig imod dennem, naar de j saa maade paa wagt j woris oc byens forretning omkring gaar, modtwilligen opsetter oc forulemper

VI s.444

oc fanger derofuer schade, da were bemelte wagt derfor j alle maade angerløes. Hvoreffter alle oc een hver wedkommende sig vnderdanigst hafuer at rette oc for schade at tage ware. Gifuit etc. Hafniæ dend 10 februarij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 117-18.

VI s.445

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 5 21:02:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top