eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.515

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 442-443
Nummer: 515


<-Forrige . Indhold . Næste->

515.

10 Feb. 1668.

Om Skat til Befæstningen.

Kiøbenhafn.

F. 3tius giøre alle witterligt, at efftersom dend nu begynte oc til denne woris kongelige residentz stadz befestning oc deraf hengende almindelige landsens trygheed allerede saa wel anlagde fortification, som wij af sær omhue for denne byes sicherhed oc beschiermelse haffuer os alworligen forretagit med jffuer at lade fortsette, for uden huis anordning allerede giort er, endnu ydermeere store penges middeler udkreffuer, haffuer wij for nødwendig eragtet, at alle oc en hver, af huad stand oc condition de vere maa eller kand, were sig adel eller u-adel, geistlige oc wersslige, vore ministri, hoff-, kriigs eller civil betiendter sambt meenige borgerschab och andre, som boer her udj bemelte woris residentz stad eller huuse oc wohninger der haffuer, med een billig assistentz tilhielper, samme voris residentz stad tilbørligen at lade fortificere, anseende, det een huers particulier interesse iche ringe ochsaa er angelegen, saa at iche alleeneste een-

VI s.442

hver proprietarius her j staden, ingen aldeelis vndertagen, som forschrefuit staar, som sielf huuse eller wohning her j staden hafuer eller eyer, schal til fortificationens fortsettelse vdgiffue af huer gaard eller wohning, som hand j saa maader her eyer, femb procento effter dend taxt, som samme hans huus eller wohning af os, effter woris nu sidst forleden 8 februarij udgangene befaling forordnede commissarier, er taxeret for. Mens de, som j leyede gaarde eller wohninger boer, schal endochsaa foruden de femb pro cento, som huusets eiermænd gifuer effter grundschatten af deris eget, oc foruden noget j huusleyen derfor at korte, udgiffue saa meget, som dend fierde part sig kand bedrage af huis, som samme huus eller wohnings eiermand effter grundschattens taxt, som forschrefuit staar, udgiffuer. Oc de, som i boder eller kielder til leye boer, schal iligemaade, af huis samme boer oc kieldere taxeris for, erlegge dend fierde part. De, som oc frj residentzer for deris bestillinger eller j andre maader niuder, bør iligemaade dend fierde part, ligesaauelsom de, der j leyede gaarde boer, af dend sum at gifue, saauit femb pro cento sig kand bedrage af den grundschat, som eenhuers residentz er taxerit for. Saa at aldeelis ingen herfor, huo det oc vere maa, her inden for woldene boendis, for denne vdgifft worder forschaanet, efftersom de alle herudinden merchelig ere interesserede; hvilchet udj effterschrefne maade af alle oc een hver schal affordres til femb terminer, dend første mit j aprili, dend anden j majo, tredie j iunio, fierde j iulio oc endelig den fembte oc sidste j augusto, hvilchet paa alt til hver termin rigtigen oc u-feilbarligen schal erleggis, imod tilbørlig quitering lefueris til woris general kriigs commissarium oc assessorem udj kriigss collegio, os elschelige Otte Paawisch etc. Dersom oc nogen imod forhaabning, hvo det oc vere maa eller kand, med noget af sit contingent, som før er meldet, befindis at tilbage staae oc iche til huer af forschrefne terminer det wil udlegge, da schal det strax wed execution søgis effter dend af os derom til præsident, borgemestere oc raad her j staden udgifne forordning oc da til bemelte woris general kriigss commissarium lefueris, saa det altsammen uden ringeste restantz oc inden dend sidste termins udgang kand rigtig indbekommis. Huoreffter alle oc een hver, som wedkommer, sig u-feilbarligen haffuer at rette oc for schade at tage wahre. Gifuit etc. Hafniæ dend 10 februarij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 115-16.

VI s.443

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 5 20:53:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top