eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.509

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 440-441
Nummer: 509


<-Forrige . Indhold . Næste->

509.

25 Jan. 1668.

Skøde paa en Grund i Borgergade.

Jørgen Becher, vnder liffguarden.

F. 3. Giøre alle witterligt, at wi naadigst haffver vndt, skiødt och affhendt och nu hermed etc. til Jørgen Becher vnder voris liffguarde och hans arffvinger it støche iord til een byggepladtz, liggendis her inden festningen udj Borgergaden imellom Jochum Wrnnis och Søffren bagers pladtz, strechendis sig udj alne och maal som følger, nemlig udj bemelte Borgergade 32 siellandsche allen bred, jtem bagtil ligesaa bred 32 allen, noch den syndre side 78 allen lang, saa och den nordre side ligesaa 78 allen. Imoed hvilchen forschreffne pladtz bemelte Jørgen Becher een sin hoes os paa 352 1/2 sldlr. beløbendis (som vi til afgangne Jørgen Hoppe, voris forrige betiente ved Andtvorschouff, for resterende besolding haffver schyldig været och siden til hannem aff bemelte Hoppis enche er transporterit) effterlat och affstaait haffuer. Thi maa och schal forschreffne Jørgen Becher och hans arffvinger forberørte pladtz, jord, grund och eyendomb, effter som dend nu befunden och affstuchen er, niude, bruge och beholde for fri och evindelig eyendomb, dog schal han forplicht være, for sin anpart gaderne at lade forferdige, brolegge och dennem siden wed magt och lige holde, som det sig bør, paa hans egen bekostning. Derforvden maa och forschreffne Jørgen Becher eller hans arffvinger iche biuge nogen bygning vd paa gaden indtil rendesteenen, mens hvem i saa maader vil haffve skuur, vdbygninger eller suibuur for sit huus, hand schal dermed wige ind paa sin egen grund, saa at gaden, som er ordinerit, beholder sin brede v-behindret. Disligeste schal forschreffne Jørgen Becher være pligtig, paa samme pladtz och

VI s.440

grund inden trende aars forløb at lade bygge och opsette goed kiøbstedbiugning och dend siden ved lige och magt holde, som det sig bør, effter dend naadigste anordning, byen til beste allerede herom giort er eller hereffter giøris schulle, vnder pladtzens fortabelse. Thi forbiude vi etc. Haffniæ d. 25 janvarij 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 35-36.

VI s.441

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 5 19:58:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top