eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.500

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 430
Nummer: 500


<-Forrige . Indhold . Næste->

500.

7 Dec. 1667.

Om Jagt paa Røvere i Sæland. (Jfr. 5 Bind S. 771).

Lehnsmendene i Sielland.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wj kommer vdj erfaring, huorledis atschillige vanartige løssgiengere oc tienistefolck sig schall haffue her vdj wort land Sielland sammenrotted oc med vebned haand røffuerj oc andre vloulige gierninger begaa, da till sligt i tide at forekomme oc tillbørligen at straffe, er woris etc., at j med allerstørste flid, oc paa dend beste oc tienligste maade schee kand, lader vdj eders anbetroede ambt vdforsche, huor saadanne personer er at finde, dennem paagribe, fengsle oc effter loulig forhuerffuede domb straffe, som vedbør oc en huers forseelse er till. Oc paa det sligt desto bedre i werck stillis kand, haffuer wj naadigst beordret oss elschelige Niels Rosenkrantz etc. saawellsom oc Jean Paulj etc., wed deris vnderhaffuende officerer oc folck eder at assistere, naar j det begierendis worder. Schulde nogen af offuenbemelte sammenrottede personer, naar de bliffue angrebit, stille sig till vern imod dennem, som commanderit worder, sig dennem at bemegtige, oc deroffuer, naar de sig ey vilde lade tage, bliffue enten saarit eller dødit, da ligge hand paa sin gierning, oc dend eller de, som hannem i slig occasion saarit eller dødit haffuer, vere ey schyldig nogit derfore at lide. Etc. Hafniæ 7 decembris 1667.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 280-81.

VI s.430

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 20:21:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top