eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.470

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 421
Nummer: 470


<-Forrige . Indhold . Næste->

470.

2 April 1667.

Om den Gæld, der paahviler Hannibal Sehesteds Gaard paa Købmagergade.

Jens Mouritzen.

F. 3. Wor naade tilforn. Efftersom Hans Knudsen paa sin egen oc sambtlige jnteresseredes weigne for oss vnderdanigst haffuer ladet andrage, at een oc anden, een deel for arbeids løn, een deel for leffuerede materialier saa oc for afhendede platz, till afgangne h. Hannibal Seested en considerabel summa, till hans huses bygnings fornødenhed anwendt, hafde at prætendere, med vnderdanigst begiering, at paa det de, som i saa maade effter hosfølgende hans vdgiffne fortegnelse hafde at fordre, icke schulle komme tillkort, saawell som oc bemelte Hans Knudsen sielf, huis haand oc bewjss paa hans afgangne husbondes wegne een deel af dennem haffuer at fremwijsse, icke deroffuer schulde geraade i witløfftighed, bemelte h. Hannibal Seesteds huus, vdi Kiøbmagergaden beliggende, icke maatte tillstedis at pantsettis eller afhendis, førend de sambtlige for deris rettmessige fordring kunde, saawjt rett oc billigt er, worde fornøyet, da er woris naadigste willie oc befalning, at du indtil paa wjdere woris naadigste anordning icke tillsteder nogen pandte eller afhendelse skiøde paa bemelte vdi Kiøbmagergaden beliggendis huss oc gaard till tinge at aflæssis eller paaschriffues. Huoreffter du dig etc. Hafniæ 2 aprilis 1667.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 73-74.

VI s.421

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 3 08:39:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top