eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.405

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 400
Nummer: 405


<-Forrige . Indhold . Næste->

405.

19 Avg. 1664.

Om Lister over Fødte og Døde.

Erckebispen.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wj tillschicker eder herhos en project, huoreffter wj naadigst tillsinds er, vgentlig en lista at lade forkyndige, paa det wjdes kand, huor mange her vdi wor residentz stad Kiøbenhafn saawell som Christianshafn imidlertid fødis oc begraffuis. Thi er woris etc., at j med forderligste dend anordning giører, at en huer sogneprest sammesteds enhuer løffuerdag formiddag en rigtig specification vnder sin haand fra sig giffuer paa, huor mange af huer gade eller strede, vdi hans sogn liggendis er, vgen igiennem af mandfolck eller quindfolck worder begraffuen, saa oc af huad siugdomb eller tillfald, saa wjt derom wides kand, at de bortdøde ere, jtem huor mange drenge eller pigebørn jmidlertid føde eller christnet ere. Oc paa det herom dissbedre vnderrettning haffuis kand, haffuer j capellanerne, klochere oc andre wedkommende at tillholde, sognepresterne deris kundschab, saa offte paaeschis, vden ophold at meddeele. Huilcken forskrefne specification woris bogtrycker huer løfuerdag formiddag betiden schall tillstilles, som effter foromrørte project med dend at trycke sig vden ophold haffuer at rette saa well som deraf een deel exemplaria samme dag vdi woris cantzelie at indlefuere. Etc. Hafniæ 19 augusti 1664.

Friederich von Alefeld, commendant.

F. 3. Wor gunst tilforn. Woris etc. er, at du officererne offuer militien her i staden tillholder oc anbefaler, saadan anordning at giøre, at de till sognepresten vdi it huert sit sogn, som deris vnderhaffuende folck findes, en rigtig specification huer løffuerdag formiddag god betiden vnder deris hender fra sig giffuer, anlangende huor mange af bemelte deris vnderhaffuende vgen igiennem døer, oc af huad sygdomb eller tillfald, saa wjt wides kand, baade mandfolck oc quindfolck, saa well som oc, huor mange drenge- oc pigebørn imidlertid ere føde oc christne. Etc. Hafniæ 19 augustij 1664.

Sæl. Tegn. XXXVII. 339-40.

VI s.400

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 29 18:55:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top