eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.388

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 394-395
Nummer: 388


<-Forrige . Indhold . Næste->

388.

12 Jan. 1664.

Om Vedligeholdelse af Borgerskabets lille Vagt.

Præsident, borgemestere oc raad.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wj kommer j erfaring, at der schall were nogen missforstand imellem eder oc stadsobersten oss elschelige Friederich Turessen anlangende nogle poster vdi dend hannem nogen tid siden giffne jnstruction, huilcken wj naadigst wille, at hand vdi sin anbetroede stadsoberstes bestilling effter des indhold schall effterleffue, anseendis, at nu adschilligt her i staden forefalder meere end tillforne at forrette, efftersom samme denne woris residentzstad er nu oc saa bleffuen en grendze-stad oc festning, huorfore oc till des bewaring større fliid oc omsorrig vdkreffuis, mend huad civilestaten her samme steds er anlangendis, tillkommer eder hereffter som hidindtill at forrette dend liden wagt, som j formeener icke well at kand afschaffis, ere wj naadigst tillfreds, at j maa anordne, paa huad maneer i best eracter, det af sambtlige borgerschabet at kand schee, dog at de nu oprettede compagnier icke derwed adschillis eller bringes i confusion, saa at dend eene meere end dend anden derfra exciperis. Dog haffuer j af de penge, som af borgerschabet till bemelte liden wagt vdgiffues, at forordne aarligen thoe hundrede rixdaler, eller huis wjdere till trommeschlagernis vnderholdning oc anden fornøden vdgifft hos regimentets compagnier her vdi staden behøffuis. Men huis, som her i staden wijdere med toug, wagt, brandordningen oc andre militarische sager iblant borgerschabet forefalder, dertill haffuer bemelte woris stadsoberster at suare effter allerede hans i hende haffuende jnstructions jndhold, eller oc huorledis det oss hereffter kand behage at befale, huorvdi saawellsom alt andet hand eders

VI s.394

assistence behøffue kand, huis hannem befalet bliffuer eller samme hans bestilling kand wedkomme, j haffuer hannem at were behielpelig. Dereffter etc. Hafniæ 12 januarij 1664.

Sæl. Tegn. XXXVII. 5-6. Et lignende Brev udgik til Oberst Frederik Turesen.

VI s.395

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 27 19:10:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top