eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.309

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 370-371
Nummer: 309


<-Forrige . Indhold . Næste->

309.

11 Dec. 1661.

Om Bilæggelse af Striden mellem Præsterne paa Christianshavn.

Johan Christ. von Kørbitz og d. Hans Svane.

Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom oss elschelige hederlig oc wellerd h. Rassmuss Byssing, sogneprest i vor kiøbsted Christianshafn, for oss vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis h. Matthias Hildebrand, tydsche prediger der samme steds, en proustdomb imellem hannem paa den eene og bemelte h. Rassmuss Byssing paa dend anden side, som dend 22 martij afsagt er, schall haffue foraarsaget oc bemelte h. Matthias Hildebrand samme afsagde domb ingenlunde schall wille parere, huorfore bemelte h. Rassmuss denne woris commission till eder haffuer werit begierendis, thi er woris naadigste etc., at j retter eders leilighed effter forbemelte tuistige parter paa en beleilig tid oc sted med forderligste for eder at indstefne oc bemelte domb eder at foretage sampt derpaa tillige med andet meere, som forskrefne h. Rassmuss Ryssing imod h. Matthias oc hans kaldsmend kand haffue loulig aarsag till at proponere, at kiende oc dømme, som rette oc forsuarligt kand vere. Oc huis j vdi saa maade forrettendis worder, haffuer j vnder eders hender oc zigneter till de interesserede fra eder forsuarligen at giffue beschreffuet, som j will ansuare oc bekient were. Oc dersom en af eder for loulig forfald schyld icke

VI s.370

kand møde tillstede, da schall dend, som tillstede kommendis worder, fuldmagt hafue, en anden i dend vdebliffuendis sted till sig at tage oc denne woris naadigste befalning alligewell at fyldistgiøre oc effterkomme. Ladendis etc. Hafniæ 11 decembris 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 251-52.

VI s.371

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 21:21:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top