eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.285

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 362-363
Nummer: 285


<-Forrige . Indhold . Næste->

285.

18 Juni 1661.

Om Udstrækningen af Trinitatis Sogn.

Henning Qvitzou, Jens Rotsteen med flere.

Helse eder oss elschelige Henning Qvitzou, Jens Rotsteen etc., Peder Pedersen, borgmester, oc Clauss Rafn, raadmand i wor residentz stad Kiøbenhafn. Efftersom wi dend 14 junij vdi sidst forleden aar 1660 wed woris obne bref naadigst haffuer forordnit, huilcke husse, gaarde oc byggeplatzer, som schulde holde Hellig Trefoldigheds kircke her i staden for deris rette sognekircke, med alt huis ministerio oc kircken effter ordinantzen wedkommende ere, saa efftersom dog nogen jring oc tuistighed sig schall begiffue anlangende bemelte woris naadigste anordnings egendlig vdtydning, huad meenighed kircken specialiter bør tillagt at were, oc oss elschelige, hederlig oc høylerde rector oc professores, som jus patronatus til kircken naadigst forleent er, nu vnderdanigst hos os lader anholde oc begiere, at bemelte kircke een menighed maatte naadigst forordnis oc tilleggis af huis huusse oc gaarde, som siden stadens sidste forwidring formedelst de nye wolde ere bygde eller hereffter paa de platzer inden forskrefne nye wolde bebygt worder, formodendis saadant de andre sogner her sammesteds ey till nogen schade eller afbreck schall kunde geraade, efftersom ey wides schall, samme husse eller platzer nogle andre wisse sogner tillagt at were. Nemblig fra gamble Nørreport, begyndende paa Christen Jensen slagters nye gaard, indtill gammel Østerport oc fra gammel Østerport, begyndende fra staldmester Merlos gaard, huis som er paa dend wenstre haand langs vd indtill det første hiørn af de nye boeder, som wender sig vd i mod Annæ Rotundæ kirckegaard. Dissligeste fra samme hiørne lige vd till Qvitzous bolwerck

VI s.362

indtill gamble Nørreport igien, med alt huis inden forskrefne steder er begrebet, sampt woris haffue oc Rossenborg, som tillforne haffuer ligget till dend nye kircke vden Nørreport. Thi er woris naadigste willie oc befalning, at j eder om forskrefne aasteders situation oc beschaffenhed med flid erkyndiger oh dereffter os med aller forderligste eders underdanigste oc fuldkomne schriftlig relation vnder eders hender oc zigneter giffuer oc i woris cantzelie indschicker, om j eragter, at forskrefne till forskrefne Helligtrefoldighedskircke begierte platzer oc woninger kand samme kircke foruden de andre kircker her i staden deris præjuditz oc schade tillegges oc till een meenighed forordnis, effter bemelte woris forige vdgiffne brefs meening oc intention. Giffuit etc. Hafniæ 18 junij 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 138-39.

VI s.363

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 19:51:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top