eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.256

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 352
Nummer: 256


<-Forrige . Indhold . Næste->

256.

5 Nov. 1660.

Udskrivning af en Hovedskat.

Borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

Wor gunst tilforn. Efftersom det er for got anseet, at en hoffuit schatt schall vdgiffues af alle oc en huer her i staden, were borgemestere oc raad, kiøbmænd, kremmere, bryggere, baggere oc slactere, som wed middel oc formufue ere oc af borgemestere oc raad oc de 32 borgere eractes at kand det taale, nemblig huer mands person 4 rdl., deris hustrue en huer 4 rdl., huer deris barn 1 rdl. oc de, som ringere formuffue haffuer, saa som de worder sat fore. En encke, som formuffue haffuer, 4 rdl., huer deris børn 1 rdl., men de, som ringe formue haffuer, saa som de taxeris, huer kiøb- oc kremersuend, som tien for løn, 2 rdl., fremmede, som her i staden ligger oc handeler, huer 4 rdl., huer tieniste dreng oc tienistequindfolck eller pige 1 ort, brøgeris, bageris oc andre deris suenne huer 1 rdl. Thi er woris naadigst willie oc befalning, at i bemelte beuilgede hoffuitschatt her i staden, som forschreffuit staar, lader ind samble, saa at dend inden maanedsdag effter dette wor brefs dato kand were leffueret oc derfor imod tillbørlig quitering paa woris skatkamer richtighed giøre med rigtig mandtall oc specification paa alle personer, som bemelte hoffuitschatt vdgiffuet haffuer, haffuendis udi god act, at hermed ingen vnderslef scheer, oc at en huer uden persons anseelse vdi rede penge erlegger, huad hannem, som forschreffuit staar, at erlegge tillkommer, paa det at militien, till huis vnderholdning samme skatt wij naadigst deputerit haffuer, deraf kunde pro quota betales oc woris kiere troe vndersaatter, vdi kiøbstederne saawell som paa landet, vdi dend jndquarterings betyngelse, huoroffuer de sig besuerger, wed dette middel nogenledis kunde worde lettet oc forlindret, indtill at consumptionen oc andre effter des paabud till bemelte militiens vnderholdning kunde indkomme oc indsamblet worde. Etc. Hafniæ 5 novenbris 1660.

Ligesaadant bref vdgick till borgemestere oc raad paa Christianshaffn mutatis mutandis.

Sæl. Tegn. XXXVI. 27-28.

VI s.352

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 22 20:14:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top