eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.218

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 230
Nummer: 218


<-Forrige . Indhold . Næste->

218.

27 Marts 1633.

En Borger udvises af Byen.

Udskrift af Kiøbenhaffns raadstuebogh taarsdagen dend 27 martij 1633. Marcus Lensig, bødeker, och hans hustrue Anne Nielsdaater bleffue aff byens fengsell for retten fremstillet, och efftersom de aff naaboer och gienboer er beskyldet for et letferdigt slemt ruffersk huus, de haffuer holdet langsommelig tid, som dennem er offuerbeuiist, det de selffuer iche heller kundet benechte, er forskrefne Marcus Bødeker for saadan aabenbare, skammelig och forargelig husholding och leffnits bedrifft sagt fra sit borgerskab, huilchet thilforn witløftiger then 22 martij nest forgangen findis indført. Bleff dennem forrelagt deris gield at bethale och befalet inden paaske afften byen och byens frihed at rømme och entwige och aldrig mehre der lade dennem finde, saa fremt de iche vden ald naade skulde straffes til kaget.

Et løst Blad i Antegnelser til Kbnh. Toldregnskab 1633 i Geh. Ark.

VI s.230

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 19 20:05:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top