eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.217

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 208-230
Nummer: 217


<-Forrige . Indhold . Næste->

217.

19 Dec. 1633.

Taxering af Boder og Skur samt udenbys Jordskyld.

Effter som vi wnderschrefne hafuer bekommet woris gunstige øfrigheds, velwise borgemester oc raads skriftlig befaling, huilchen os tilholder, at vi med Peder Mortensen, stadtz kiemner, vdi alle roderne her vdi staden, huor hand os forewisendis worder, at schulle omgaae oc emod den gamble byens jordbog skulle conferere oc besigtige alle boder oc skuer, som for borgernis gaarde oc huuse biugt ere, sampt hafveromb her vden for byen, oc dersom nogle befantis at vere afbrøt oc ødelagte, da dennem at antegne, at de vdaf jordbogen kunde vdgiøris. Item dersom nogle boder eller skuer findis, som iligemaader kand vere afbrudt, at di af jordbogen kunde vdgiøris, saa vel som huis boder igien kunde vere opbiugt, at di for jordskyld kunde taxeris oc vdi jordbogen indføris, saa der efter en richtig jordbog giøris kunde. Saa hafuer vi samme voris befalling, saa vit mueligt war, efterkommet oc med den dandemand Peder Mortensen, kiembner, først her vdi byen vdi alle roeder omgaaet oc hafver antegnet alle boeder oc skuer, saa vel som alle vdbiugninger, som nu findis, saa vell vden alle trei stadtzens porte, huis hafuer som nu findis indhegnet oc vdj brug ehre, richtigen antegnet, oc de, iche for jordskyld war sat, hafuer vi for en billig jordskyld taxerit. Belangende adt-

VI s.208

skillige, vi paa byens wegne vilde for woris gunstig øfrighed indgifve, anlangende noget Kiøbenhafns bye angelegende, kunde iche skee af den aarsag, enddeel af di 16 borgere ingenlunde vilde sig indstille, dette vi for woris gunstig øfrighed, welwise borgemestere oc raad, wilde hafve indstillet oc lade forstendige. Datum Kiøbenhafn dend 19 decembris anno 1633.

Øster qvorteer.

Nicolaj Møntmesters hustru af en boed vnder det hus, hun self i boer, xvj Mk. Christen Jensen tydstølsfører af en bod iiij Sk.

Kongens gade.

Nicolai Eddingers Vintapper af 2 ny boder, som er vdbiugt ofuer rendesteenen, oc lofvede forskrefne Nicolaus self at vil gifve aarligen saa lenge det kan tallis ij Mk. viij Sk. Capt. Willum Efverdtsen af en boed vj Sk. Adam Kleinsmed af en boed iiij Sk. Niels Herkock af en boed iiij Sk. Schipper Søfren Nielsen af en bod iiij Sk. Schipper Lucas Hendrichsen af en bod iiij Sk. Else, schipper Hendrich Færøes, af en bod iiij Sk. Margrette, Hermand Burggrafs, af j bod viij Sk. Christen Søfrensen kremer af en bod iiij Sk. Peder Søfrensen høcher af en bod vj Sk. Jochum Langemach af en long boed j Mk. Jacob Pedersen kiøbmand af en boed, vnder det huus Christen Schreder i boer, vj Sk.

Wiingaards stræde.

Niels Ifversen bundtmager af en bod iiij Sk. Rasmus Koch af en boed iiij Sk.

Ved Stranden.

Anne, salig skipper Niels Malmøes, af en boed oc en kielderhals xij Sk. Capt. Ernst Prechel af en boed viij Sk. Jørgen Carstensen renteskrifver af en bod iiij Sk. Mester Valentin af 5 store boder oc en trappe muret v Mk. Floritz Reinholtsen af 3 boder østen det grundmurede hus, som hand self iboer, iij Mk. Welb. Axel Arentfeld af 2 boder vij Sk. 1) Christian Floer af en boed viij Sk. Nille, Jørgen v. Hambs, af 2 boeder j Mk.

__________

1) Disse hosskrefne vare i dag den 2 sept. 1640 af Peder Mortensen, raadmand, førige kiembner, for welwise borgemestere oc raad opstefnede anlangende jordskyld af deris husis vnderskur, som vnder deris windver bygde ere, da blef til afskeed gifvet, at efterdi det er fri eyendomme oc de indstefnte med Ko. Ma. kiøbt hafuer, blef di for jordskyld fri kiendte.

VI s.209

Kierchestræde.

Henrich Skrøder af en boed iiij Sk.

Lille Fergestrede.

Bertel Glarmester af en bod iiij Sk. Albert Bardtsker af en bod iiij Sk. Hans Trægaard af en bod iiij Sk. Marine s. Anders vrtekremmer af 2 boder viij Sk. 1) Welb. Endwold Krusis arfvinger af hans boder omkring sin eyendom, tilsammen for iiij dr. 1) Johan Weyr af 2 driche boder oc en liden boed ij Mk. Noch af en krambod j Mk. Christopher v. Norden af 2 boder xij Sk. Søfren Bugge af 2 boder xiiij Sk. Knud Jørgensen ridefoget af en bod vnder Johan Mummes hus viij Sk. Margrette, s. Dr. Jørgen Fiurings, af 2 boder xij Sk. Noch af en bod viij Sk. En krambod oc en kielder hals ij Mk. Noch af en boed i Kierchestrede viij Sk.

Kiercke stræde.

Peder Achtskilling af 2 boeder xij Sk. Jørgen Kandestøber af en bod viij Sk. Peder Kieldsen af en bod viij Sk.

Østergade.

Casper Steenbach af 2 boeder j Mk. Jørgen Kandestøber af en boed iiij Sk. Christen Murmester af en boed viij Sk. Johan Hegerfeld af en sandboed iiij Sk. Lauridtz Nielsen af en boed, som tilhørde lange Mogens Bertelsen viij Sk. Casper Peslesticher af en sandbod iiij Sk. Anders Pedersen ledertoger af en liden boed oc en kielderhals iiij Sk.

Strand qvorter.

Hans Haumand af 2 boeder ij Mk. Noch af en boed i Høybrostrede, som en perlesticher i boer, j Mk. Berndt Pedersen af 2 boeder iiij Mk. Dirich Christophersen af en boed ij Mk. Af en boed ved Høybrostræde paa byens grund j Mk. Peder Nielsen af 2 smaa boder ij Mk. Noch af en dricheboed ij Mk. Willumb Fiuring af 2 smaa boder ij Mk. Johan Fris af en boed ij Mk. Maren v. Hams af 2 smaa boder ij Mk. Lauridtz Hammer af en boed ij Mk. Kierst[en] s. Henrich Fiurings af en bod ij Mk. Johan Ettersen af en bod ij Mk. Vnder det ny Ostindiske huus, som Six Jacobsen i boer, en boed ij Mk. Vnder det ny Ostindiske Compagni huus, som Olluf Steen i boer, en boed j Mk. Vnder Ostindiske Compagniehus 2 smaa boder, som Frantz v. der Lippe oc Søfren Kremmers efterlefverske i boer, j Mk. Noch vnder Ostindiske Compagnihus, som Hendrich Adratt i boer, j Mk. Anders

__________

1) Skal settis til rest vdi Peder Mortensens kiemners regenskab oc giøris hannem got til widere betenchende.

VI s.210

Olsen af en boed vnder det huus, Villum Habersach i boede, ij Mk. Peter Motzfeld af en boed ij Mk. Noch af en driche boed iij Mk. Find Nielsen af 2 boeder iiij Mk. Christopher Hansen af en boed j Mk. Forskrefne Christopher Hansen er bevilget af borgemestere oc raad den brandmur vnder det ofverheng af det hus hand iboer, oc maa blifve bestaaende saalenge det gamble hus ere oc blifue bestaaendis, skall der af gifve aarligen af huer fag 4 Sk. danske til jordskyld, ehr 4 fag huus, beløber j Mk.

Ledderstrede.

Anne Marchusdotter af 2 smaa boder xij Sk. Anders Olsen af en boed, som Vlrich Knapmager i boede, viij Sk. Peter Motzfeld af en boed viij Sk. Hendrich Dreyer af en boed iiij Sk. Vnge Hendrich Fiurings stackitverch oc kielderhals, v-loulig satt i gaden, nu nylig giort meer end en allen, oc bør at afskafis, men saa lenge det kand taalis at staae, da at gifve der af j Mk. Christen Jensen Bech af en boed xij Sk. Søfren Skreder i Hyskenstrede af en vdbiugningh iiij Sk.

Amager torff, sønder.

Esaias af 4 smaa boeder j Mk. Madtz Poulsen af 2 kramboder j Mk. V. Oluf Rosenspars gaard af 4 boder j Mk. Johan Wøest af en kramboed xij Sk. B. Jørgen Danielsen af en lang boed viij Sk. Jørgen Olsen Kandestøber af en bod iiij Sk. M. Christopher af en boed viij Sk. Jesper Buchmand af en bod viij Sk. Else, Johan de Borgs, af en bod xij Sk. Willum Doppis 2 boeder j Mk. Hans Frich af en stoer boed ij Mk. Henrich Friis kremer af en bod ij Mk. Karen s. Isach Kandestøbers, af 2 boder iiij Mk. Henrich Isachsen kremmer af en bod j Mk. Matthis Braske af en bod paa Amager torf ij Mk. Noch af ij smaa boder ij Mk. Staphen Roede kiøbmand af 3 boder vj Mk. V. fru Lisabeth Sifver Bechis 2 boder ij Mk. Henrich Rosenmeyr af 4 boder vj Mk. Kiersten Docters af en bod i Høibrostræde ij Mk. S. Henrich Berners arfuinger af en leyebod ij Mk. Boldevin Blanchfordt af en lang boed vnder hans huus ij Mk. Anthone v. Delden af en lang driche bod iij Mk. Anne, Hans Holstes, af et schur, boder oc vdbiugning ij Mk. Peder Gagelmand af en boed oc kielderhals iij Mk. Mariche, Jochum v. Holtis, af en boed, som Arent Kremmer i brug hafuer, ij Mk.

Store Ferge stræde.

Bartholomeus Haagensen af en liden boed i Fergestrede, som Jens Vrtekremmer i boer, iiij Sk. M. Peter Bardtsker af en boed oc en kielder hals ij Mk. Peter Apotecher af en kielderhals iiij Sk. Anthone v. Delden af 2 boeder ij Mk. Boldevin Blanchfort af 2 boder

VI s.211

xij Sk. Henrich Berner af 2 leye boeder ij Mk. Kiersten, s. Dr. Jacob Hassenbartz af otte leyeboder om hindis vaaninger xvj Mk.

Snaris qvarteer.

Ernst Schreder af en boed viij Sk. Peter Matthisen af en boed viij Sk. Hans Mandixsen af en boed viij Sk. Anne, s. Giert Meyrs, af en liden bod iiij Sk. Birte Esbens af en liden bod iiij Sk. Anne, Giert Meyrs, af 3 boder i Magstrede vnder di murit huser ij Mk.

Compagnie stræde.

Hans Nansen af 8 wegerom vdbiugning à 4 Sk. ehr ij Mk. Margrette, s. Doctor Jørgen Fiurings, af en boed vnder det huus, som Henrich Skolemester i boer, viij Sk. Lauridtz Bentzen af en vrteboed viij Sk. Michel Bager af en boed vj Sk. Fru Lisebeth, sl. Sifuert Bechis, af 4 boeder j Mk. Mette, s. Torsten Ifuersens, af 3 boeder ij Mk.

Brolegger stræde.

Michel Andersen af en boed iiij Sk.

Gammel torff.

Biørn Bendtzen af en boed viij Sk. Mogens Bøcher af en boed vj Sk. Niels Hansen brøger af en boed vj Sk. Jørgen Jensen raadmand af j bod vj Sk. Peder Madtzen af ij boder xij Sk. Karen, s. Ifver Poulsens, af 2 boder xij Sk. Kirsten, s. Knud Vrtekremmers, for 2 boder xij Sk. Jacob Pedersen brøger af 2 boder j Mk. Lauridtz Hesselberg af 2 boder xij Sk. Morten Pedersen Riber viij Sk. Elline Fockis af 3 boder j Mk. Peder Christophersen af 5 boder iij Mk. Frandtz Brun en gamel oc en ny boe viij Sk. Jacob Madtzen af en gl. boed iiij Sk. Tomas Lorch raadmand af en boed oc en kielderhals viij Sk. Baltzer Feldbereder af en boed viij Sk. Lisabeth, Peder Pedersens, af en bod iiij Sk. Peder Andersen schreder af j bod iiij Sk. Niels Vrtekremmer af en bod iiij Sk. Christen Bendtzen af en boed vnder s. Hans Jensens huus viij Sk. B. Reinholt Hansen af 2 boder xij Sk. Morten Soll kremer af en bod viij Sk.

Wester qvarteer.

Farregaden.

Niels Vestergade af en bod iiij Sk.

Wandkonsten.

Hans Rasmussen brøger af en bod iiij Sk. Jacob Thimermand af en bod iiij Sk.

Gammel torff.

Hans Terchelsen af en bod x Sk. Fadder Schreder af 2 boder viij Sk. Christopher Bremmer af 2 boder viij Sk.

VI s.212

Store S. Clemens stræde.

Kiersten Nielsis af en bod iiij Sk. Rasmus Kolding af en bod iiij Sk.

Michel Brøgger gade.

Margrette, s. Dr. Jørgen Fiurings, af en bod vnder det huus, som Anders Lauridtzen fisker i boer, iiij Sk.

Ved Wester wold.

Peder Nielsen thimmermand sf en bod iiij Sk. Anders Pedersen fouget paa Islefmark af en bod iiij Sk.

Gammel torff.

Peder Grønninger, Ko. Ma. møntmester, af 3 boder ij Mk. Christen Bendtzen af 4 boder iij Mk., Her Peder ...... af en boed vnder det hus Rasmus Rasmussen i boer, viij Sk.

Wester gade.

Frantz Mougensen af 2 boder xij Sk. Nicolaus Andersen Redling af 3 boder xx Sk. Søfren Rasmusen, K. M. rentskrifver, af en boed iiij Sk. Søfren Buge captein af en bod vj Sk. Søfren Rasmussen renteskrifver af en boed oc kielderhals vnder det hus, hand self i boer viij Sk. Christen Jensen slagter af en bod viij Sk. Knud Worm af en bod viij Sk. Rasmus Jensen bager af en bod iiij Sk. Daniel Giunge af en boed vj Sk. Hans Grydestøber af en boed iiij Sk. Michel Leeg af en boed iiij Sk. Madtz Jensen bryger af en boed viij Sk. Rasmus Pedersen høcher af en bod vj Sk. Jens Madtzen af en boed iiij Sk. Hans Poulsen af en boed iiij Sk.

Nørre qvorther.

M. Blasius af 4 boder omkring hans eyendomb for iiij Mk. Lisabeth, s. Jens Søfrensens, af 2 boder j Mk. Apollone, s. Madtz Villumsens, af 2 smaa boder viij Sk. Maren, s. Hans Mortensens, af 2 boder j Mk. Margrette, s. Madtz Gullandtzfars, af 2 boder j Mk. Christen Hansen schrifver af 3 boder ij Mk. Doct. Hans Resen af 2 boder ij Mk.

Store Lars Biørnsens strede.

Hans Nichelsen, Ko. Ma. thydske cantzeler, af 2 boder j Mk.

Nøre gade.

Hans Jensen af en bod viij Sk. Mogens Nielsen af en boed j Mk. Jens Clemensen af en boed viij Sk. Melchior Winchler af en boed viij Sk.

St. Peders stræde.

D. Claus Plum af en boed iiij Sk. Anders Oelsen vefver af en bod iiij Sk. Niels Pedersen brøger af en bod iiij Sk.

Lauridtz Biørnsens stræde.

Niels Knudsen grynmand af en bod vj Sk.

VI s.213

Nøre gade.

Den thydske kierchis forstanderis 5 boder langs ved muren iiij Mk. Christian Petersen af en boed, som Peder Hansen skreder i boer, vj Sk. Søfren Søfrensen af 2 boder j Mk. Morten Kraal af en boed viij Sk. Mette, s. Søfren Pedersens, af en bod viij Sk. Søfren Jensen af 2 boder xij Sk. Jacob Pedersen kiøbmand af 2 boder j Mk. Hans Lauridtzen i Virum af en bod iiij Sk. Jacob Vall af en boed vj Sk. Peder Pedersen høcher af en boed viij Sk. Hans Pedersen af en boed viij Sk. Oluf Hansen bryger af en boed viij Sk. Doctor Hans Resen af en boed vnder hans vaaning paa Nøregade vj Sk.

Gammel torff.

Peder Croneberg af en boed viij Sk. Jacob v. Din af en boed viij Sk. Christopher Trøner af en boed viij Sk. Noch til Nørregade viij Sk. B. Jacob Michelsen af en boed j Mk. Doct. Peder Pay af 2 boder j Mk. Jens Jensen skøtte af en bod j Mk. Lauridtz Eskildsen af 13 vegerome vdbiugning, huer vegerum 4 Sk., er iij Mk. iiij Sk. Hillebrand Jørgensen byskrifver af en bod viij Sk. Claus Kamp af 2 boder xij Sk.

Klædeboe qvorteer.

Rasmus Henrichsen schreder af 5 smaa boder omkring hans eyendom iiij Mk. Anders Rasmusen kremer af 2 smaa boder viij Sk. Jeronimus Hatstaferer af 2 boder viij Sk. Rasmus Høcher af en bod iiij Sk. Noch af den gamle boed viij Sk. Jens Oelsen thimmermand af en bod viij Sk. Christopher Vrtekremer af en boed vj Sk. Christen Haagensen af en bod viij Sk. M. Hans Seyrmager af en boed iiij Sk. Boye Lauridtzen af 2 boder xij Sk. Mester Anders Hegelund skolmester af en boed, som driches vdj, viij Sk.

Schindergade.

Henrich Vrtekremer af en boed iiij Sk. Berndt Sadelmager af en boed iiij Sk. Mougens Ifversen af en boed vj Sk. Lauridtz Bundtmager af en boed vj Sk. Peder Eskildsen høcher af 2 boder viij Sk. Anders Christen[sen] slagter af en boed viij Sk. Oluf Nielsen slagter af 2 boeder viij Sk. Noch af en boed vd til Caniche strede iiij Sk.

Caniche stræde.

Jacob Hatstaferer af en boed iiij Sk.

Rosengaarden.

Peder Tesk brøger af en boed viij Sk. Niels Andersen brøger af en bod iiij Sk.

Nøre gade.

Bodil, Willum Doppis, af en bod viij Sk. M. Fitt thimmer-

VI s.214

mand af en bod viij Sk. Zidse Kedelsmeds af 2 boder xij Sk. Frantz Ibsen af 2 boder j Mk. Maren, s. Lauridtz Krøger, af en bod iiij Sk. Oluf Jørgensen Liungbye af 2 boder x Sk. Lauridtz Hansen grofsmed af en bod vj Sk. Anders Nielsen grofsmed af en bod vj Sk. Michel Søfrensen i Vartou af 3 boder j Mk. Anders Pedersen bryger af en bod viij Sk. Peder Christophersen af en bod viij Sk. Doet. Thomas Finche af en bod vnder det hus, Madtz Aalkremer i boer, viij Sk. Arent Dysseler af 3 boder j Mk. Peder Vrtekremmer af en bod iiij Sk. Lauridtz Mus af 2 boder j Mk. Maren Kandestøber af 2 boder xij Sk.

Frimands qvarther.

Amager torff, nøre side.

Hendrich Rodkier af 4 boder omkring hans eyendom oc et kielderhals, som hand self iboer, ij dr. Remb Pedersen contrafeyr af en bod ij Mk. Boldevin Blanchfort af en boed, som Matthis Cloumand i boer, j Mk. Ingeborg, Matthis Hansens, af en lang drichebod ij Mk. Anne, s. Claus Johansens, af en bod xij Sk. Adolph Fredrich Bødker af et karnat oc kielderhals vdbiugning iiij Mk. Werner Kloumand af 10 vegeromb vdbiugning, huer vegeromb 4 Sk., er iij Mk. Jonas Redling vrtekremer af en bod viij Sk. Johan Dobbelsteen kremer af en bod j Mk. Conradt Møhlengraf af en krambod oc en drichebod xxviij Sk.

Steenboderne.

Hendrich Dreyer af en bod i Stenboder, som en skomager i boer, viij Sk. Daniel Knudsen af 2 boder xij Sk. Capt. Jacob Isbrandt af en bod viij Sk. Jonas Hatstaferer af en bod iiij Sk. Arent Dysseler af en bod, som Meinert Vrtekremer i boer, j Mk. Madtz Poulsen af en bod, som Hermand Hatstaferer i boer, viij Sk. Maren, Frantz Schrifuers, af en bod viij Sk. Ifver Kier en bod vnder det hus, kandestøberen i boer, viij Sk. Noch af en lang bod vnder hans eget huus j Mk. Borgemester Simon Surbech af en bod xij Sk.

Schoboderne.

Christopher Munch af 2 boder viij Sk. Hans Hanebom af 2 boder viij Sk. Jens Brun af en boed vnder hans leyevoning iiij Sk. Dirich Kremmer af en bod viij Sk. Claus Cloumand af en bod viij Sk. Hans Haagensen af en bod viij Sk. Hans Helmer af 2 boder viij Sk. Anders Olsen raadmand af 2 boder j Mk. Claus Frimand schreder af 2 boder vnder s. Michel Pottemagers gaard xij Mk. Claus Bastrup af en bod vj Sk. Michel Køning knapmager af 2 boder xij Sk. Else, s. Christian Schammelsens, af 6 boder ij Mk. Noch af en ny bod vj Sk.

VI s.215

Schindergaden.

Anders Olsen raadmand af 2 boder vnder hans leyewaaninger xij Sk. Troels Snedker af en boed iiij Sk. Oluf Willadtzen af en bod iiij Sk. Johan Wolchenberg apotecker af boder omkring hans huus ...

Closterstrede.

Anne, s. Lauridtz Slagters, af en boed viij Sk. Sander Hansen af en bod viij Sk. Anders Michelsen af 2 boder viij Sk. Anders Michelsen bager af 4 vegeromb vdbiugning vnder det hus, Jens Kieldsen Schreder i boer, j Mk. Jørgen Carstensen renteskrifuer af fire vegeromb vdbiugning, saa lenge det kand taalis, j Mk. Anders Simelbager af 4 fag vdbiugning j Mk. Dirich Breidener schumager af otte vegeromb vdbiugning vnder tuende vaaninger, saa lenge det kand taalis, ij Mk. Michel Saxe schumager af 2 vegeromb vdbiugning viij Sk. Michel Jensen schumager af 4 vegeromb vdbiugning j Mk. Rasmus Christensen renteskrifuer af 3 wegeromb vdbiugning xij Sk. Niels Hansen raadmand af en bod viij Sk. Jens Pedersen af en bod viij Sk. Doctor Fredrich af 2 boder viij Sk. Noch af en ny boed vd til Graabrød(!) vj Sk. Matthis Clausen af en bod viij Sk. Noch af en bod i Graabrød viij Sk. Michel Houmand skomager af en bod iiij Sk.

Kiøbmagergade.

Bodell, Søfren Islenders, af en boed iiij Sk. Christen Schrifuer af en bod, som Rasmus Kleinsmed eyede, viij Sk. Abraham von Eigen guldsmed af en bod vj Sk. Maren Mayes af en lang bod viij Sk. Peder Nielsen renteskrifuer af 3 boder vnder hans vaaning, som Anders Fris tilhørde, j Mk.

Løffvestrede.

Johan Bram af 2 boder xij Sk. Velb. Otte Schiel af 2 boder xij Sk. Hans Lauridtzen af 2 boder xij Sk. Ester ..... af en liden bod iiij Sk. Peder Michelsen bundtmager af en bod iiij Sk. Velb. frue Anne Basis af 2 boder vnder det huus, Ifuer Rafn i boer, j Mk. Jacob Plattenslaer af 9 vegeromb vdbiugning vnder tuende vaaninger, af huer veggeromb 4 Sk., er ij Mk. iiij Sk. Adam Badstuemand af fire vegeromb vdbiugning j Mk. M. Johan Borchorsen af fire vegeromb vdbiugning, som Ko. Ma. bøssemager i boer, j Mk. Jens Brun herritzfoget af 4 vegeromb vdbiugning j Mk. Ifver Gregersen af 6 vegeromb vdbiugning ij Mk.

Kiødmanger gade.

Peter Motzfeldt af en boed vnder det huus, Jens Paaske tilforn eyede, viij Sk. Mathis Schreders hustrue af en boed viij Sk. Noch af fire vegeromb vdbiugning j Mk. Jørgen van Delden af 2 boder j Mk.

VI s.216

Peder Stanniche glarmester af en bod viij Sk. Hans Christiernsen Schreder af j bod viij Sk. Hans Flatter schomager af en bod, som Jens Suertfeyer i boer viij Sk. Jacob Dreyer af en bod viij Sk. Noch af en vdbiugning vnder samme huus viij Sk. Anders Pedersen paa Nøregade af en boed vnder fordum borgemester Knud Marqvorsens huus viij Sk. Jørgen Matthiesen kremmer af 2 boder xij Sk. Jacob Bedtz dreyer af en boed viij Sk.

Kiødmanger qvortheer.

Claus Lauridtzen brøger af 9 wegeromb vdbiugning vnder hans huus, saa lenge det kand taalis, af huer vegeromb 4 Sk., ehr ij Mk. iiij Sk. Hans Pedersen Loumand af 2 boder viij Sk. Lauridtz Hammer af en lang boed vnder det huus, Birgitte, Mouridtz Byskrifvers, i boer viij Sk. Lauridtz Christensen skreder af j bod iiij Sk. Welb. Claus Daa af en bod j Mk. Velb. Tage Tot af en boed viij Sk. Steen Pedersen guldsmed af 2 boder j Mk. Morten Stafensen svertfeyger af j bod j Mk. Doct. Madtz, biscop i Lund, af en boed vnder det huus, Michel Pedersen hafuer tilhørt, viij Sk. Lauridtz Jensen grofsmed af en bod iiij Sk. Noch af en bod viij Sk. Mette, s. Hans Hintzens, af en bod xij Sk. Willum Klinchhammer schomager af 2 boder j Mk. 5 vegeromb vdbiugning, huer vegeromb 4 Sk., er xx Sk. Henrich Jacobsen af en drichebod viij Sk. Wolf Hansen skomager af en bod xij Sk. 4 vegeromb vdbiugning j Mk. Giert Hendrichsen skomager af en bod viij Sk. 3 wegeromb vdbiugning xij Sk. Johan Henrichsen bager af en bod xij Sk. 5 vegeromb vdbiugning xx Sk. Jørgen Jacobsen skomager af en bod viij Sk. j wegeromb vdbiugning iiij Sk. Dirich Posementmager af en bod viij Sk. Noch 5 wegeromb vdbiugning xx Sk.

Øster-gade.

Magdalene, sl. Lyder Braskes, af hindis boder omkring hindis waaningh, saa lenge det kand tolis, iiij Mk. Dirich Posementmager af en bod vnder det huus, Tobias Schreder i boer, vj Sk. Noch af en bod, som mester Peter Bardsker i boer, iiij Sk. Jesper Rotkops arfvinger af 2 boder vnder den store ny gaard, oc befindis at vere meget ofverbiugt, skal gifve aarligen saa lenge det kand taalis iij Mk. Welb. Christian Grubbe af en bod viij Sk. Karen, s. Gielles Skreders, af en bod iiij Sk.

Pilestrede.

Lauridtz Knudsen af en bod iiij Sk. Peter Kattis hustru af en bod iiij Sk. Noch af en ny bod viij Sk. M. Hendrich paa Amager torf af en bod, som Henrich Bøssemager i boer, iiij Sk. Claus Boch

VI s.217

timmermand af en stor bod j Mk. Michel Hansen renteskrifver af en bod viij Sk.

Silchegade.

M. Hans Steenwinchel af en bod viij Sk. Noch af en bod vdj Pilestrede xij Sk. Wedtzel Hansen skreder af en bod viij Sk.

Springgaden.

Torben Pedersens hustru af en bod j Mk. Schipper Oluf Stupkiøbing af en bod viij Sk.

Kiødmangergade.

Lauridtz Nielsen, som fick Kiersten, Rasmus Bødkers, af en bod viij Sk.

Møntergade.

Carsten Høchers af 2 boder xij Sk.

Wognmandgade.

Peder Nielsen seiglingsmand af en bod vj Sk. Helle Andersen timmermand af en kielderhals iiij Sk. Pofvel Trøcher af et bislag ofver rendesteenen iiij Sk. Søfren Grynmand af en boed iiij Sk. Bertel Timmermand af et bislag ofuer rendesteenen, saa lenge det kand taalis, iiij Sk.

Pilestræde.

Welb. Holger Rosenkrantzis gaard af en bod vj Sk. Maren Hennings arfvinger af en bod xij Sk. W. Efvert Tornbleser af en bod xij Sk. Oluf Hansen skreder af en bod iiij Sk. Niels Jacobsen Holst af en bod xij Sk. Nicolai Møntmesters arfvinger af en dobbelt trappe langt ofuer rendesteenen, som Dauid Maar oc Ditlef Skreder i boer, viij Sk. Niels Bendtzen skreder af en boed iiij Sk. Mathis Carlsen skomager af en bod iiij Sk.

Øster gade.

Christopher Murmester af 3 boder omkring hans huus ij Mk. Claus Posemager af en boed xij Sk. Pofvel Mønter af 2 boder xij Sk. Jochum Plattenslaer af 2 boder j Mk. Anders Olsen raadmand af 5 boder vnder hans leyewaaninger xx Sk. Welb. Christen Tomesen af en bod oc et murit karnat viij Sk. Anne s. D. Jonasis arfvinger af 8 boder xviij Sk.

Summa jordskyld af boer, hytter oc skuer 95 dr. 2 Mk. 2 Sk.

Jordskyld aff hanffuerne her vden for byen for et heel aar.

Vden for Øster-portt østen for adelveyen.

Jacob Bastian af en haufve, som borgemester Ifver Poulsen tilforn eyede, gaf aarligen 12 Sk., oc nu hafver mist et styche af den, skall nu gifve aarlig xij Sk. Anders Olsen raadmand af en hauge,

VI s.218

som afgangen Herman von Delden tilforn eyede, oc gaf aarlig j Mk., oc nu hafver mist et støche af den, skall nu gifve aarlig j Mk. Marcus Radebant af en hauge, som Jacob Brun eiede, oc gaf aarligen 14 Sk., oc nu hafver mist et støche af dend, skall nu gifve aarligen xij Sk. Adolph Fredrich Bødker af en haufve, som Johan de Willim eyede, oc gaf aarligen 14 Sk., oc nu hafuer mist et støche af dend, skal nu gifve aarligen xiiij Sk. Noch Adolph Fredrich af en haufve, som tilhørde Henrich Berner, oc gaf aarligen 18 Sk., oc nu hafuer mist et støche af dend, skall nu gifve aarligen xviij Sk. Willum Efvertsen af en hauge, som tilhørde m. Hans Gardener, saa oc af et støche af Søfren Thømmermands haufve, gaf aarligen 26 Sk., oc hafver mist et støcke af dend, oc skall nu gifve aarligen xiij Sk. Peder Søfrensen snedker af Jens Andersens Ploumands boder oc hafve, nu kiøbt af Jens Pedersen, j Mk.

Sønden oc øster for adelveyen.

Søfren Pedersen thømmermand af det jordsmon, som Christen Lundegaard tilhørde oc gaf aarligen 8 Sk., oc nu hafver mist halfparten, gifuer nu aarligen iiij Sk. Margrette, doctor Jørgen Fiurings, af et støche jordsmon, som er blefven tilofvers af gl. Henrich Fiurings hafve viij Sk. Magdalene, s. Nicolai Møntmesters, af et støche ofver blefven hauge xij Sk. Hermand Wøest af Suogelhuspladtzen vdi marchen ij Mk.

S. Anne strede.

Hans Frich af en hauge, som tilhørde s. Knud Marqvorsen borgemester, j Mk. Willum Fiuringh af en hauge, som tilhørde borgemester Christen Albritsen, xij Sk. Boldevin Blanchfordt af en blegplatz, som Christopher Andersen tilforn eiede, xviij Sk.

I den brede gade fra marchen ned emod bysens graf paa den nøre oc vestre side.

Peder Carlsen raadmand af en hauge j Mk. Nille, Jørgen von Hambs, af sin hafve oc blegdam, som tilforn tilhørde Bernt thor Skyer, gifuer iij Mk. Boldevin Blanchfort af sin store haufve, som Christen Albritsen tilforn hafuer eyet, oc en part velb. Peder Munch, oc en part ellers i andre maader tilhobe samlet, gifuer aarligen iij Mk. Hans Nichelsen af sin haufue gifuer aarligen ij Mk. Hendrick Ratke af en hauge, som tilforn eyede Kiersten, doctor Jacob Hasenbartz, gifuer aarligeu ij Mk. iiij Sk. Christoffer Ifversen af sin hauge, som Michel Wibe borgemester tilforn eyede, ij Mk. Nicolaus Egbridt af sin hauge viij Sk. Hans Therchilsen schipper af sin hauge viij Sk. Albrit Bartskier af sin hauge, som tilforn hafuer eyet Lisebeth, Dirich Møllers, oc

VI s.219

gifuer aarligen xij Sk. Assverus Hummelchen af fordum her Jens Schønings hauge gaf aarligen 12 Sk. oc nu mist halfparten, er nu sat aarligen for viij Sk.

Emod adelveyen.

Anne, s. Claus Johansens, af hindis hauge vd med adelweyen langs bysens grafver xx Sk.

Vdi det brolagde stræde for adelveyen, paa øster oc synder side, vd til marchen.

Doqtor Claus Plumbs haufve oc boder, som hand arfvede efter sin fader Peder Frantzen, huilchen tilforn hafuer werit fleere pladtzer, oc en part fri for jordskyld, strecher sig til begge streder, oc gifver af det som iche jordfri er j Mk. Eske Bertelsens huus til begge streder med hafuen gifuer j Mk. Dirich Eigenhof posementmagers hauge, som tilforne eiede Hermand Borgraf, gifuer aarligen x Sk. Noch Dirich Eigenhof posementmager af en anden hauge, som tilforn eyede Else, s. Anders Hansens, viij Sk. Magdalene, s. Lyder Braskis, huus oc hauge vd til begge gader j Mk. Anne s. Hans Holstis haufve vd til bege gader xviij Sk. Peder Gagelmand apotechers haufve, som tilforn eyede borgemester Christen Albritsen, gifver ij Mk. iiij Sk. Peder Motzfeldtz hus oc hauge vd til begge gader ij Mk. iiij Sk. Anders Olsen raadmands hus oc haufve, som tilforne eyede Margrete Apotechers, med en haufve, som hun fich af Snørte(!) Arent, oc nu er indhegnet vdi it, gifuer aarligen j Mk. xij Sk. Bodel, Willum Doppis, af tuende hauger emod marchen, som Jørgen Bubbert tilforne eyede, iij Mk. Anne, s. Giert Meyrs, af huus oc haufve, som Dirich Møller tilforn eyede xij Sk. Magdalene, s. Lyder Braskis, af en haufve, som Johan Mume tilforn eyede, viij Sk. Boldevin Blanchforts huus oc haufve vd til begge gader xxiiij Sk. Knud Jensen brøger af sine boder oc haufve, som tilforne eyede Karen, schipper Oluf Mønboes, xij Sk.

I det strede, som løber til Stranden, paa den sønder side.

Hans Michelsen af hans huus oc hafue j Mk. Borgemester Jørgen Danielsen af hans huus oc haufve j Mk. Hermand Wøestis haufve oc boeder, som Marcus Hess fordum tilhørde, ij Mk. Thomas Woldmester af hans huus oc hauge vd til begge streder, som tilforne eyede Hermand von Deldens arfvinger, ij Mk. Peder Mortensen af hans huus oc haufve, som tilforn hafver verit vdi thoe hafver, oc gifver aarligen j Mk. Jost Losekilds hafve, som velb. Mandrup Pasbjerg eyede, saa oc en haufve, som tilforn var Jost Losekilds egen haufve oc nu er vdi en, gifver j Mk. Johan Krytzmand steenhugger af en

VI s.220

steenhuger huus oc pladtz vden Øster port viij Sk. Claus Linnersens haufve, som tilforne eyede borgemester Michel Wibe, j Mk.

Østen for Ko. Ma. Seilhuus.

Johan Ettersen af en hauge, som hand bruger til hans garfverj, viij Sk. For en stoer vø(!) pladtz, Johan hafver ladet vdfylle af stranden, gifver aarligen till en kendelse viij Sk. Matthis Carlsen schomager oc threj andre schomagere af den haufve, som tilforne eyede Peder Aarsis, oc gaf aarligen 16 Sk., mens siden indtagen et stort støche af stranden, er nu sat tilhobe j Mk. Mette, s. Jens Thorstensens, af en haufve, som tilforne eyede Anders Hadding vefuer, oc gaf aarligen 5 Sk., oc siden er indtaget en stor pladtz af stranden oc vdfylt, skal nu gifve aarligen x Sk. Johan Weyr af hans anden haufve oc boder, som tilforne eyede Hermand von Delden, strecher sig fra stredet oc neder til stranden, gaf aarligen ij Mk., men siden indtagen oc vdfylt et stort styche af stranden, gifuer iij Mk. Per Gerber leddertoger af en hauge, som tilforn eyede Lauridtz Hermandsen, gaf aarligen vj Sk., men siden vdfylt oc indtagen en romb platz af stranden, gifuer nu j Mk. Anders Ledertoger af en haufve, som er vdfylt oc indtagen en romb platz af stranden, gifver j Mk. Peder Nielsen snedkers huus oc hauge, som tilforn eyde Henrich Tychsel, viij Sk. Borgemester Jørgen Danielsen af en hauge, som tilforn eyde Henrich Tygsel, viij Sk. Hafuer borgemester ladet indhegne oc vdfylde en romb pladtz af stranden, gifuer aarligen viij Sk. Islandtz Companie huse oc reberpladtz vd wed stranden vj dr. Anders Pedersen af en pladtz vd ved Gammel Wartou neden ved stranden viij Sk. Hermand Wøest oc Johan Wøstis slibe mølle paa byens grund, gifver aarligen j Mk.

Vden Wester port sønden for porten emod stranden.

Johan Bram af et støche jordsmon, som tilhørde Niels Jensen skrifuer, xij Sk. Jens Krag brøger af en hauge, som tilforne eyede Henrich von Bremen, xij Sk. Hans Pop rotgeter af en hange, som tilforn eyede Cort Johansen, xij Sk. Noch forskrefne Jens Krag af en hauge, som tilhørde Henrich von Bremmen, xij Sk. Stefen Bager af en hauge, som tilforn eyede Peter Falster smed, iiij Sk. Stephen Pedersen af tvende hauger, som hafver tilhørt Anders Grydestøber oc Madtz Nillausen bager, oc nu er vdi idt ij Mk. Claus Jacobsen wognmand oc Willum af en hauge, som tilforn eyede Mouridtz Christensen byskrifver, j Mk. v Sk. Noch af en hauge, som tilhørde tilforn Lauridtz Lauridtzen, xiiij Sk. Johan Bramb af en hauge, som hafver tilforn eyedt Peder Olsen, gaf 30 Sk.; en pladtz, som tilhørde Søfren Feldtbereder, gaf 14 Sk.; en platz, som tillkomb Jens Christensen brøger,

VI s.221

gaf aarligen 12 Sk.; oc en hauge, som tilhørde Anne Aagesdatter, gaf 8 Sk.; er nu vdi ehn hafve, gaf aarligen tillsammen 4 Mk., oc siden hafver mist it støche af dend, gifver nu aarligen ij Mk.

Fra porten oc i vester sønden langs adel-weyen.

Karen, Ifver Pofvelsens, af et huus oc haufve, gaf aarligen 20 Sk., oc hafver mist et støche af dend, er nu taxerit for j Mk. Pofvel Møller af et huus oc hauge, som tilforn eyede borgemester Peder Andersen, j Mk. Jacob Meins hachelskier af en haufve, som tilforn eyede gammel Peder Jensen kremmer, viij Sk. Noch af en pladtz, som nu nyligen er indheignet af marchen oc hannem er bevilget af borgemestere oc raad, viij Sk. Af femb reberbaner vden Wester port, som hafver verit brugte her for byen, gifuer for huer til aarlig jordskyld 2 Mk., beløber iij dr. Rasmus Jensen bager af en møllerbache ij Mk. Lauridtz Jensen bager af en møllerbache ij Mk. Anders Michelsen bager af en møllebache ij Mk. Simon Danielsen bager af en møllebache ij Mk. Pofvel Møller af en møllebache ij Mk. Ditløf Møller af hans møllebache ij Mk. Olluf Bager af hans møllebache ij Mk. Anders Simmelbagers møllebache ij Mk. Karen, Ifver Pofvelsens, af en indhegnede jord, som er paa biugt vd med adelgaden, gaf aarligen iiij Mk., oc nu hafver mist et støche af dend, det øfrige er sat for iij Mk. Borgemester Jacob Michelsen af en jord westen der hos, som hand fich af byen til vederlaug for sin hauge, som tilforn laa nest vden porten, oc til befestningen afbrudt, oc paa den pladtz boederne vdfløt, disligeste paa afgangne Søfren Søfrensens vegne af den pladtz, hannem for sin afskafede haufve blef vederlagte oc borgemester Jacob Michelsen sig af hannem tilforhandlet hafuer, hafuer begge tilsammen for vj Mk. Noch borgemester Jacob Michelsen af en platz vd till reberbanen, som er indhegnet til hans anden haufve, ij Mk. Claus Hansen iligemaader af den jord, som tilforn eyede s. Lauridtz Hansen, oc hannem blef vederlagt for sin afbrudte pladtz, ij Mk. iiij Sk. Noch Claus Hansen af et styche jord vd till reberbanen oc siden er indhegnet x Sk. Maren von Hambs af en haufve, som tilforn eyede Mogens Nielsen, som hannem oc blef wederlagt, j Mk. Noch forskrefne Maren von Hambs af et støche jord vd til reberbanen vj Sk. Jens Brun af en jord der hos, som tilforn eyede s. Mouridtz Byskrifver, som hand sig tilforhandlet af Hans Phillipsen bager, xxvj Sk. M. Hans Christensen af en liden haufve, som tilforne eyede Hans Hiulmand, vj Sk. Lauridtz Pedersen Brendevin af en haufve, som tilforn eide Anne Henrich Helmers, xiiij Sk. Noch Lauridtz Pedersen af et støche jord, som tilforn eyede Jørgen Nording oc hannem blef vederlagt mod

VI s.222

et støche kaaljord, som hand miste til byens grafver, gifver xxvj Sk. Goris Snedker af et støche jord, som tilforn eyede Rasmus Bager, gifver aarligen xij Sk. Noch af et støche jord, som tilforn eyede Jacob Bing bager, gifver aarlig 20 Sk.; noch af et støche jord, som strecher sig til reberbanen, gifver aarligen 12 Sk., er ij Mk. Anders Olsen raadmand af hans huus oc hafve iij Mk. Hans Mandixsen af hans boeder oc haufve v Mk. Madtz Jørgensen Gramb af hans store hauge v Mk. Marchus Radebandt af en øde haufve iij Mk. Anne Marchusdatters øde pladtz ij Mk. Peder Pedersen brøger af et støche sæde jord xx Sk.

Paa nørre side adelveyen.

Jacob Madtzen af en haufve, som tilforn eyede Rasmus Koldingh thømmermand, v Sk. Margrette, doctor Jørgen Fiurings, af en haufve, som tilforn eyede Hans Lesemand Ledertoger oc nu kiøbt af en limsiuder, j Mk. Johan Arendtzen i Pilestrede af en haufve, som tilforn eyede Niels Jensen skrifver, gifver aarligen ij Mk. Anders Nielsen skomager i Badstuestrede af en haufve, som tilforn eyede Jacob Nielsen, ij Mk. Anne Efversdatter af hindis hauge iij Mk. Rasmus Hansen Munch af hans hauge iij Mk. M. Baltzer Natmester af en hauge xij Sk. Anders Simmelbager af et støche jord, som Peder Madtzen førige kiemner for hannem oplod, xij Sk. Karen, s. Ifver Poulsens, af en haufve, tilforn eyde Peder Stephensen, xij Sk. Noch af et støche jord, som tilforn eyde s. Knud Vrtekremmer, vj Sk. End af et støche jord, som tilforn eyde Anne Anders Blegmands, viij Sk. Anne Efversdatter af en hauge oc plaptz bag op till forskrefne Hesemands hauge, tilforn eyde Hans Hansen skoemager, xiiij Sk. Velb. her cantzeler Christian Friis af en haufve, som tilforn eyede doct. Cort Axelsen oc mester Hans Kraft, iiij Mk. iiij Sk. Noch her cantzeler Christian Friis af en hafve, som tilførn eyede Magdalena, s. Naufne Simonsens, 26 Sk., saa oc af et støche jord bag op till 14 Sk., er tilsammen iij Sk. Anne Marchusdotter af en haufue, som tilforn eyde Oluf Madtzen, gaf 2 Mk., noch af et støche jord bag op till gifuer aarligen 8 Sk., er tilsammen iij Mk. Niels Pedersen vrtekremmer af et huus oc haufve, som tilforn eyde Villadtz Remsnider, ij Mk. Niels Glarmester af en haufve, som tilforn eide Jens Candtzeler, xij Sk. Niels Mogensen Bryndbye af en haufve, som tilforn eide Lauridtz Bager, xiiij Sk. Karen, s. Jens Jespersens rebslaer, af en haufve xiiij Sk. Maren, Torben Jensens, af sin egen haufve, jtem af et støche jord af Johanne Hestemøllers haufve 4 Sk., med huis som er indtagen imod veien 6 Sk., er x Sk. Niels Ifversen bundtmager af en hafve, som tilforn eide Rasmus Jensen bager, ij Mk. Rasmus Jensen bager af lidet

VI s.223

støche jord iiij Sk. Herløf Ericksen af sin haufve j Mk. Søfren Møller vognmand af hans hauge j Mk. ij Sk. Lauridtz ..... af sin haufve, som tilforn eide Jacob Steenhugger, j Mk. ij Sk. Apellone, s. Madtz Nillausens bager, af en haufve med huus der till, nu kiøbt af Hans Nielsen hiulmand, ij Mk. Assverus Homelchen oc Christopher Hansen paa Peder Andersen borgemesters arfvinger, af en hauge, som tilforn eide Jacob Wraal oc Essen Brøger, med huis der till er indtagen iij Mk. iiij Sk. Maren, s. Torben Jensens, af en hauge, som tilforne eide Bertell Christensen, gifver j Mk. iiij Sk. Anne Marchusdatter af sin egen hauge med fleere haufuer der til lagt iiij Mk. Skipper Anders Lauridtzsen af Melchior Brøgers haufue vj Sk. Anders Michelsen bager af sin hauge viij Sk. Anders Christen[sen] Slagter af sin hauge, som Niels Lauridtzen tilforn eide, viij Sk. Jochum Blomb bager af sin haufve, som tilforn eide Knud Brøger, viij Sk. Morten Kraal af en haufve, som tilforn eide Peder Hansen, viij Sk. Christopher Ifversen af en haufue, som tilforn eide Jacob Clausen tingskrifver, viij Sk. Karen, mester Peder Pedersens, af en hauge, som tilforn eide s. Strange Madtzen, iij Mk. ij Sk. Doct. Peder Pay af hans haufve, som tilforn eide Jens Grøn bager, xij Sk. Niels Jensen skrifver af et styche jord, som hand beholt af sin gamle haufve, oc ehre iblant Karen, sl. mester Pedersens. Madtz Joensen af hans hauge, som tilforn eyede Jacob Nielsen, viij Sk. Morten Kraall af hans haufve, saa oc af Mogens Nielsens hauge xij Sk. Mester Christopher Bardtskier af hans haufve, som tilforn eyede Knud Pedersen vrtekremmer, xiiij Sk. Maren, Pofvel Pergementmagers hustru, af en hauge xiiij Sk. Pofvel Rasmussen af 2 smaa haufuer j Mk. ij Sk. Dirich Bardsker raadmand af Hans Madtzens hauge jx Sk. Noch Dirich Bardtsker af it støche af Anne, Peder Schrifuers, hauge jx Sk. Her cantzeler Christian Fris af en hauge, som tilforne eyde Peder Hollender, gaf aarligen xviij Sk.; noch hr. cantzsler af en haufve, som tilforn tilhørde Lisbeth Peder Munchis, gaf aarligen iiij Sk.; noch hr. cantzeler af et støche jord, som hand fich af Anne Peder Schrifuers haufve, xj Sk., er ij Mk. j Sk. Hans Trægaard af sin haufve, som tilforn eyde Henrich Tychsell, iij Mk. iiij Sk. En stoer blegepladts, som strecher sig fra Hans Trægaards hafve oc till vandens indløb i grafven, hafver Hans Maytt. i brug oc hafver Kiøbenhafns bye der af ingen jordskyld.

Vden Nøre port fra vandens indløb i grafven ved Jermers skantze oc i nør omkring till Ko. Ma. hauffue.

Jacob Michelsen borgemester af en pladtz imod Pebling søen, hannem er bebrefvet af byen, gifver aarligen ij Mk. Jacob Michelsen

VI s.224

borgemester af en blege pladtz, som tilforne eide Anders Bødcher, ij Mk. Jacob Michelsen borgemester af Henrich Rogentins, Lauridtz Jacobsen, Niels Jensen oc Peder Aalborigs haufver, som afgangne Christen Hammer indførde alle fire vdi ehn tilsammen, v Mk. iiij Sk. Borgemester Jacob Michelsen af en haufve, som tilforn eide Albrit Clausen ledertoger, paa hiørnet emod den huelfvede muret broe vden Jermers skandtze xij Sk. Noch borgemester Jacob Michelsen af en haufve, som tilforn eide m. Baldtzer Bardtskier oc Niels Samsing, j Mk. vij Sk. Lucas Hammer farfver af en haufve, som tilforn eide her Peder Svendtzen, ij Mk.

Vdi det første strede norden den huelfvede broe, vden for Jermer skandtze, sønder side stredet i vester.

Jens Schreder af en liden hauge, som mester Hans Bang tilhørde, iiij Sk. Her Niels Pedersen Spiellerup af en haufve, som mester Claus i Herføgle tillhørde, viij Sk. Esaias Apotecher af en haufve, som er ichun et støche der af oc tilforn eyde s. velb. Mogens Vlfelds arfvinger, ij Mk. Esaias Apotecher af en haufve, som tilforn eide Knud Lindegaard, xxv Sk. Noch Esaias Apotecher af en hauge, som tilforn tilhørde Sander Hansen vefvers børn, xxvj Sk. Jens Andersen kiøbmand af et støche af en haufve, som tilforn eide s. velb. Mogens Vlfelds arfvinger, j Mk. Noch en haufve oc fiskegrøfft der nest op till, som Tobias Luterbach, tysk cantzeli forvalter, blef ofverdragen af sin hustrues fader Lauridtz Hansen brøger, j Mk. iiij Sk.

Nøre side samme strede tilbage vdi Øster.

Hermand Holst renteskrifuer af threj haufver, som tilforn eide Jesper Suendsen, Niels Seilleger oc Maren Suends, oc nu er vdi en haufve, j Mk. vj Sk.

Vdi det andet strede, norden for forskrefne bro, ved sønder side vdi wester.

Maren, s. mester Hermands, hauge, som tilforne eide afdøde Christopher Scholeholder, oc blef der af mist et støche till byens befestning, gaf aarligen 23 Sk. oc nu sat for xv Sk. Jens Hesselbierg af en haufve, som tilforn eide Hans Jensen, viij Sk. Hans oc Espen af deris moders haufve xvj Sk. Jens Andersen kiøbmand af 2 hafver, som tilforn eide Jens Rebslaar, xv Sk.

Strædet tilbage igien paa nøre side af øster vdi wester.

Madtz Olsen oc Anders Olsen af en hauge, som deris fader Oluf Jespersen tilforn eide, xij Sk., Skipper Laurids Mus af en haufve, som tilforn eide Maren, Frantz Jostsens, xij Sk. Steen Pedersen guldsmed af en haufve, som tilforn eide Niels Hansen raadmand, xvj Sk.

VI s.225

Mathis Braske af en haufve, som Giert Oserin tilforn eide, xiiij Sk. Felix Rotgieter af toe haufuer, som tilforn eide Remmert Contrafeyr oc nu er vdi et, xij Sk.

Vdi det tredie strede norden for forskrefne ny huelfvede broe paa sønder side i wester.

M. Ernst Møller schreder af de toe haufver, som tilforn eide Jens Søfrensen skreder, it støche jord af byens vden for, som af kiemner er sat for jordskyld, saa oc af Otte Guldsmeds haufve, oc er alle threi vdi it, gifver aarligen j Mk. x Sk. Noch m. Ernst Schreders plancheverch for sine vaaninger, opsat imellem Nøreport oc Soldatskandtzen, erbødet sig saa lenge det maa blifve bestaaendis mehre af boederne oc haufuen at ville gifve end tilforn, aarligen x Sk. Hans Therchelsen af en haufue, som tilforn eide Baltzer Blitecher, x Sk. Lauridtz Michelsen vrtegaardsmand af en haufue, som tilforn eide Jacob Meins hachelseskerer oc Jens Søfrensen skreder, xij Sk. Baltzer Henrichsen vognmand af en haufve, som tilforn eide Lauridtz Skreder, j Mk. vj Sk. Abraham Possemeutmager af sin egen, saa oc af en anden, Herman von Hamb tilhørde, ij Mk. Gregorius Petersen af en haufve, som tilforn eide s. d. Peder Vinstrups arfvinger, ij Mk. iiij Sk.

Samme strede tilbage igien paa nøre side vdi øster.

Lauridtz Bendtzen brøger af en haufve, som tilforn eide Rasmus Mogensen, xxix Sk. Niels Blegmand af en hauge, som tilforn eide s. Peder Andersen borgemester, viij Sk. Hans Lambertsen guldsmed af en hauge, som tilforn eide Anders Christensen, vj Sk. Claus Lauridtzen wrager af en hauge, som tilforn eide Mouridtz Christensens arfvinger, xx Sk. Christian Pedersen af en haufue, som tilforn eide Morten Mortensen kremmer, viij Sk. Boedel, s. Lauridtz Mougensens, af 2 haufuer, som tilforn eide Anders Møller oc Bodel Gregers Bangs, xx Sk. Johannes Woldenberg apotecher af tuende haufuer, som tilforn hafver tilhørt Rasmus Islender oc Hans Olsen, xxvj Sk. End gifver Johannes Woldenberg apotecher af tuende andre haufver, som velb. Henning Gøye eide, ij Mk. iiij Sk.

Det fierde strede norden for forskrefne huelfvede bro paa sønder side stredet i wester.

Sidse, Niels Madtzens efterlefverske, af et lidet støche jord iiij Sk. Maren, s. Herman von Hambs, af fordum Peder Michelsens haufve viij Sk. Matthis Clausen guldsmed af en haufve, som tilforn eide s. Jens Krags efterlefvede arfvinger paa Rosengaarden, xvj Sk. Geske, s. Henrich Waldkierchs, af en haufve viij Sk. Anders Olsen raadmand af en part af Hans Simonsen capteins haufve ij Mk. Geske,

VI s.226

s. Henrich Waldkirchs, af den øfrige pladtz, som tilforn eyde Jens Munch captein, xvj Sk. Hendrich Dreyer kremmer af en hauge, som tilforn eide Jonas Sacheus hadtstapherer, til huilche hand aldehne hafuer tilgangh paa nøre side i det fierde strede oc ellers ingen anden deris indgangh, gifver aarligen vj Sk. Oluf Hansen brøger af sin egen haufve xvj Sk. Mette, Rasmus Islenders, i det fembte strede af hindis haufve xvj Sk. Lauridtz Hansen smed af sin hauge, som tilforn eide Mathis Kleinsmed, vj Sk. Kiersten, Peder Sangers, af en hauge, som tilforn eide Dorete Blegqvinde, vj Sk. Hendrich Dreyer kremmer af en hauge, som tilforn eide Kirsten, Pofvel Brøgers, xiiij Sk. Noch Hendrich Dreyer af en hauge, som tilforn eide Jens Jensen sponemotmager, xx Sk. Gierdt Hermandsen af en hauge, som tilforn eide Karen, Søfren Aaremesters, vj Sk. Bodel, Søfren Islenders, af hindis hauge xvj Sk.

Det ny strede ret vdi wester fra Nøre port til Peblingesøen paa sønder side.

Frantz Ibsen brøger af en hauge, som Maren, Anders Jydes, arfvinger tilforn eyde, gifuer xxiiij Sk. Giorild, mester Hans Jensens, af hendes boder oc hauge xxiiij Sk. Lauridtz Michelsen vrtegaardsmand af en hauge, som tilforn eide Margrete, m. Hans Bangs, xiiij Sk. Lauridtz Michelsen brøger af sin hauge xij Sk. Jost Grynmand af hans hauge, som tilforn eide Birte, Hans Lauridtzens, v Sk. j alb. Thue Wognmand af et huus oc haufve, som tilforn eide Birte, Hans Lauritzens, v Sk. j alb. Jens Damb vnderfoget af hans huus oc hauge iiij Sk. Noch af en stoer hauge hand kiøbte af Birte, Hans Lauridtzens, v Sk. j alb. Else, Christian Schammelsens, af hindis huus oc hauge xiiij Sk. Maren, Jacob Grynmands, af hindis hauge vj Sk. Anders Pedersen af hans hauge oc boder, som afgangen Madtz Frandtzen eide, xij Sk. Niels Søfrensen i Vtterslef af en hauge, som tilforn eide Christen Lauridtzen vognmand, xij Sk. Madtz Andersen aaelkremer af fordum Rasmus Thegelbrenders hauge j Mk. Niels Hansen raadmand af 2 smaa haufuer udi een, saa oc af en liden støche, jord, hand sig tilforhandlet af Madtz Aaelkremmer, xx Sk. Jørgen Carstensen renteskrifuer af sin hauge, som tilforn eide Egert Buntmager, gaf ix Sk., saa oc af et lidet støche jord, hand sig tilforhandlet af Madtz Aalkremmer, 2 Sk., er tilsammen xj Sk. Oluf Nielsen slagter af en hauge, som tilforn eide sin fader Niels Jensen slagter, xij Sk. Borgemester Reinholt Hansen af sin haufve, saa oc af en støche jord, hand sig tilforhandlet af Madtz Andersen aaelkremmer, xxxj Sk. Morten Kraals haufve, som tilforn hafuer gifuet aarlig jordskyld 9 Mk. 12 Sk., er nu kiøbt till et Pesthuus.

VI s.227

Forskrefne ny strede tilbage igien paa nøre side til porten, nogre jorder vdlagt til dennem, som deris huuser oc haufuer hafver afbrudt til wolden oc befestningens behof.

Lauridtz Pedersen Hesselbiergh af hans haufve, som tilforn eide Jens Aalborg, xxiiij Sk. Johan Erichsen af en hauge oc huuse, som tilforn eyde Henrich Thychsel, iij Mk. Johan Albritsen vrtegaardsmand af en haufve, som tilforn eide Lauridtz Hansen Weyel, xxiiij Sk. Mette, s. Rasmus Islenders, af hindes hauge j Mk. Eskild Jensen Ko. Ma. byefoget af sin hauge j Mk. Birte, s. Mouridtz byskrifuers, af hindis boder oc hauge xxviij Sk.

Sønden langs adelweyen fra byens pladtz oc fortoug oc vd imod Peblingsøen.

Søfren Thimmermand af sin hauge, tilforn eyede s. m. Hans Aalborgh, ij Mk. Christopher Dirichsen af hans boder, som tilforn eyde Hans Jensen Riber, ij Mk. Jørgen Jespersen af hans huus oc hauge, som tilforn eide Hans Jensen Riber, xij Sk. Johan Albritsen vrtegaardsmand af hans huus oc hauge, som tilforn eide Madtz Brendevin, xij Sk. Maren, s. mester Hermandtz, af hindis hauge xxvj Sk. Ingeborg, s. Mathis Hansens, af den grundmurede gaard oc hauge ij Mk. ij Sk. Thomas Lorich raadmand af hans huuse oc blegepladtz iiij Mk. Jacob de Koch homelwrager af et jordsmon vden for Peblingsøen, gifver aarligen vj Mk.

Langs ved Peblingsøen norden adelveyen.

Knud Jørgensen ridefoget af hans hauge iiij Mk. Jacob Pedersen kiøbmand af hans hauge iiij Mk. Anders Pedersen brøgger af hans blegepladtz iiij Mk. Jens Søfrensen Huid af hans hauge iiij Mk. Lauridtz Hammer af hans indhegnede haufve iiij Mk.

Wden for broen oc vandens indløb af Peblingsøen vdi Ko. Ma. haufve.

Anders Olsen raadmand af en hauge oc pladtz iiij Mk. Peder Pedersen raadmand af en platz iiij Mk. Michel Søfrensen i Wartou af en pladtz, som hand sig tilforhandlet af Niels Hansen raadmand, iiij Mk.

Norden for adelveyen oc westen for Kierchegaarden.

Hans Snedker af hans huus oc hauge, som tilforn eyde m. Hans Aalborgh, vj Sk. Noch af det fiskewand oc grøft vden omkring hans huus paa byens grund, saa lenge det af øfrigheden kand taalis, iij Mk. Eske Nielsen af en part af Anders Kielsmeds hauge, som tilforn eyde Maren Dauids, iiij Sk. Israel Skreder af hans hauge, som tilforn eyde Lyder Pottemager, xvj Sk.

VI s.228

Vdi det strede norost vd med den ny Kierchegaard.

Blinde Cornelesis tvende hauger, som hand hafuer paabiugt, xiiij Sk. Christen Pedersen Hollender af en hauge, som tilforn eide Lauridtz Drager, xij Sk. Henrick Radtke af en hauge, som tilforn eide Hans Broleger, xij Sk. Claus Wedermad bryger af en hauge, som tilforn eide Anne, Poul Jacobsens, xij Sk. Jens Kieldsen slagter af en hauge x Sk. Peder Thygesen af en stoer hauge, som tilforn eide Anders Pedersen, gifver aarligen ij Mk. iiij Sk. Henning Knudsen af en haufve, som tilforn hafuer eied døfve Christen, x Sk. Rasmus Hansen møller af hans haufve, som hand self i brug hafuer, vj Sk. Jens Jensen skarnager af en liden platz iij Sk., Søfren Bundesen sandager af en hauge vj Sk. Knud Hansen, som var i Ko. Ma. haufue, af tuende haufuer, sam tilforn eide Rasmus Mortensen oc Terchel Møller, viij Sk. Peder Nielsen skreder of en stoer kaalhafue, som tilforn eyede Morten Badstuemand, xxx Sk.

Østen for adelveyen vdi sønder fra Ko. Ma. hauge.

Philip Dettenhammer af fire hafuer, som nu ere vdi et, som tilforn eyede Thrude Aaremester, Søfren Søfrensen, vnge Henrich von Fiuring oc borgemester Jørgen Danielsen, tilhobe for xxx Sk. Peder Madtzen brøger af hans boder oc hauge j Mk. Michel Andersen af fordum Kirsten, Michel Smeds, haufve xij Sk. Jacob Pedersen brøger af tuende boder med nogen gaardtzromb xij Sk. Af hans huus oc haufve, som var det gamle Pesthus, xij Sk. Mester Anders af en vaaning emod grafven viij Sk. M. Oluf ganger (i.e.: Wulfgang) af en haufve, som en tid lang hafuer verit afbrøt oc nu igien indhegnet, xiij Sk. Fru Birgete Schafvis af en deel af Jacob Wals haufve v Sk. Karen, Jacob Wals, af den øfrige pladtz iiij Sk. Henrich Ratke af fordum Willum Køsters haufue xij Sk. Willum von Fiuringh miste et støche af hans haufve, gaf tilforn aarligen 3 Mk. 14 Sk., gifuer nu 2 Mk. Ko. Ma. mølle, som nu tilhører Lambret Galte grafver, Anders Pedersen oc Anne, Peder Lauridtzen grafuers, iij Mk. De fattigis mølle iij Mk. Lambret Berndtzsen af Jacob Grisis møllebach iij Mk. Madtz Nilausen af en møllebach iij Mk. Stafen Bager af en møllebach iij Mk. Abraham Møller af en møllebach iij Mk. Peder Krøger af en møllebach iij Mk. Henrich Hollender af en møllebench iij Mk. Jochim Blomb bager af en møllebach iij Mk. Jacob Pedersen af en mølle bach iij Mk.

Summa jordskyld af haufver vden for byen for et aar 101 dr. 6 Sk.

Actum Haffniæ den 19 decembris anno 1633.

Lauridtz Michelsen, egen haand. Christen Jensen, egen haand. Peder Pedersen, egen haand. Olle Nielsen, egen haand. Steen

VI s.229

Pedersen, egen haand. Søfren Michelsen, egen haand. Matthis Clausen, egen haand. Anders Pedersen, egen haand. Matthis Carlsen, egen haand. Jens Søfrensen, egen haand.

Resens Haandskrift Kjøbenhavns Raadstue osv. S. 861-919.

VI s.230

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 19 16:03:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top