eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.216

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 206-208
Nummer: 216


<-Forrige . Indhold . Næste->

216.

10 April 1631.

Fattigordinans.

C. 4. G. a. v. Efftersom med Gudtz den allermectigstis naadige hjelp en ordinantz om fattige nu er berammitt, at derom forfattis nogle articler, som i dj fattiges bog er indførtt, daa paa dett saadan god ordning och skick med den samme gode naadige Gudtz hielp och bistand framdelis kand vnderholldis, haffuer vij naadigst for gott anseett saadantt fremdielis ved dette voris obne breff att fuldbyrde och stadfeste, som effterfølger.

1. Først skulle samme vdj fattigbogen indførte artickler vryggelig holdis, med mindre nogett der vdj effter tidens omstende och fornødenhed at forandre och forbedre, huilcken deris forandring da och lige saa fuldt, som dette anordnett er, skall effterkommis indtill videre betenckende och forbedring.

2. Dernest da skall borgemestere och raad befallit vere med superintendentens och theologernes raad, naar nogett tuiffllactigtt indfalder, saa och ellers aluorligen holde offuer den fattigis ordinantz. Forbemelte geistlige och borgemestere och raad samptt sognepresterne effter kircke ordinantzen skulle huer halffue aar engang nemlig till Philippi Jacobi flitteligen offuersee regenskaberne, till huilcken tid dett fulde aars regenskab skall sluttis och forhøris saa och om administrationen forspørgis, dernest Martini, till hvilcken tijd de allene om regenskabets tilstand haffuer [at] forfare, saa och den gandske handels administration, om dermed forholldis effter dj fattiges ordinantz, saa och att huis offuerbliffuer, vddielis till fattige, siuge och hungrige, rette huusarme, om nogen kunde vere, endog denne forordning saa well eller mere om dennom end løbe betlere meent er, huis och der offuer indkommen kand forbliffue, det att anuendis till ett Pesthuus capital eller vnderholld.

3. For dett tredie skulle sognepresterne herforuden en dag huer vge troligen see till med, att alting rett administreris och huor mangell findis, den angiffue.

4. For dett fierde, efftersom de fattige haffue en stor hoffuitstoel, som och med Gudtz hielp dagligen forøgis, daa skulle borgemestere och raad forordne en god, from, vederhefftig dannemand blantt raadett, som der offuer kand haffue omsorg, hollde rigtig bog och tilsee, att

VI s.206

renten huer aar i dett fulde regenskab kand indføris. Belangende hoffuitstoelen att vdsette, daa effterdj byen staar derfore, haffuer b. och raad den med kemnerne paa rente att vdsette, efftersom di vide at vere uden skade, och som dj selff vill staa fore och suare till i alle maade.

5. For dett femte, da skall der vere fire offuerforstandere, som forbemelte administration skulle forestaa och med raad och daad vere hin anden bestandige, och blantt andett skall den første holde den fulde regenskabs bog, saa den, naar aarett er vde, kand strax redeligen frembuisis om den gandske handell med fuld indtegtt och udgifft, som det sig bør. Och skall hand for saadan stor vmag och tillsiun, som hand skall haffue nogen sinde huer vgedaug, bekomme till huer Philippi och Jacobi 200 specie daler till en foræring, huilcken hand saaledis skall tage till tacke, paa dett ingen skall veigre sig saadantt at vdstaae och intett der imod foruente sig.

6. Och paa dett saadantt dog icke skall bliffue en altfor suært, skall hand altid haffue till sig en erlig, forstandig och troe mand till huusuertt, som skall haffue fuld indseende med spinden, veffuen och deslige, till indtegtt och vdgifft att føre, saa och med huis andett, di fattige till beste extraordinarie i husett indføris eller och kiøbis skall, saa och med extraordinarie almisse, som effter huer tidtz leilighed kunde vere fornøden at vdgiffue; hans regenskab skall siden aff nestbemelte offuerforstandere till bog anammis och indføris; skall och samme husuert i lige maade foræris aarligen 200 speciedaler, dog hand well ochsaa miere kunde fortiene, end och med andet, naar hand giør sligtt med troe och flid, som dett sig bør vdj anammen och vddelen, med ald beskedenhed agter fattiges gaffn och beste extraordinarie vdj alle maader.

7. Schulle dj tuende forbemelte haffue en god, troe, flittig skriffuer, som dj kunde bruge till ald fornødenhed och som di ville selff suare der till, som och skall haffue aarlig løn for sin daglig tieniste 100 speciedaler. Forbemelte tuende offuerforstandere och huusuertt skulle magtt haffue stoderefogder huer vgedag noget att beuilge, huilcke di och sig skulle tage och vduelle, saa och affsette, naar dj icke giøre huad dem bør; aff dennem kunde dj beuilge en en passelig lønn som armisfogde och en eller to noget ringere som hans suenne, huilcke di kunde bruge till execution, opsøgen, vdspørgen och att forfare, huad dj, almisse opberger, sigh ellers foretager, om di sunde eller siuge ere och deslige, som deris bestilling udkreffuer.

VI s.207

8. Aff di andre threj offuerforstandere skall en aarligen synderligen lade samle, huad dj fattige kunde bekomme aff skibene, som ankomme. Item effter begraffuelser. Dernest skall en bestille, att di fremmede bliffue och besøgte effter huer tijdtz leilighed, och dj fattigis bøsser icke bliffue forsømte, ey heller huis effter brøllupper kand bekommis. Den tredie skall tillige med husvertenn hielpe till indkiøb huis fornøden er till forraad och fordeell, som gaffnligst vere kand, och see till med dj fattigis huse, som fornøden.

9. Di forrige gamle eller vnderforstandere i sognerne skulle redeligen indkreffue huer quartal det som giffuis saa rundeligen aff sognemendene, och sligt med tafflepenge indføre till daglig udgifft, saa vell som och huer quartals rest i kisten til husarmis fornødenhed och fremtarff, som det sig bør; her till skall sognepresterne saa vell formane och tilskynde disse vnderforstandere som deris sognemend, och skall borgemestere och raad och holde her offuer, som ved bør. Huor effter alle och huer vedkommer sig haffuer att rette. Giffuett Frederichsborg den 10 aprilis anno 1631.

Sæl. Registre XVIII. 571-72.

VI s.208

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 19 13:40:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top