eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.213

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 186-194
Nummer: 213


<-Forrige . Indhold . Næste->

213.

1591-93.

Beretning om Magistratens Privilegium paa Accisen.

Anno 1591 thend 8 dag aprilis paa Kiøbenhaffns slott bleff offuergiffuit velb. Peder Munck och Jørgen Rosenkrandtz en supplicatz saa lydendes:

Stormechtige hogbaarne første, aldernaadigste herre och koning sambt E. M. elskelige regerings raadt, velbyrdige strenge herrer! E. K. M. och st. giffue wij paa thet vnderdanigst tillkiende, huorledes vdj thet aar 73 haffuer en part voris affgangne metbrødre och nogen aff os till salig hoglofflig Kong. Maytt. vnderdanigst suppliceret och beklaged, at os ingen wis indkumst for voris store wmage och besuering war tillagdt, huor aff wij os holde kunde, som paa thend thid ydermere bleff ydmygst foregiffuit, och tha haffuer hogmechtigste Kong. Maytt.'s H. H., saadan voris leiglighed naadigst anseendes, os vndt och tilladt at motte lade vppebere och beholde aff huer amme wiin, som indføres och selges her i byen, en marck danske, aff huer thønne tydstøll, som krugerske selger och vdthappe, ij Sk. danske, och aff huer thønne danstøll, som i lige maade krugerske vdthappe, j Sk. danske, effter hogbemelte H. H. Kong. Maytt's thuende ther paa vdgiffne breffues lydelse. Huilcken naadigste bewillinge wdaff Hans Kong. Maytts. met thett thredie breff wider bleff bekrefftiget anno 78, hues omstendighed same thrende breffue, huilcke tillstede er, wiider met føre. Och effter saadane kongelige breffues indhold haffue wij icke nydet och beholdet same accise lenger end till anno 80, men tha er bleffuen aff ther met och ingen wederlag igien bekommet. Och effterthj voris besueringe, wmage och forsømelse effter thenne sørgelige thidtz leiglighed icke er at ligne ved frembfarne aaringer, men dageligen jo meere forøges, at wij fattig mend fast inthet andet kunde achte eller vare end thet samme och voris egen brug och næring, huor aff wij os, vore hustroer, børn och folck skulde ved liige holde, saa och kongelige tønge, om, Gud forbiude, nogen paa komme, vdrede, sueckes och formindskes dag effter anden, huor offuer wij raader i borg och gield, os wdj lengden till største forderff och naadel,

VI s.186

saa haffue wij saadan voris store thrang, huilcken wij icke lenger kunde taale och wdstaa, verit høigligen foraarsaged adt beclage. Begierindes gantz vnderdanigen, at wij effter saadan leiglighed naadigst motte bliffue betenckte enthen met forskrefne accise, som os aldrede bebreffuit er, eller i andre maade afflagdt, effter E. M. och St. egen naadige villig och behaug for voris daglige store trælldom och forsømmelse, eller och met naade och gunst aff voris besuerlige thieniste forledskes, paa thet wij icke aldelis skulle bliffue arme och forderffued och voris fattige hustroe och børn, som os offuerleffne, liide nød och elendighed for voris skyldt, huilcket, theswer, alt for mange her till dags er vederfaren. Wij ville vnderdanigst gierne, som wij thes plichtige ere, findes redebone at thienne E. M. och St. met liff och goidtz aff yderste formue. Wille hermet haffue E. M. och St. vdj thend aldmechtigste Gudtz naadige beskøttninge till langwarigt fredeligt regiment oc ald timelig och euig løcksalighed befaled, begierindes her paa et naadigt suar gantz vnderdanig. Vnderdanig och plichtwillige borgemestere och raadmendt vdj Kiøbenhaffn.

Paa forskrefne supplicatz bekome borgemester och raadt printzens breff paa wiin och tydstøls ciise at vppebære, saa lydendes:

Wij Christian osv. giør alle witterligt, at effterthj os elskelige borgemestere och raadmendt vdj vor kjøbsted Kiøbnehaffn ingen wisse rente eller indkompst paa thieris embidtz och besuerings vegne skall vere tillagdt och thennom ther fore nogen thid siden forleden aff vor kiere her fader, salig och høiglofflig ihuffkommelsse, naadigst er beuilget at vppebere en marck danske aff huer amme win, som indføres och selges her vdj byen, saa oc ij Sk. danske aff huer thønne tydstøll, som her vdj byen wdj kander och potter tall vdtappis och selges, huilcken forskrefne benaading thennom oc siiden er bleffuen jgien fra thagen, vnderdanigst begierendes, at thennom forskrefne benaading her effter for samme thieris wmage och besueryng naadigst motte giffues och beuilges. Tha haffue wij aff vor synderlige gunst och naade ondt och tilladt och nu met thette vort obne breff onde och tillade, at forskrefne borgemestere och raadmendt vdj vor kiøbsted Kiøbnehaffn mue her effter lade vppebere till aczise aff huer amme win, som indføres och selges vdj byen, en Mk. danske, sameledes aff huer thønne tydstøll, som krøgersker eller andre selger och vdtapper der wdj byen vdj kander eller pottetall, ij Sk. danske, thill saa lenge wij anderledes ther om tillsigendes vorder, dog skall ther met icke vere meent huis wiin till vor egen nottorfft eller vore vndersaater aff adell her vdj riget thennom tilforhandler. Thj bede wij och biude

VI s.187

alle wore vndersaate her vdj forskrefne vor kiøbsted Kiøbenhaffn, som win selge eller øll vdtappe, athj retter eder effter at giffue och fornøige borgemestere och raad thenne forskrefne accise; saa frembt nogen befindes her vdinden falskeligen at handle, hand tha derfore icke vill stande till rette. Forbiudendes osv. Giffuit paa vort slott Kiøbenhaffn thendt 24 maij anno 1591. Wnder vort signet.

Thette Kong. Maitt.'s breff bleff leffuerit igien vdj cantzeliet paa Kroneborg, ther borgemestere och raad finge thet andet her effter registerede breff, som bode lyder paa the 400 daler tøndependinge och accisen.

Copia aff borgernis suplicatz till Printzen, offuergiffuit till Regierings raadt 24 junij anno 1591.

Stormechtigste herre, hogborne første, aldernaadigste printz och vduaalde koning. Ville E. K. M. naadigst verdes till at høre thenne voris ydmyge suplication. Wij fattige mendt, E. K. M. vndersaate, meenige borgere och indbyggere, som bygge och boe vdj E. M. kiøbsted Kiøbenhaffn, giffue E. K. M. vnderdanigst tillkiende, huorledes at frambfarne koninger vdj Danmarck, salig och hoglofflig ihuffkomelse, koning Christian thendt tredie saa vell som E. M. herre fader, salig och høiglofflig ihuffkommelse, haffue naadigst ondt och effterladt at vppebere till stadtzens bygning och befestnings behoff huis accise seduaanligen er giffuen aff win oc anden fremmed drick, som her vdj byen forciset er, huilcken ciise nu forleden maio thette nerverendes aar er bleffuen borgemestere oc raaadmend her vdj Kiøbenhaffn beuilget och effterladt, at the thend till thieris eget nytte och gauffn mue lade vppebere och beholde. Huorfore wij fattige mendt ere paa thet høigeste aff nød foraarsaget vnderdanigst at giffue E. K. M. thenne fattige byes leiglighed tillkiende, som ingen synderlig rente eller wis indkumst haffuer, vden nogen ringe jordskyld och husleige, saa och leye aff byesens vonge met reeberbane oc bleegedamme, som beløber sig vngeferlig ijmijctxl Mk. xj Sk., vdaff huilcken summa stadtzens daglige thiener lønnes och besoldes, giffues till rente aff huis byen er henskyldige, giffues till jordskyld och anden aarlige wisse vdgifft ijmjctxxj Mk., saa bliffuer en gandske ringe summa beholdendes, som er lx Mk. xj Sk., som lidet kand forslaa at holde byesens poster, render och gader met anden dagelig anliggende besuering ved lige met. Her foruden er hues dageligen, som schall forbedres paa damme, broer, weye, byesens huuse inden och wden byen, saa och wolde, mure och graffue, met ald anden byesens

VI s.188

befestning, som nu ligger øde och icke kand hielpes met thend fattige allmues macht, som boer vdj byen, thj byesens wacht och knechtehold, som wij fattige borgere wdgiffue aarligen, beløbber vngeferlig iiijm daler, ther till sidder byen i en stoer gield, som skall bethreffe iijm daler och aldelis ingen forraad ther findes hos byen at betale met, och meest aff thendt aarsage, at byesens indkumst haffuer verit anlagt och hedenwendt paa, wnyttige bygninger och bekostninge, som byen ingen gauffn eller fordeel haffuer vd aff, till sin store omkostning och skades vprettning. Huorfore er till E. K. M. voris gantz ydmygste och vnderdanigste bøn och begiering, at E. K. M. naadigst och gunstligen ville ansee E. M. byes fattige leiglighed och forwnde os samme winciise igien, at thend nu som tillforne motte till byesens befestnings behoff oppebæris och anlegges, thesligiste at thend øllsiise, som nu nyelig er paalagd borgemestere oc raad till gauffn och profitt, motte igien affskaffis, thi byen her till dags icke haffuer vppebaaret saadan accise aff øll, endog byen haffuer verit met thend friihed priuilegeret, paa thet wij fattige indvaanere kunde thes bedre holde E. K. M. byes wolde, mure och graffuer met anden byes anhengende tønge ved lige, huilcket ingenlunde aff voris egen formue skee kandt, wden aldene at E. K. M. will os fattige vndersaate met E. M. hielp och bijstand ther till befordre, E. K. M. till ære och riget till befestning, forhaabendes her paa et naadigst och gunstigt giensuar at bekomme. Disse E. K. M. vellgierninger met alle andre vill thend aldmechtigste Gud E. K. M. rigeligen och vell beløne och wij fattige vndersaate ville aldthid lade os befinde som thro och villige vndersaate met liff och goidtz sambt alt huis wij formaa, som wij kiendes os E. K. M. aldthid plichtig at vere. Wij ville her met haffue E. K. M. wdj thend aldmechtigste Gudtz beskermelse befalet, ønskendes E. K. M. en langwarig och løcksalig regimente.

E. K. M. W. T. O. v. vndersaate meenige borgere och indbyggere vdj Kiøbenhaffn.

Borgemestere och raadz erklering paa forskrefne borgernes suplicatz.

Allernaadigste herre, printz och wduaalde koning sambt E. M. regerings raadt, E. V. gunstige herrer. Efftersom meenige borgere her i Kiøbenhaffn forgangen fredag haffuer offuergiffuet thieris suplicatz anlangendes thend accise, som os nu forleden maio er naadigst beuilget, met anden byesens leiglighed ther indholdes, huilcken er os tillskicket at skulle giffue voris erclering ther paa tillkiende, saa haffue wij vnderdanigst voris widskab her effter paa thet alder korteste fortegnit.

VI s.189

1. Først om accisen. Ther om er os witterligt saa och er beuisligt, at same accise vdj frembfarne salige kongers thiid hoglofflig ihuffkomelse vnderthiden haffuer verit ved borgemestere och raad till thieris eget behoff for thieris thieniste och vndertiden lagd till byesens nytte och beste. Och effterthj thenne borgernes suplicatz foraarsages aff thet kongelige breff, os nu seniste er beuilget paa forskrefne accise, tha indstiller wij thend leiglighed vnderdanigst till voris naadige herre och gunstige øffrighed, huorledes ther met her effter skall holdes, och thersom byen effter borgernes begiering skall haffue thend igien, at wij tha mue bliffue betenckt met noget aff thet, ther laa till raadstuffuen tillforne førend accisen for voris store wmage, som wij tillforne haffue beklaged, som wij kunde nyde wden klammer och thrette, thj wij haffue endnu aldelis ingen wincise bekommet, lidet eller møget, och en saare ringe ting aff øllcisen, och thet lille, wij haffue bekommet, er met vrangwillighed, banden och malededelse aff mange, huilcket met ald omstendighed her saa korteligen icke kand beskriffues.

2. Till thet andet, om byesens aarlig indkumst, huad thend beløbber, och huis ther emod er aarligen att wdgiffue paa byesens vegne effter suplicatzens indhold, thendt leiglighed begiffuer seg ligerwiis, som borgerne beretter, at naar vdgifften tages fra indtegten, tha er en ringe beholdning byen tilbeste.

3. Om wackt och knectehold, at ther paa wendes aarlig slig en stor summa pendinge, thet er voris klage saa vell som borgernes, efftersom wij tillforn vnderdanigst haffue tillkiende giffuit, och er endnu voris gandske vnderdanigst begiering, om mueligt var, at en part aff aarsknechtene motte bliffue forringet, thj thet er thenne fattige meenighed till stoer tønge och besuering, som ønckeligen er at høre huer løffuerdag, naar the forlegges, at stackarls folck, som inthet sielff haffuer, beklager seg ther wdoffuer met gredendes taare. Huad wachten belanger, ther wdinden ville wij berame thend lideligste middel, mueligt er, at ther mett skal billigen tillgaae.

4. For thet sidste, om thend stoere gield, byen paahenger, och at aldelis ingen forraad findes, huor met thend kand bliffue afflagdt, meest aff thend aarsage, at byesens indkumst skall vere anlagd och henwend paa wnyttig bygning och bekostning, byen till ingen gauffn eller fordeel. Ther till suares, at samme wnyttig bygning maa naffngiffues met huis wgauffnlig bekostning, ther paa er wend, saa ville wij vnderdanigst ther till suare och os erclere, at wij nest Gudtz hielp skulle findes vndskyldiget. Thend aldmechtigste Gud E. K. M.

VI s.190

och St. naadelig beware wdj et løcksaligt regimerit och euig vellferdt. E. K. M. och St. vnderdanige

Borgemestere och raadt i Kiøbenhaffn.

End en borgemestere och raadtz suplicatz till Printzen och Danmarckes raadt.

Allernaadigste herre Printz och uduaalde koning sambt E. M. elskelige Danmarckes riges raadt. Voris gandske vnderdanige, ydmyge, villige, plichtige, thro thieneste aldthid redebonn. Effter som os kort thid forleden ved velbyrdig Arildt Huittfeld bleff befalet at skulle vptegne huis oss witterligt er, som haffuer verit lagdt till Raadstuffuen, saa haffue wij ther om ladet befatte en kortt beskeed, som her effter følger.

Aar 1533 haffue borgemestere och raad her i Kiøbenhaffn bekommet bispernes och Danmarckes riges raadts breff och beuillinge at motte lade sette paa Middellgrund thieris søetønder och therfore vppebære aff huert schib, ther igiennom seiglet, en skillige pendinge, efftersom skibet var stoert till, ther aff holde same tønder ved liige, och thet øffrige beholde for thieris thieniste effter same breffs meere wduisniug.

Ther effter wdj thet aar 1537 haffue the wdj lige maade bekommet salig hoglofflig ihuffkomelse koning Christian thend III's breff paa same thønne pendinge at vppebere.

Effter huilcke forskrefne breffues indhold befindes, at borgemestere och raad haffue vppebaaret och for thieris thieniste och wmage beholdet saadane thønne pendinge indtill thet aar 1557, som er vdj 24 aar, och var paa thendt thiid icke flere thønder at holde her paa strømmen end iij thønner, men nu ere the femb.

For huilcke thønner at holde borgemestere och raad er tillagd at skulle anamme huos tolderen i Helsingøer aarligen ijct daler och tolderen vppebere same thønnependinge. Och skeer vell vndertiiden, at forskrefne thønner icke kand wdredes och bekostes till gauffns vnder jct daler vngeferlig, och naar the afftages, tha er thend øffrige rest ringe at acte eller regne, thj thend deelis vdj 14 parter.

Befindes ochsaa, at ther borgemestere och raadt er bleffuen aff met saadane thøndependinge, er the bleffuen wedderlagd met nogne bøndergaarde, som er Emendrup och Rosbeck, saa och haffd Wandmøllen, som nu er lagd till Slottet, aff huilcke the en thid lang vpbar skyld, landgilde och anden rettighed.

Effterat borgemestere och raadt bleff ther aff met, haffue the thennom beklaged, och er saa endt och sambtyckt aff salig hoglofflig

VI s.191

ihuffkomelse koning Frederich 2 vdj thet aar 73 accise aff win, thydstøll och danstøll effter thenne Hans Maytts. breffues lydelse, som tillforne vdj voris suplicatz er berørdt, huilcken accise wij icke lenger beholdt end till thet aar 1580, och tha bleff thendt lagd till byesens befestning.

Siden thend thiid haffuer borgemestere och raadt seet thet saa an och paa thieris store skade och forsømmelse vackted thieris bestilling, indtill nu forleden maio wij haffuer paa nye bekommet voris naadigste herres och konings saa oc E. Matz. velbyrdige regerings raadtz breff paa wincisen och tydstølscisen at mue vpbære, haffuer dog aldelis ingen wiincise bekommet och mett 15 daler tydstølscise, och effterthj meenige borgerskab vnderdanigst haffue supliciret, at byen vnderdanigst same accise aff wiin maa frembdelis beholde till hielp byen ved macht at holde och till thend store gield, byen paahenger, at afflegge, saa er voris vnderdanige bøn och begiering, at wij maa bliffue betenckt och afflagd for voris store trelldom, schade och forsømmelse, wij vdj voris mødsommelig bestilling lider, som møget større er och icke at lignes ved voris forfædres, och igien bekomme the thøndependinge, voris forfædre tillforne haffue haffdt, effterthj wij dog holder tønderne ved lige, for huis skyld same pendinge vptages, saa och staar wdj stoer effuentyr, om (Gud forbyde) nogen skibe kome till skade for same tønders skyld, eller wij vnderdanigst begiere met gunst och naade at mue vorde forledsket, thj wij wden voris største forderffue icke kunde lenger saadane besuering taale och wdstaae, efftersom vdj voris tillforne offuergiffne suplicatz vider er indtaget, och saadan voris underdanigst begiering wdj naadigste och gunstige meening vptage, thj Gud kiende, wij ther till ere paa thet høigeste foraarsaged. Thend aldsomechtigste Gud E. K. M. och St. naadeligen beware vdj et løcksaligt regimente och euig vellferdt. E. K. M. och St. vnderdanig ydmyge villige borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Bekome borgemestere och raad herpaa et kongelige breff ord fra ord, som effterfølger, lydendes (Her følger det II. Nr. 556 meddelte Privilegium af 27 Juli 1591).

Siiden at borgemestere och raad thette forskrefne Kong. Maitts. breff bekom, haffue tydstøls fører holdet saa stille heden och saa gott som inthet øll førdt, och thet som end bleff hiid indførd, haffue the huercken paa borgemestere och raadz acciseboe ansagt ey helder noget ther aff forciiset, huoroffuer borgemestere och raad haffue ladet thennom kalde for seg paa Raadhuset thrende gange, thennom formaned at skulle seg betencke, huad de giorde, i thet the sad K. M.

VI s.192

breff offuerhørige, huilcket en ringe ting huos thennom beskaffed, forthj the gaff fore, at the icke vare eens vdj thieris meening vnder thennom sielff. Endelig haffue borgemester och raad thennom paa thet sidste tilltaled for K. M. foged Peder Frantzen fredagen thend 10 septembris anno 91 for saadan vlydighed och hand thennom tha forlagde inden mandag nest effter at thale borgemestere och raadtz minde, eller hand paa Kong. Maitts. vegne ther offuer straffe vilde.

Om mandagen, som var thendt 13 septembris, kome nogne aff thennom paa Raadhuset, som var Seuerin Ladmager, Rasmus Jensen, Seuerin Borgemester, Peder Michelsen, Christoffer Hanssen, Jens Aalborg, Lauritz Laalick, Jens Thøgersen och Henning Oluffsen, och forsloige middell, om borgemestere och raad noget aff Kong. Maitts. breff vilde lade falde, met mange ordt, och begierit end tha respit till oensdag nest effter, huilcket var thend 15 septemb. Tha kome forskrefne mend igien paa Raadhuset met thieris skriftlig suplicatz och forsett paa alle tydstølsførers vegne, huilcken borgemestere oc raad tog till thennom wdj beraad indtill fredagen thendt 17 septembris, och tha vpkome igien Rasmus Joensen, Niels Randers, Hans Lauritzen, Hans Mønboe, Christoffer Hanssen, Bendt Raffn och Lauritz Lollick, huilcke haffde fuldmacht aff alle the andre at accordere met borgemestere och raadt, och bleff tha endelig beslutted, at paa thet borgemestere och raad ingen klammerj vill haffue for huis the i saa maade skulde vppebære effter hogbemelte Kong. Maytts breff, affsloig the halffparten aff sisen met saadan beskeed, at øllførerne aldelis ingen frij zedeler skulle føre till siiseboden, men rede pendinge en halff gulden aff lesten aff alt thet øll, som kommer inden bommen, ehuem ther aff kiøber, och huer skipper at skulle giøre klart met voris siiseskriffuer for huer lest, inden hand wdløbber, wden ald wdflugt eller bedrug. Huilcket forskrefne mendt ved thieris eedt loffuede och tillsagde paa alle tydstølsførers vegne richtig at vilde fuldkomme met ald willighed. Och alt huis øll, som er her indkommen, siiden borgemestere och raad finge thet sidste K. M. breff, skall i saa maade forciises, som begyndes vdj Michell Tholders bog thend 31 julij och saa alt fort. Dog borgemestere och raad thennom frij forbeholdet, thersom the nogen suiig eller finantz befinder emod theune thieris beuilling, skall thendt tha icke lenger gielde, men siiden at staa paa Kong. Maitts. breff, hues thet indholder, och hues fremede, som hiid fører thieris eget øll, icke helder at skulle forstaaes och nyde thenne beuilling, men the at rette seg effter Kong. Mayts. breff.

VI s.193

(Dernæst følger Tydskølsførernes Forpligtelse af 6 Juli 1593, der er meddelt i II. Nr. 569, med følgende Bemærkning):

Thette forskrefne breff bleff tydstølsførerne igien offuerandtuordet, thj the icke vilde thennom ther effter forholde, som raadstuffuebogen therom vider formelder.

Magistratens Vedtægtsbog Bl. 123-27.

VI s.194

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 19 11:28:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top