eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.199

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 148-149
Nummer: 199


<-Forrige . Indhold . Næste->

199.

12 Marts 1579.

Om Tiltale til Nævninger, der ikke i rette Tid have afsagt Kjendelse i en Troldomssag. Se Nr. 198.

Os elskeljge borgemestere och raadmend wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn.

Fredericia thend anden osv. Wor gunst thilforn. Wiider, at os elskelige Christopher Valckendorff thill Glorup, wor mand, raad och renthemester, haffuer vnderdanigst ladet berette for os, huorledis att en borger ther vdj byen weed naffn Mogens Fischer skall sig emod hanom paa wore wegne haffue beklagit, att hans hustru skall were besigtet och beskyldet aff en weed naffn Jørgen Doblere att skulle haffue forgiordt hanom med troldom och att ther war thillneffnt xvj mend att schulle suerie om samme sag och samme xvj mend schulle haffue suorit forscrefne Mogens Fischers hustru troldoms sager offuer, och ther forscrefne xvj mend møtthe for landtzdommer och flere gode mend vdj Ringsted och schulle forsuare theris dom, thi forscrefne Mogens Fisker menthe, att samme xvj mend haffde suorit

VI s.148

wrett, først fordi att forscrefne xvj mend icke schulle saa grandgiffueligen haffue offuerweyet the windesbyrd, som the suore, effther som thenom haffde burd att giøre, och ther thill med haffde the emod wor reces icke suorit inden sex wgger, som thend formelder, och tha schulde thet haffue bleffuit forhandlit och giord wdj Ringsted thill minde och rett, att samme xvj mend schulle thage thend sag thil thenom egien och inden vj vgger dømme therpaa, som the wille forsuare, och att thet er nu paa tolffthe wgger och mere, silden the wore thilfunden wdj Ringsted, att the tha inden vj vgger schulde fuldgiøre theris toug, och att forscrefne Christopher Valchendorff wed byfogeden haffuer ladet thenom thilsige, att the schulle fuldgiøre theris toug enthen thill eller fra, och the icke endnu haffue thet giordt, men stiller thenom emod wor reces ther vdj moduilligen. Och haffuer forscrefne Christofer Walckendorpf therfore paa wore wegne befallit byfogeden att thillthale thenom for theris bodtzlod och faldtzmoll, som hand ether sielff ydermere berette kand. Thi bede wij ether och wille, atthj med thet aller første retter ether effther, saasnart som sagen kommer vdj rette, och dømmer emellom byfogeden paa wore wegne och forscrefne xvj mend, huad heller the ere forfalden thill oss med theris bodtzlod, efftherthij the icke haffuer suorit och giortt theris toug inden vj vgger, som thenom burde, eller icke, och hues i emellom byfogden och forscrefne xvj mend for rette affsigendis worder, atthj thet giffuer begge parterne fran ether beschreffuit, som i wille andtsuare for Gud och were bekiendt for os. Ther med osv. Schreffuit paa vor gord Nygordt thend xij martij aar mdlxxix vnder wort signet.

Friderich.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet med Paategning, at det er overantvordet Borgmestere og Raad 17 Marts.

VI s.149

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 15 20:21:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top