eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.198

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 147-148
Nummer: 198


<-Forrige . Indhold . Næste->

198.

29 Okt. 1578.

Landstingsdom, hvorved en Nævningeed i en Trolddomssag kendes ugyldig.

Wy effterschreffne Eygler Grubbe til Lydstrup, Danmarckis rigis cantzeler, Herluff Skauffue til Eskilstrup, landtzdommere y Sieland, Eygler Kraffze til Eegholm, høffuitzmand paa Korssør slot, Lauge Beck til Førsløff, Kong. Mats. befallingsmand paa Roskilde gaard, Christoffer Pax, høffuitzmand paa Holbeck, kiendis och giørre witterligt for alle met thette wort obne breff, at aar effter Gudtz byrd 1578 oensdagen then 29 octobris waar her wdi Ringsted closter y rætte møtt for oss tuende aff the neffndnings mend y Kiøffuenhaffn, som erre Jens Krogemagere, formand for samme neffnd, och Hans Perssen ibidem. Da tiltalde ærligh och welbyrdigh Christopher Walckendorff till Gloerup, Kong. Mats. rentemester, thennum for then neffnds eed, the haffde suorit och affsagt offuer Marine Mogenssis, borgersker ther samme stædtz, och meente welbyrdigh Christopher Walckendorff for thet første, at the widnisbyrd, som the haffue suorit effter, icke kunde findis saa nøygacktige, at theris eed kunde bliffue bestandigh met samme widnisbyrd. For thet andit, at the icke haffue suorit och giort theris eed fyllist inden sex wger, effter recessen, och meente ther fore, at huad widnisbyrd, som effter the sex wger suorit haffuer, icke burde heller at gielde for fyllist wdi samme sagh. Ther ymod berette forskrefne neffndningsmend, at the waare fattige blyferdige mend och forstode thennem icke megit paa, huad loug och

VI s.147

rætt waar, och wiste icke andit, end the haffde giort then deel, ræt waar, och icke heller andit wiste, end at the maatte hafft tagit thennum saa langt beraad wdi sagen, som the giort haffuer, met flere ord, thennum ymellum waare. Da lagde wy oss ther wdi och bade forschrefne Christopher Walckendorff, at hand wilde werre til fredtz met thennum; at the icke haffde giort theris eed inden sex wger, som recessen formælder, huilckit hand thennum och efftergaff, och hues theris eed eller toug er anrørendis, bleff saa til minde och rætte forligt, at forschrefne xvj mend skulle werre forpligtige inden sex wger at randsage then sagh paa ny och ther hoiss the widnisbyrd, som sagen kand werre anrørendis, grandgiffueligen offuerueyge och forfare, om the kunde findis sandruge at werre och icke hendis w-uenner eller lætferdigt folck, och giffue bedre ackt paa theris eed och toug, end the nu giort haffue, och ingen widnisbyrd indføre i sagen wden thennum, som sagen gielder paa, och y alle maade giørre thet, som the wille werre bekiende, och thersom ther er naagen, som wil sette borgen for quinden, da maa hun komme til borgens, saa lenge til the suorit haffuer, och then eed, som the suorit haffuer, ingen aff parterne at komme til skade wdi naagen maade, och therfore bør at werre mend lige gode y alle maade for then sagh. Til widnisbyrd haffue wy ladit trycke worre indsegle neden thette wort obne breff. Datum anno, die et loco vt supra.

4 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

VI s.148

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 15 20:10:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top