eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.197

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 146-147
Nummer: 197


<-Forrige . Indhold . Næste->

197.

Feb. 1578.

Forpligtelse for den nederste Kapellan ved S. Nikolaj Kirke.

Jeg N. giør witterlig for alle med denne min egen handskrifft, at effterdi hæderlig och welærde mand mester Anders Mariager och her Hans Skonning, prædichanter i S. Nicolay kierche her i Kiøbenhaffuen, och haffuer oppebæret och annamit mig, at ieg skall hielpe dennem udj dieris embede med skrifftemaall at hørre och huis andet, dee mig udi prædicheembede tillsigenes worder, daa bepligter ieg mig at vell wære flittig och willig med huis thienneste, som mig aff dennem befallis, och gierne laade mig nøye med den løn, som dee mig loffuet hafuer, som er aff M. Anders femb gammelle daler och af her Hans femb daler, af kierchewergen femb daler och aff slottet xv daler, som M. Anders till sin wnderhølling beuilget er, och hand mig for denne min thienneste opladet haffuer. Summa er xxx gamle daler, og dersom saa skeer, at dee penninge af slottet iche maa bliffue, som dee paa Kong. May. naadigste behag beuilgit och tillagt er, daa vell ieg derudi staa mit egit efuentyr och wellwilligen werre till fridtz med dee andre fembten daler, som forskreffuet staar. Och

VI s.146

effterdi ieg iche kaldis paa denne tid till nogen wisse cappelan ndi St. Nicolay sogen, daa bepligter ieg mig aldellis ingen kierche thienneste at wille giøre udi derris sogen enten med siuge folch at besøge, med liig prædichen eller andet, wden ieg af dennomb hellers dierris folch ombedis, paa det at dieris løn och besolding, wisse eller v-wisse, med offer heller andet aff den aarsag iche forminskes. At ieg dette i saa maader will holde, som forskreffuit staar, trycker ieg till ydermehre windisbyrd mit zignet wnder denne min egen handtskrifft, som er skreffuit i Kiøbenhafuen anno 1578 in februario.

Afskrift i Raadstuearkivet med følgende Indledning: »Anno 1575 ellers weed det pas daa haffuer sognepresten till S. Nicolay kierche mester Anders Mariager och her Hans Skonning, cappelan sammestedz, begierret af sognemendene, at dee motte antage en medtienner till wnder cappelan, huilchet och blef beuilget for det storre offuerløb, som dee haffde med Hollemens folch at skreffte och berette. Item wor ehr Hans Skonning en gammell och skrøbellig mand, waar bleffuen hees, saa hand iche lenger kunde sige meesse for alteret, daa skulle sognepresten och den øffuerste cappelan sielff lønne derris medthienner den wnderste cappelan«.

VI s.147

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 15 19:59:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top