eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.194

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 142
Nummer: 194


<-Forrige . Indhold . Næste->

194.

28 Maj 1573.

Forordning om Tiggere.

Friderich dend anden etc. Wor gunst tilforne. Wiider, at wi ere komne udi forfaring, huorledis at alle weigne udi kiøbstederne her udi riget skulle were mange adtskillige staader oc trøglere, som bede om Guds almysse, oc en part af dennem er karske oc helbrede, saa de vel kunde fortiene deris brød oc de icke ligeuel wilde arbeide eller nogensteds begiffue dennem udi tienneste, men af wane fra deris første barndom deris næring oc underholding med trøgleri søgt oc bekommet hafue, oc endog wor kiere herre fader, sal. oc høyloflig ihukommelse, udj Hans May. sidste udgifne recess hafuer giort dend forordning, at slige trøglere, mands eller quindes personner, som kunde taale at arbeide oc icke vare Guds almysse werdige, skulle med tilbørlig straf af kiøbstederne forwises, formercke wi ligewel, at forskrefne wor herre faders recess udi lige maade lidet eller inted holdes eller efterkommis, efterdi at huor mand reiser her igiennem riget, befindes det, at fast alle kiøbstederne med saadanne tryglere ere forfyldet. Tha paa det at forskrefne wor herre faders recess maa bliffue wed magt holdet oc saadanne stercke staadere, som taale at arbeide, kunde blifue afskaffed, bede wi eder oc alworligen befahle, at i aldeelis ingen trøglere tilstede der i wor kiøbsted Kiøbenhafn at bede om Guds almysse, som karske oc helbrede ere oc deris brød kunde fortienne, oc dennem noch med tilbørlig straf af byen lader forwiise, och huilche, som for siugdom eller alderdom ere uduelige till arbeid eller ere aldeelis forarmet oc hafuer hiemme der udi byen, dennem skulle giffuis nogen tegn, saa the kunde kiendis at were saadan almysse werdt oc tilstedis at bede oc samble, huis got folch dennem hielpe wil. Understaar sig nogen dersammesteds at betle, som iche haffuer saadan tegn, dennem skullde i tilbørlig lade strafe oc siden byen forwiise. Saa fremt at dersom eders forsømmelse herudi findes oc med nogen seer igiennem fingre, at wi da iche ofuer eder skall lade straffe, som ofuer thennem, wore breffue oc befahlinger iche ansee eller agte wilde. Hereffter i eder kunde wide at rette. Skrefvit paa wort slot Drotningborg dend 28 maij anno 1573.

Afskrift i Raadstuearkivet.

VI s.142

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 14 20:42:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top